Uchwała Nr 147/98/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu z Działania 1.2 schemat a) Szansa dla młodych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1592 z póź. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. – o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 99, poz.1001)  Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Zatwierdza się do realizacji  projekt z Działania 1.2 schemat a) „Szansa dla młodych” w odpowiedzi na konkurs zamknięty ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie numer 6/1.2a/05 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w Działaniu 1.2 – Perespektywy dla młodzieży, w schemacie a) – Wspieranie młodzieży na rynku pracy.
 
§ 2
 
Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie – Henrykowi Pliszce do realizacji projektu o którym mowa w § 1.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
Bogdan Doliński – Starosta                                       
Anna Grażyna Brodacka – Bartoszuk – Wicestarosta
Ewa Besztak – Członek Zarządu                               
Lidia Chabiera – Członek Zarządu                                        
Leszek Onaszkiewicz – Członek Zarządu                             
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 01:57:03
Data utworzenia:2007-01-05 01:57:03
Data modyfikacji:2007-01-05 01:57:03
Liczba wyświetleń:543