porządek XXXVI sesji Rady Powiatu Węgrowkiego z dnia 22 stycznia 2010 roku

     PRZEWODNICZĄCA                                                     Węgrów, dnia  14.01. 2010 r.

Rady Powiatu Węgrowskiego

 

 

Pan/i

........................................................................

                                                                   ……………..………………………………..

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 22 stycznia 2010 roku (piątek) o godz. 900,w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum. 

3.     Przedstawienie porządku obrad.

4.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.

5.     Sprawozdanie Starosty z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok.

6.     Interpelacje i zapytania radnych.

7.     Podjęcie uchwał  w sprawach:

            1)                   procedury przygotowania, uchwalania budżetu Powiatu Węgrowskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;

                2)               zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2010;

                3)               zmian w budżecie powiatu na rok 2010;

                4)               nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Węgrowskim i Rejonem Kosiw (Ukraina);

                5)               wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów porozumień  dotyczących realizacji i współfinansowania zadań inwestycyjnych z zakresu budowy, przebudowy , remontów dróg powiatowych w tym obiektów mostowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w 2010 roku.

                6)               powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i Łochów;

                7)               ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego” oraz trybu i zasad jego nadawania.

8.     Informacja o działalności Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego  w Węgrowie.

9.     Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w   powiecie w roku 2009.

10. Informacja w sprawie osiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat węgrowski jako jst.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Przyjęcie protokołu XXXV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia. 2009 roku.

13. Wolne wnioski i oświadczenia.

14. Zamknięcie sesji.

  

PRZEWPODNICZĄCA

       RADY POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-02-16 14:33:55
Data utworzenia:2010-02-16 14:33:55
Data modyfikacji:2010-02-16 14:37:10
Liczba wyświetleń:510