UCHWAŁA NR IX/102/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 29. września 2011 w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do realizacji projektu pt. „Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym poprzez wzmocnienie ochronywalorów przyrodniczych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Obszarów Natura2000 na terenie Powiatu Węgrowskiego oraz w Rejonie Kosiv” współfinansowanego w ramach Priorytetu II Poprawa jakości życia, Działania 2.1 Ochrona środowiska na obszarze przygranicznym Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Powiat Węgrowski przystępuje do realizacji projektu pt. „Ochrona środowiska
w obszarze przygranicznym poprzez wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Obszarów Natura 2000 na terenie Powiatu Węgrowskiego oraz w Rejonie Kosiv”
współfinansowanego w ramach Priorytetu II Poprawa jakości życia, Działania 2.1 Ochrona środowiska na obszarze przygranicznym Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

 

§ 2

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zawarcia umowy partnerskiej w celu realizacji projektu, o którym mowa w § 1.

 

§ 3

 

W przypadku przyznania dofinansowanie upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do podejmowania działań, zmierzających do realizacji projektu, o którym mowa w § 1.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-12-02 13:29:44
Data utworzenia:2011-12-02 13:29:44
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:19
Liczba wyświetleń:325