UCHWAŁA NR VI/73/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą ”Do biegu…gotowi…START!...na rynek pracy”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenii kompetencji w regionach”, Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości a szkolnictwa Zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

 

§1

 

Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na przystąpienie do realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa Zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą ”Do biegu…gotowi…START!...na rynek pracy”.

 

 

§2

 

Powiat Węgrowski przeznacza na realizację projektu, o którym mowa w §1 środki finansowe w wysokości 8 351,89 zł(złownie: osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 89/100), co stanowi 12,75% wartości całego projektu i jest równowartością wymaganego wkładu własnego.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-26 15:29:23
Data utworzenia:2011-05-26 15:29:23
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:18
Liczba wyświetleń:390