Uchwała Nr VIII/61/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obsługi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „ Termomodernizacja budynków szkolnych w Sp

Na podstawie art. 12 pkt. 8c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z  2003 roku, Nr 15, poz. 148) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości do 108 236 zł. (słownie: złotych sto osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć ) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację w roku 2003 przedsięwzięcia pod nazwą „ Termomodernizacja budynków szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaworku”
Obsługę bankową pożyczki, o której mowa w punkcie 1 prowadzić będzie Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie.

§ 2

Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco.

§ 3

Pożyczka spłacona będzie z subwencji .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Marianna Teresa Szostek
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:07:17
Data utworzenia:2007-01-07 00:07:17
Data modyfikacji:2007-01-07 00:07:17
Liczba wyświetleń:551