Uchwała nr 9/4/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.

Na podstawie §9Uchwały Nr XXXIII/213/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§1

 

1.       Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:

 

Dział Rozdział Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia zł

Zwiększenia zł

600

Transport i łączność

43 178

43 178

60014

Drogi publiczne powiatowe

43 178

43 178

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

136

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

17

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 503

0

4270

Zakup usług remontowych

0

43 178

4300

Zakup usług pozostałych

40 522

0

750

Administracja publiczna

62 761

62 761

75019

Rady powiatów

563

449

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

449

4300

Zakup usług pozostałych

63

0

4410

Podróże służbowe krajowe

500

0

75020

Starostwa powiatowe

50 221

62 312

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3 156

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

8 597

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

1523

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

1441

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

49 575

4260

Zakup energii

4 381

0

4270

Zakup usług remontowych

0

879

4280

Zakup usług zdrowotnych

274

0

4300

Zakup usług pozostałych

33 644

0

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0

297

4410

Podróże służbowe krajowe

1872

0

4430

Różne opłaty i składki

6155

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

688

0

4480

Podatek od nieruchomości

50

0

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

11977

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 271

0

4300

Zakup usług pozostałych

1 706

0

801

Oświata i wychowanie

 9 428

9 428

80102

Szkoły podstawowe specjalne

288

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1

0

4260

Zakup energii

28

0

4270

Zakup usług remontowych

66

0

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

27

0

4410

Podróże służbowe krajowe

153

0

4430

Różne opłaty i składki

12

0

80111

Gimnazja specjalne

43

331

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

331

4430

Różne opłaty i składki

42

0

80120

Licea ogólnokształcące

 3 014

 3 014

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

/LO im. A. Mickiewicza, Węgrów zmniejszenie o 75)

 75

 0

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych

 (LO im. A. Mickiewicza Węgrów zmniejszenie o 116)

 116

 0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 (ZSP Łochów zwiększenie o 1014,

 LO im. A. Mickiewicza Węgrów zwiększenie o 251)

1265 

4260

Zakup energii

 (ZSP Sadowne zmniejszenie o 373)

373 

4270

Zakup usług remontowych

 (ZSP Łochów zmniejszenie o 500,

 LO Węgrów zwiększenie o 854)

354 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 (LO im. A. Mickiewicza Węgrów zmniejszenie o 421)

421 

4300

Zakup usług pozostałych

 (ZSP Łochów zmniejszenie o 534,

ZSP Sadowne zwiększenie o 395,

 LO Węgrów zmniejszenie o 1103)

1242 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

(ZSP Łochów zmniejszenie o 136,

LO im. A. Mickiewicza Węgrów zmniejszenie o 19)

155 

4410

Podróże służbowe krajowe

 (ZSP Łochów zwiększenie o 156,

LO Węgrów zwiększenie o 1261,

 ZSP Sadowne zmniejszenie o 22)

1395 

4430

Różne opłaty i składki

(LO im. A. Mickiewicza Węgrów zmniejszenie o 632)

632 

80130

Szkoły zawodowe

4 072 

4 072 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

/ZSP Łochów – 2000/

2 000

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 (ZSZ Ostrówek zmniejszenie o 1)

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

(ZSP Ostrówek zwiększenie o 71)

71 

4120

Składki na Fundusz Pracy

(ZSZ Ostrówek zwiększenie o 11)

11 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 (ZSP Węgrów zmniejszenie o 895)

895 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

(ZSP Łochów zwiększenie o 2000,

 ZSP Węgrów zwiększenie o 822,

ZSZ Ostrówek zwiększenie o 341)

3 163 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 (ZSZ Ostrówek zmniejszenie o 361)

361 

4260

Zakup energii

(ZSZ Ostrówek zmniejszenie o 58)

58 

4270

Zakup usług remontowych

 (ZSZ Węgrów zmniejszenie o 739)

739 

4300

Zakup usług pozostałych

(ZSZ Ostrówek zwiększenie o 4)

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 (ZSZ Ostrówek zwiększenie o 29)

29 

4410

Podróże służbowe krajowe

 ( ZSP Węgrów zmniejszenie o 59,

ZSZ Ostrówek zwiększenie o 41)

18 

4430

Różne opłaty i składki

 (ZSP Węgrów zwiększenie o 871,

ZSZ Ostrówek zmniejszenie o 77)

794 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2011

2011

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

909

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

909

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

456

0

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

267

0

4300

Zakup usług pozostałych

0

551

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

175

0

4410

Podróże służbowe krajowe

0

551

4430

Różne opłaty i składki

204

0

852

Pomoc społeczna

3 056 

3 056 

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

278

278

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

269

0

4220

Zakup środków żywności

0

16

4300

Zakup usług pozostałych

0

262

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

9

0

85204

Rodziny zastępcze

51

51

3110

Świadczenia społeczne

51

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

51

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

1 891

1 891

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 724

0

4300

Zakup usług pozostałych

0

1 891

4410

Podróże służbowe krajowe

158

0

8550

Różne rozliczenia

1

0

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

 519

 519

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 (PCPR ze środków własnych powiatu)

1

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

(PCPR ze środków własnych powiatu)

1

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 (Dom Dziecka „Julin „ w Kaliskach zwiększenie o 731, PCPR zmniejszenie o 705 ze środków własnych powiatu)

0

26

4260

Zakup energii

(Dom Dziecka „Julin „ w Kaliskach)

406

0

4300

Zakup usług pozostałych

 (Dom Dziecka „Julin „ w Kaliskach zmniejszenie o 325, PCPR zwiększenie o 818 ze środków własnych powiatu)

0

493

4410

Podróże służbowe krajowe

(PCPR -111 ze środków własnych powiatu)

111

0

85295

Pozostała działalność

/ PCPR w Węgrowie/

317

317

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

317

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

216

0

4300

Zakup usług pozostałych

1

0

4350

Opłaty za usługi internetowe

1

0

4410

Podróże służbowe krajowe

99

0

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 779

 779

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

11

11

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

11

85333

Powiatowe urzędy pracy

768

768

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1

0

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

14

0

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

5

0

4128

Składki na Fundusz Pracy

3

0

4129

Składki na Fundusz Pracy

2

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

768

4270

Zakup usług remontowych

120

0

4300

Zakup usług pozostałych

106

0

4410

Podróże służbowe krajowe

65

0

4430

Zakup usług pozostałych

452

0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

 5

 5

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

 5

 

 5

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

5

4350

 Zakup usług dostępu do sieci Internet

1

0

4430

Różne opłaty i składki

1

0

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

1

0

 

Razem

119 207

119 207

 

2.       Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat:

 

Dział Rozdział Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia zł

Zwiększenia zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

373

373

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

373

373

4300

Zakup usług pozostałych

373

0

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

0

373

710

Działalność usługowa

 6 906

 6 906

71015

Nadzór budowlany

6 906

6 906

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 341

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

354

4120

Składki na Fundusz Pracy

185

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

3 451

4270

Zakup usług remontowych

274

0

4300

Zakup usług pozostałych

0

3 101

4410

Podróże służbowe krajowe

1286

0

4430

Różne opłaty i składki

260

0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

60

0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

47 849

47 849

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

47 849

4 7849

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

500

0

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0

500

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 415

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

721

0

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

21 080

0

4070

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

10 847

0

4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

5 250

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

37 177

4220

Zakup środków żywności

1 036

0

4230

Zakup leków i materiałów medycznych

2 000

0

4280

Zakup usług zdrowotnych

0

8 172

4410

Podróże służbowe krajowe

0

2 000

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2

2

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

2

2

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

2

4410

Podróże służbowe krajowe

1

0

 

Razem

55 130

55 130

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:

 

   Krzysztof Fedorczyk – Starosta

 

    Leonard Rusjan – Wicestarosta

 

    Ewa Besztak – Członek Zarządu

 

    Tadeusz Danaj - Członek Zarządu

 

    Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-05-07 09:40:41
Data utworzenia:2007-05-07 09:40:41
Data modyfikacji:2007-05-07 09:42:48
Liczba wyświetleń:518