Uchwała nr XX/163/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu węgrowskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1592 ze zm.)   oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego  uchwala co następuje:

 

§ 1

1.                         Zmienia się plan dochodów  budżetu na zadania własne  powiatu na 2008  rok zgodnie z załącznikiem  nr 1 do uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

Zmienia się plan dochodów  na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4

Zmienia się plan wydatków   na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5

Zadania inwestycyjne w 2008 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

Zmienia się plan dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 7

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości  5 515 758 zł    stanowiący różnicę pomiędzy  dochodami a wydatkami zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a. zaciąganych kredytów w kwocie 3 872 009 zł

b. zaciąganych pożyczek w kwocie 1 177 176 zł

c. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 466 573 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 7 539 425 zł rozchody w wysokości 2 023 667zł  zgodnie z załącznikiem nr  7.

§ 5

Plan Przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po dokonanych zmianach przedstawia załącznik numer 8.

§ 6

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego  

    

     § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega publikacji.    

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Załącznik nr 1.xls8,00kBBrak podpisu
Załącznik nr 2.xls46,50kBBrak podpisu
Załącznik nr 3.xls5,50kBBrak podpisu
Załącznik nr 4.xls6,00kBBrak podpisu
Załacznik nr 5.xls381,50kBBrak podpisu
Załacznik nr 6.xlsx14,42kBBrak podpisu
Załacznik nr 9.xls44,50kBBrak podpisu
Załącznik nr 4.xlsx12,87kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-12-16 10:15:13
Data utworzenia:2008-12-16 10:15:13
Data modyfikacji:2008-12-16 10:24:27
Liczba wyświetleń:625