Uchwała nr XXIV/195/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie powiatu węgrowskiego, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

 

Na podstawie art. 17 ust. 5 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku – tj. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), a ponadto art. 4 ust. 1, pkt. 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592), po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Węgrowski oraz szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na terenie powiatu węgrowskiego, realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,określoną w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Traci moc Tracą moc:

1)       uchwała Nr XVI/107/2004  Rady  Powiatu  Węgrowskiego  z  dnia  23  czerwca  2004  roku w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu węgrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące niż powiat węgrowski.

2)       uchwała Nr XVIII /126/ 2004 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2004 rokuw  sprawie  zmian  w  Uchwale  Nr XVI/107/2004  Rady  Powiatu  Węgrowskiego  z  dnia  23  czerwca  2004  roku w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu węgrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące niż powiat węgrowski.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 .

 

   

 

Załącznik

do Uchwały Nr XXIV/195/09

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 16 stycznia 2009 r

 

Sieć szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych realizujących obowiązek szkolny

lub obowiązek nauki na terenie powiatu węgrowskiego.

 

I. Szkoły podstawowe, w tym specjalne:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku;                  

Jaworek 32; 07-111 Wierzbno,

2) Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie;

ul. A. Mickiewicza 23; 07-100 Węgrów.

 

II. Gimnazja, w tym specjalne:

1) Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku;                   

Jaworek 32; 07-111 Wierzbno,

2) Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie;                  

 ul. A. Mickiewicza 23; 07-100 Węgrów.

 

III. Licea ogólnokształcące:

1) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewicz w Łochowie;

ul. S. Wyspiańskiego 18; 07-130 Łochów,

2) Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

w Sadownem; ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne,

3) I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie;

ul. A. Mickiewicza 3; 07-100 Węgrów,

4) II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego

w Węgrowie; ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów,

5) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku; ul. Armii Krajowej 1; 07-104 Stoczek.

 

IV. Licea profilowane:

1) Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem;

ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne,

2) Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego

w Węgrowie; ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów.

 

V. Technika:

1) Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie;

ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów.

 

VI. Zasadnicze szkoły zawodowe, w tym specjalne:

1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrówku; ul. Fabryczna 57; 07-132 Ostrówek,

2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem;  ul. T. Kościuszki 74;  07-140 Sadowne,

3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie; ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów,

4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna im. Kornela Makuszyńskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie; ul. A. Mickiewicza 23; 07-100 Węgrów.

 

VII. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy:

1) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  w Węgrowie; ul. A. Mickiewicza 23; 07-100 Węgrów.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Oświaty i Sportu
Data wytworzenia informacji:2009-01-21 11:18:40
Data utworzenia:2009-01-21 11:18:40
Data modyfikacji:2009-01-21 11:25:53
Liczba wyświetleń:472