Uchwała Nr XXIV/168/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania w 2005 r. zadań z zakresu budowy, odbudo

 
            Na podstawie art. 4 ust. 1 p. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r  Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 46 i 48 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966) Rada Powiatu postanawia, co następuje :
 
§ 1
           Rada Powiatu Węgrowskiego upoważnia Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z gminami: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i Węgrów porozumień w zakresie realizacji i współfinansowania budowy, odbudowy i przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych.
 
§ 2
           Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.
 
§ 3
           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 21:44:42
Data utworzenia:2006-12-29 21:44:42
Data modyfikacji:2006-12-29 21:44:42
Liczba wyświetleń:583