Uchwała Nr XXXII/211/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.

            Działając na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.1 i 3, art. 11 ust. 1, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 roku nr 5, poz. 24 z późn. zm.) oraz §15 Statutu Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 316/179/2002 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 stycznia 2002 r., Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Radę Muzeum, działającą przy Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie w następującym składzie:

1.       Mirosław Roguski, dr historii, prezes Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. Warszawa.

2.       Andrzej Koss, profesor Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Konserwacji Zabytków w Warszawie.

3.       Ks. Zbigniew Rostkowski, kanclerz kurii biskupiej diecezji drohiczyńskiej,

      dr historii, autor publikacji o zabytkach i historii Mazowsza i Podlasia.

4.       Ks. Henryk Drozd, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach.

5.       Artur Rogalski, pracownik Archiwum Państwowego w Siedlcach, historyk – archiwista, autor prac poświęconych historii Podlasia i Mazowsza.

6.       Bogdan Doliński – Starosta Węgrowski.

7.       Bogusław Szymański – Wójt Gminy Liw.

8.       Jadwiga Giers – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Węgrowskiej.

 

§ 2

 

Rada Muzeum wykonuje zadania wynikające z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.

o muzeach.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi PowiatuWęgrowskiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Hanna Kietlińska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:25:26
Data utworzenia:2007-01-07 03:25:26
Data modyfikacji:2007-01-07 03:25:26
Liczba wyświetleń:542