Uchwała Nr XXXV/231/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm.) w związku z art.22 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z  póżn. zm.)  Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

 

Określa się jednostki budżetowe, które mogą utworzyć wydzielony rachunek dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2

 

1.  Powiatowe jednostki budżetowe, o których mowa w § 1 mogą gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym dochodów własnych dochody uzyskiwane:

1) z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie lub regulaminie jednostki budżetowej,  polegającej między innymi na świadczeniu usług, z wyłączeniem czynszu za najem  i dzierżawę oraz z wyłączeniem wpłat z tytułu pobranych przez najemców i dzierżawców: energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu oraz wpłat za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych,

2)  z działalności podstawowej, określonej w statucie jednostki budżetowej, w zakresie prowadzenia stołówek i internatów dla młodzieży szkolnej oraz dokształcania i doskonalenia nauczycieli,  z wyjątkiem wpłat gmin współfinansujących Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,

3) z opłat, o których mowa w Uchwale XX/137/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek, opłat  za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest  zarząd powiatu,

4)  nawiązek orzekanych przez sądy na rzecz jednostek budżetowych,

5) z odsetek od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej.

§ 3

 

1.  Dochody własne jednostek budżetowych są przeznaczone na:

1) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek,  materiałów i wyposażenia, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki budżetowej,

2) zakup materiałów i surowców do produkcji posiłków w stołówkach oraz innych kosztów związanych z jej funkcjonowaniem, z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych pracowników,

3) naprawy sprzętu i wyposażenia oraz remonty lokali i obiektów,

4) zakup usług nie wymienionych  w pkt. 3), związanych z bieżącą działalnością jednostki,

5) pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników,

6) zakup energii i wody  i pokrycie kosztów odprowadzania ścieków i wywozu nieczystościi stałych,

7)  opłaty za szkolenia pracowników,

8)  zakup materiałów, usług i sprzętu niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych,

9) wynagrodzenia bezosobowe w rozumieniu obowiązującego rozporządzenia Ministra  Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

10)  zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne,

11) pokrycie kosztów prowadzenia przez bank wydzielonego rachunku bankowego dochodów własnych jednostek budżetowych.

§ 4

 

Decyzję o utworzeniu rachunku, o którym mowa w § 1, podejmują kierownicy jednostek budżetowych.

§ 5

 

Decyzję o wykorzystanie dochodów własnych, o których mowa w § 2, podejmuje kierownik jednostki budżetowej w granicach określonych przepisami prawa.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 7

 

Traci moc Uchwała Nr XXIII/155/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie dochodówwłasnych powiatowych jednostek budżetowych.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2006 roku.

 

 

 

 

 

  Załącznik do Uchwały Nr  XXXV/231/06

  Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 r.

 

 

 

 

   

                        Wykaz jednostek budżetowych, które mogą utworzyć wydzielone

                                                     rachunki  dochodów własnych

 

 

 

 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

2. Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrówku

6. Specjalny Ośrodek Szkolno –  Wychowawczy w Węgrowie

7. Dom Dziecka ‘’Julin’’ w Kaliskach

8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgrowie

9. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie

10. Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

12. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie

13. Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:35:31
Data utworzenia:2007-01-07 03:35:31
Data modyfikacji:2007-01-07 03:35:31
Liczba wyświetleń:471