Rok 2006

Uchwała Nr I/1/06 Rady Powiatu W?growskiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodnicz?cej Rady Powiatu Uchwała Nr I/2/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Uchwała Nr I/3 /06 Rady Powiatu W?growskiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz?cej Rady Powiatu Uchwała Nr I/4/06 Rady Powiatu W?growskiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wyga?ni?cia mandatu radnegoUchwała Nr I/5/06 Rady POwiatu W?growskiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wyga?ni?cia mandatu radnegoUchwała Nr I/6/06 Rady Powiatu W?growskiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wyga?niecia mandatu radnegoUchwała Nr II/7/06 Rady Powiatu W?growskiego z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie uzupe?nienia sk?adu Rady Powiatu W?growskiegoUchwała Nr II/8/06 Rady Powiatu W?growskiego z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie uzupe?nienia sk?adu Rady Powiatu W?growskiego Uchwała Nr II/9/06 Rady Powiatu W?growskiego z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie uzupe?nienia sk?adu Rady Powiatu W?growskiegoUchwała Nr II/10/06 Rady Powiatu W?growskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Starosty W?growskiego Uchwała Nr II/11/06 Rady Powiatu W?growskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru cz?onk?w Zarz?du w tym Wicestarosty W?growskiego Uchwała Nr II / 12 / 06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.Uchwała Nr II/13/06 Rady Powiatu W?gr?w z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zaci?gni?cia zobowi?zania Uchwała Nr II/14/06 Rady Powiatu W?growskiego z dnia 01 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwa?y Nr XXXIV/221/06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku zmienionej Uchwa?? Nr XXXVII/245/06 z dnia 29 wrze?nia 2006 roku w sprawie okre?lenia zada? Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudniania os?b niepe?nosprawnych przyj?tych do realizacji w 2006 roku, na kt?re przeznacza si? ?rodki Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Os?b Niepe?nosprawnych. Uchwała Nr III/15/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/221/06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/245/06 z dnia 29 września 2006 roku oraz Uchwałą Nr II/14/2006 z dnia 01 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2006 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr III/16/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu WęgrowskiegoUchwała Nr III/17/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Uchwała Nr III/18/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Uchwała Nr III/19/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Uchwała Nr III/20/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Uchwała Nr III/21/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu Uchwała Nr III/22/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru delegata Powiatu Węgrowskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich Uchwała Nr III/23/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru delegata Powiatu Węgrowskiego do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów NadbużańskichUchwała Nr III/24/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie delegowania dwóch radnych Powiatu Węgrowskiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Uchwała Nr III/25/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII /215/ 06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do Stowarzyszenia„Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna”. Uchwała Nr III/26/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Węgrowskiego Uchwała Nr III/27/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu.Uchwała Nr III/29/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty WęgrowskiegoUchwała Nr IV/30/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.Uchwała Nr IV/31/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2007
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-05-04 22:04:41
Data utworzenia:2007-05-04 22:04:41
Data modyfikacji:2007-06-11 00:45:05
Liczba wyświetleń:1027