Uchwała Nr XXXIII/254/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 października 2009 r.w sprawie zmian w Statucie Powiatu Węgrowskiego

 

Na podstawie art.  12  pkt. 1, art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 71 Statutu Powiatu Węgrowskiego – Uchwała Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 1999 r. Nr 15, poz. 199 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W Statucie Powiatu Węgrowskiego stanowiącym załącznik do Uchwały nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Załącznik nr 2 do Statutu Powiatu Węgrowskiego – „Wykaz powiatowych służb, inspekcji i straży” otrzymuje brzmienie:

„1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie.

  2.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Węgrowie”.

 

2. Załącznik nr 4 do Statutu Powiatu Węgrowskiego  - "Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego" otrzymuje brzmienie:

„1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w  Węgrowie.

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie.

3. Liceum Ogólnokształcące  im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie.

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie.

6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrówku.

7. Dom Dziecka  „Julin” w Kaliskach.

8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku.

9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie.

10. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie.

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

12. Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie.

13. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie.

14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.”.

 

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Administracyjno-Społeczny
Data wytworzenia informacji:2009-11-13 13:09:29
Data utworzenia:2009-11-13 13:09:29
Data modyfikacji:2009-11-13 13:11:34
Liczba wyświetleń:419