UCHWAŁA NR XLI/324/10 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy

   

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz art. 12 pkt 8 i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami); art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. tj. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1362 ze zmianami); art. 10, 11 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 ze zmianami); Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 roku w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz. U. z 1996 roku, Nr 5, poz. 38 ze zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Tworzy się ośrodek wsparcia pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Miedznie.

 

§ 2

 

            Zasady organizowania, prowadzenia i finansowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Miedznie określi statut, który zostanie przyjęty odrębną uchwałą.

 

§ 3

 

Sposób funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Miedznie określi regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu
w Węgrowie.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "IR"
Data wytworzenia informacji:2010-08-16 12:35:26
Data utworzenia:2010-08-16 12:35:26
Data modyfikacji:2010-08-16 12:36:47
Liczba wyświetleń:491