Uchwała nr XVI/131/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia w sprawie zmian w budżecie powiatu węgrowskiego na 2008 rok

  Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1592 ze zm.)   oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego  uchwala co następuje:

          § 1

1.    Zmienia się plan wydatków  budżetu na zadania własne  powiatu na 2008  rok zgodnie z załącznikiem  nr

1 do uchwały.

            §2

1.         Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

§ 3

1.    Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1.              Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem  nr 4

§ 5

                Zadania inwestycyjne w 2008 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

          §6

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości  5 273 545     stanowiący różnicę pomiędzy  dochodami a wydatkami zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a. zaciąganych kredytów w kwocie 3 306 972 zł  

b. zaciąganych pożyczek w kwocie 1 500 000 zł

c. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 466 573  

2. Przychody budżetu w wysokości 7 380 366 zł  rozchody w wysokości 2 106 821 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

1.      Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8

1.      Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego  

     § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega publikacji.     

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
załącznik nr 1.xls28,00kBBrak podpisu
załacznik nr 2.xls20,00kBBrak podpisu
załącznik nr 3.xls20,00kBBrak podpisu
załącznik nr 4.xls19,00kBBrak podpisu
Zał 5.xls374,00kBBrak podpisu
Załącznik nr 6.xls375,50kBBrak podpisu
Załaczni nr 7 8.xls28,00kBBrak podpisu
Załącznik nr 9.xls42,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-05-14 12:10:12
Data utworzenia:2008-05-14 12:10:12
Data modyfikacji:2008-05-14 12:14:17
Liczba wyświetleń:615