Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Porządek VI sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję VI sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 23 marca 2007 roku (piątek) o godz. 1100, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.  
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    Upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami znajdującymi się na obszarze powiatu porozumień w zakresie współfinansowania przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych w latach 2007-2013 ;
2)    Upoważnienia zarządu Powiatu do zawarci a z gminami powiatu węgrowskiego  porozumień dotyczących  realizacji i współfinansowania w 2007 roku zadań z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych;
1)    Powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych  miast Węgrów i Łochów
3)    zobowiązania Sekretarza Powiatu Węgrowskiego  do złożenia oświadczenia lustracyjnego;
4)    zmian w budżecie powiatu na 2007 rok;
5)    zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie;
6)    wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów przyznawania, trybu i wysokości nagród ze środków funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski w roku 2007;
7)    zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych;
8)    utworzenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
9)    utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku;
10)    określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2007  roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
11)    zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego na 2007 rok;
12)    odwołania skarbnika Powiatu Węgrowskiego;
13)    powołania skarbnika Powiatu Węgrowskiego.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
10. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w   powiecie.
11. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 r.
12. Przyjęcie protokołu V  sesji Rady Powiatu  z dnia 26 stycznia 2007 r.
13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14.    Zamknięcie sesji.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-07-02 11:06:31
Data utworzenia:2007-07-02 11:06:31
Data modyfikacji:2007-07-02 11:06:59
Liczba wyświetleń:690