Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała nr XIV/114/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku"

 

         Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Zaciągnąć długoterminową pożyczkę do wysokości 649 037 zł (słownie: złotych Sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści siedem złotych ) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację w roku 2008 przedsięwzięcia p.n. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku ”.

 

2.      Obsługę bankową pożyczki, o której mowa w pkt. 1 prowadzić będzie Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie.

 

 

§ 2

 

      Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową .

 

§ 3

 

      Pożyczka spłacona będzie z subwencji.

 

§ 4

 

      Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

 

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-02-14 14:59:35
Data utworzenia:2008-02-14 14:59:35
Data modyfikacji:2008-02-14 15:04:13
Liczba wyświetleń:753