Sprawozdanie Nr 3/08 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 28 marca – 25 kwietnia 2008 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 4 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 4 kwietnia 2008 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
b) upoważnienia Dyrektora ZSP w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego;
c) upoważnienia Dyrektora LO w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego;
d) upoważnienia Dyrektora ZSP w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym;
e) upoważnienia Dyrektora LO w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym;
f) zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
2. ustalił wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres IV – VIII’08;
3. wyraził zgodę na:
a) poszerzenie oferty edukacyjnej w ZSP w Węgrowie i w ZSP w Sadownem;
b) wykonanie prac remontowych pomieszczeń filii Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie;
c) udział powiatu węgrowskiego w projekcie „Aktywni z natury – Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny” w roli partnera samorządowego;
d) przyznanie nauczania indywidualnego ucz. kl. I w ZSP w Łochowie oraz dla ucznia kl. II ZSP w Węgrowie;
4. pozytywnie zaopiniował plan sytuacyjny projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 637 Warszawa – Węgrów;
5. rozpatrzył wnioski mieszkańców wsi Złotki o modernizację drogi powiatowej Złotki – Małkinia oraz mieszkańców wsi Kolonia Sinołęka oraz wsi Stara Trzcianka o naprawę drogi powiatowej nr 36312 i postanowił, że niezbędne naprawy tych dróg będą w miarę możliwości dokonane w ramach bieżących remontów;
6. postanowił przeznaczyć kwotę 1 tys. zł na zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”.

W dniu 9 kwietnia 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Węgrowie i przeznaczenia zysku;
b) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego za 2007 r.;
c) zmian w Statucie Powiatu Węgrowskiego;
2. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie za 2007 r. i przeznaczenia zysku brutto;
3. pozytywnie zaopiniował działalność SP ZOZ w Węgrowie;
4. pozytywnie zaopiniował wstępną koncepcję Autorskiej Pracowni Projektowej Konarzewski dotyczącą zmiany drogowego układu komunikacyjnego w centrum Węgrowa;
5. przyjął sprawozdanie z wykonania planu pracy PODN w Węgrowie za 2007 r.;
6. wyraził zgodę na przyznanie stypendium sportowego;
7. postanowił odwołać się od decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącej ogrodzenia terenu szkolnego ZSP w Łochowie;
8. pozytywnie uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa – Osiedle Glinki;
9. postanowił przeznaczyć kwotę 300 zł na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.

W dniu 15 kwietnia 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
b) zaciągnięcia kredytów bankowych;
2. podjął uchwały w sprawach:
a) upoważnienia p.o. Dyrektor MOW w Jaworku do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w osprzęt”;
b) upoważnienia p.o. Dyrektor MOW w Jaworku do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w osprzęt;
c) zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
3. przyjął informację o planie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009;
4. wyraził zgodę na: 
a) przyznanie uczniowi ZSP w Łochowie nauczania indywidualnego w wymiarze 12 godzin tygodniowo;
b) dofinansowanie kwotą 2,5 tys. zł projektu pn. „Skarbnica etnograficzna – materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe mojej małej ojczyzny”;
c) przeznaczenie kwoty 4,5 tys. zł na dofinansowanie imprezy turystycznej „Mazowiecka Rodzinna Niedziela Sportów Wodnych” organizowanej przez PTTK w Węgrowie.

W dniu 23 kwietnia 2008 r. Zarząd:
1. Rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu;
2. Zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) wysokości diet radnych;
b) zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu węgrowskiego
c) upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia dotyczącego współfinansowania realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowa ulic na Osiedlu Błonie w Węgrowie obejmująca odcinku ulic Powstańców, Mickiewicza i Orzeszkowej”;
d) powołania Rady Muzeum przy Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie
e) szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorom, wicedyrektorom i innym nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach
3. zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.
4. podjął decyzję o przyznaniu nagrody rocznej Dyrektorowi Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
5. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w regulaminie Organizacyjnym PUP;
b) udzielenia Dyrektorowi PUP pełnomocnictwa do podpisania i realizacji projektu systemowego pt. „Wsparcie dla aktywnych”;
c) upoważnienia Dyrektora LO w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania „Remont i adaptacja pomieszczeń dydaktycznych w LO w Węgrowie”;
d) upoważnienia Dyrektora LO w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem j.w
e) zmian w budżecie powiatu na 2008 r.
f) zatwierdzenia Preliminarza kosztów działalności WTZ w Jaworku na 2008 r. a także zatwierdził umowę ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jawor” na dofinansowanie ze środków wlasnych powiatu kosztów działalności WTZ w 2008 r. oraz aneks do Umowy nr 8213/WTZ-1/02 o dofinansowanie ze srodków PFGRON kosztów działalności WTZ
6. pozytywnie zaopiniował:
a) porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji z s. w Radomiu w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji „Oznakowany A”;
b) porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji z s. w Radomiu w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji „Nieoznakowany A”;
c) umowę z Gminą Łochów w sprawie pomocy finansowej i rzeczowej na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu komunikacji prowadzonych przez filię Wydziału Komunikacji i Transportu w Łochowie;
d) umowę z Zarządem Oddziału PTTK w Węgrowie w sprawie przekazania dotacji  na realizacje 2 imprez.
7. pozytywnie ocenił działalność WTZ w Jaworku
8. wyraził zgodę na dofinansowanie wyjazdów na basen wychowanków SOS-W w Węgrowie
9. wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego uczniowi LO w Węgrowie

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2008-05-13 15:16:41
Data utworzenia:2008-05-13 15:16:41
Data modyfikacji:2008-05-13 15:17:44
Liczba wyświetleń:641