Uchwała nr XVII/141/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2008

Na podstawie art.. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.)oraz art.165, art.184, art.188 ust 2, art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

§ 1

1.        W uchwale nr XIII/97/2007 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 r. wprowadza się następującą zmianę: w § 10 dodaje się pkt.  7 w brzmieniu:

„7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Węgrowskiego do zaciągania w 2008 r.  zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2009”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-07-10 10:38:45
Data utworzenia:2008-07-10 10:38:45
Data modyfikacji:2008-07-10 10:41:17
Liczba wyświetleń:733