Uchwała nr VII/62/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za 2006 r. i pokrycia straty

Uchwała Nr VII/62/07

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 20 kwietnia 2007r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za 2006r. i pokrycia straty.

 

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /Dz. U. z 2002r. Nr 121, poz. 694 z późn. zm./ Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za 2006r., na które składają się:

1.       Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2.     Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r, który po stronie aktywów i pasywów

      wykazuje sumę  9 531 293,67 złotych .

3.   Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.   wykazujący stratę brutto 589 170,65 złotych .

4. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

 

§ 2

 

Zatwierdza się pokrycie straty brutto w kwocie 589 170,65 złotych /słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt pięć groszy/ z Funduszu Zakładu.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 
 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-04-30 09:18:53
Data utworzenia:2007-04-30 09:18:53
Data modyfikacji:2007-05-08 11:17:55
Liczba wyświetleń:539