Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Sprawozdanie Nr 8/09 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 27 listopada – 29 grudnia 2009 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 3 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 4 grudnia 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu;
2. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności SP ZOZ za świadczone usługi medyczne;
3. zatwierdził umowy:
a) z firmą geodezyjną LEVEL w sprawie wykonania przeliczenia współrzędnych punktów poziomej osnowy pomiarowej;
b) z Miastem Węgrów w sprawie zasad finansowania i realizacji zadania pn. „Zakup umundurowania na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej”;
4. zatwierdził aneks do umowy w sprawie określenia zasad współpracy w ramach wspólnej realizacji i finansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego ZSP i Szkoły Podstawowej w Sadownem ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego”;
5. rozpatrzył wniosek Dyrektora LO w Łochowie o dofinansowanie wyjazdu uczniów LO na Sardynię na modelową sesję ONZ i postanowił dokonać w tym celu zwiększenia budżetu szkoły o kwotę 1,5 tys. zł;
6. rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta Węgrowa o zabezpieczenie w budżecie PFOŚiGW na 2010 r. środków na modernizację jazu piętrzącego i postanowił, że na tę inwestycję przeznaczona zostanie kwota do 30 tys. zł, pod warunkiem, że jest taka możliwość prawna i, że WZMiUW przedstawi projekt modernizacji oraz zagwarantuje swój udział finansowy.

W dniu 10 grudnia 2009 r.:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach: 
a)  zmian w budżecie powiatu na 2009 r.; 
b) zaciągnięcia zobowiązania;
c) zmiany uchwały nr XXXV/231/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych;
d) uchwalenia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Węgrowskiego na lata 2009 – 2013 z perspektywą do 2018 r.;
e) trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania;
f) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Dajemy szanse na sukces”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
g) planu pracy Rady Powiatu na 2010 r.;
h) planów pracy komisji Rady Powiatu na 2010 r.;
2. zatwierdził sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w II półroczu 2009 r.;
3. zatwierdził porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu;
4. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.;
5. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planie finansowym;
6. zatwierdził autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2010 r.;
7. zapoznał się z opinią RIO w sprawie projektu budżetu powiatu na 2010 r.;
8. wyraził zgodę na przyznanie SDPS w Ostrówku dotacji na sfinansowanie wydatków bieżących;
9. zatwierdził aneks do porozumienia w sprawie przekazania kwoty 92 tys. zł na fundusz wsparcia Policji;
10. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 500 zł IX edycji konkursu „Pióro szuka talentu” organizowanego przez Gimnazjum w Łochowie;
11. zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia opracowania numerycznej mapy zasadniczej gminy Sadowne w systemie EWMAPA 9.00;
12. zatwierdził umowy:
a) z firmą „ZIMNY” Autoryzowany Dealer VW w sprawie dostawy samochodów typu mikrobus;
b) z firmą „NOBO” w sprawie wykonania i montażu mebli w sali konferencyjnej Starostwa, przy ul. Przemysłowej 5.

W dniu 23 grudnia 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/207/09 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągania kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2009 r.
2. zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.
3. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
b) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Węgrowskiego do zaciągania w 2009 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010;
c) upoważnienia Dyrektora LO im. M. Sadzewiczowej w Łochowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu pn. „Wejście na rynek pracy – możliwe dla wszystkich”;
d) upoważnienia Dyrektor PP-P w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu pn. „Dajemy szansę na sukces”;
e) Regulaminu Organizacyjnego PUP w Węgrowie;
f) zmian w Preliminarzu kosztów działalności WTZ w Jaworku;
4. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planie finansowym;
5. wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 20 tys. zł na introdukcje zajęcy w powiecie węgrowskim;
6. wyraził zgodę na umorzenie odsetek od faktury za wynajem sali konferencyjnej;
7. zatwierdził umowę z firmą GEOPROFIL s.c. w sprawie opracowania numerycznej mapy zasadniczej Gminy Sadowne w systemie EWMAPA 9.00;
8. przyznał 12 godzin nauczania indywidualnego dla ucznia II kl. ZSZ w Węgrowie;
9. przyjął protokół likwidacji lub nieodpłatnego przekazania nieprzydatnego do użytku sprzętu w PUP w Węgrowie.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2009-12-30 09:23:48
Data utworzenia:2009-12-30 09:23:48
Data modyfikacji:2009-12-30 09:25:05
Liczba wyświetleń:539