Uchwała Nr XXXV/232/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Węgrowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.

Na podstawie art. 43 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.),Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.  Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póżn. zm.), zwanych dalej” należnościami”, wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej ,,dłużnikami’’ oraz wskazuje organy do tego uprawnione.

2.  Przez jednostki organizacyjne należy rozumieć jednostki sektora finansów publicznych wymienione w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póż. zm.)  będące jednostkami organizacyjnymi Powiatu Węgrowskiego).

                                                                        §2

 

1.  Należności mogą być umarzane w całości lub w części, jeżeli:

    1) dłużnik – osoba fizyczna zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił        ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

    2) nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika,

    3) należności nie ściągnięto w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym,

    4) sąd postanowił o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzeniu postępowania upadłościowego, gdyż majątek dłużnika nie wystarcza  na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,

    5)  zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż w postępowaniu egzekucyjnym  nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucji i dochodzenie tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne

    6)  ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika a w szczególności jego egzystencji.

2.  Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik  może nastąpić tylko wtedy, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3.  Umorzenie należności, o którym mowa w  ust. 1  powoduje również umorzenie odsetek ustawowych za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległa należność.

4.  Umorzenie, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2,  3, 4, 5 także z urzędu.

 

 

 

 

§ 3

 

Do umarzania należności uprawniony jest:

1) kierownik jednostki organizacyjnej, jeżeli wartość należności nie przekracza 10% kwoty stanowiącej równowartość dolnej granicy wartości ustalonej dla środka trwałego w przepisach o podatku dochodowym.

2) dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz dyrektorzy instytucji kultury do kwoty stanowiącej równowartość dolnej granicy wartości ustalonej dla środka trwałego w przepisach, o których mowa w pkt 1,

3)  Zarząd Powiatu – pozostałe należności.

 

§ 4

 

`1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi kierownik jednostki organizacyjnej Powiatu Węgrowskiego na wniosek dłużnika, może odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną dłużnika (sytuację majątkową ii sytuację bieżącą dochodową).

2. W przypadku, gdy odroczenie terminu płatności, bądź rozłożenie na raty wykracza poza rok budżetowy organem uprawnionym do wykonania tych czynności jest Zarząd Powiatu.

 

§ 5

 

1.  Umorzenie należności oraz udzielenie ulg, o których mowa w § 4 następuje:

 1)  w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym  - w drodze     decyzji,

 2)  w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych  - w drodze umowy.

2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek  za zwłokę za okres od dnia wydania decyzji lub podpisania umowy do określonego w umowie lub decyzji terminu.

3.Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych w decyzji lub umowie,  pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

§ 6

 

1.Umorzenie należności przewidziane w § 2 ust. 1 pkt 2 i 6 niniejszej uchwały oraz odroczenie terminu zapłaty  lub rozłożenie płatności na raty stosowane wobec przedsiębiorców jest pomocą publiczną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia   30 kwietnia 2004 roku  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 z póżn.zm.).

2. Udzielenie pomocy publicznej przedsiębiorcom w trybie niniejszej uchwały odbywa się zgodnie z zasadami dopuszczalności udzielania pomocy publicznej, określonymi w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 z póżn.zm.).

§ 7

 

1.  Organy, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2 przekładają Zarządowi Powiatu sprawozdanie z wykonania umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacaniu  należności  w okresach półrocznych do dnia 31 lipca oraz do dnia 31 stycznia.

2.  Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 8

 

Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Węgrowskiego sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego wraz ze sprawozdaniem  opisowym z wykonania budżetu Powiatu Węgrowskiego.

§ 9

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 10

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2006 r.                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nnr 1

Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca  2006 r.

 

 

Sprawozdanie ……………............ (nazwa jednostki organizacyjnej)

 

półroczne/roczne*

 

 

w złotych

Numer

decyzji

Znak

decyzji

Data

podjęcia

decyzji

Nazwa

dłużnika

Wyszczególnienie

(czego dotyczy sprawa)

Sposób

rozstrzygnięcia

Kwota

umorzenie

Rozłożenie

na raty

Odroczenie

terminu

płatności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

…………………………..                                                                 ………………………

(podpis głównego księgowego)                                                                                                                               (podpis kierownika)

 

 

 

 

                                                                          ……………………………….

                                                                                 (data sporządzenia)

 

* niepotrzebne skreślić

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 16:23:27
Data utworzenia:2007-01-07 16:23:27
Data modyfikacji:2007-01-07 16:24:28
Liczba wyświetleń:527