Regulamin wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

                                                       ZARZĄDZENIE NR 17/09

STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia  30 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie „Regulaminu wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.”

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) i § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.  Nr 50, poz. 398) ustalam „Regulamin  wynagradzania  pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie” .

 

 

 

Rozdział I

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

„Regulamin  wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie”, zwany dalej Regulaminem ,określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

 

§2

Postanowienia Regulaminu dotyczą pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym na podstawie umowy o pracę.

 

§3

1.       Przed dopuszczeniem do pracy, nowo zatrudniony pracownik zapoznaje  się  z niniejszym Regulaminem.

 

2.       Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem zostaje dołączone do jego akt osobowych.

 

§4

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)       pracodawcy – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Węgrowie,

 

2)       pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Starostwie Powiatowym w Węgrowie na podstawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy,

 

3)       rozporządzeniu w sprawie  wynagradzania – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych wydane na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

 

Rozdział II

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

§ 5.

1. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne (wykształcenie oraz umiejętności zawodowe, staż pracy w latach) dotyczące pracowników samorządowych   zatrudnionych w  na podstawie umowy o pracę określa wykaz stanowisk (kierowniczych urzędniczych,  urzędniczych, pomocniczych i obsługi) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Zatrudnianie na poszczególne stanowiska osób nie spełniających minimalnych wymagań kwalifikacyjnych może nastąpić tylko w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeśli w procesie otwartego i konkurencyjnego naboru nie zgłosił się żaden zainteresowany lub zgłaszający się nie dawał rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

 

 

Rozdział III

 

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

 

Wynagrodzenie zasadnicze

 

§6

1.       W Starostwie Powiatowym obowiązuje czasowy system wynagradzania, polegający na ustaleniu dla poszczególnych pracowników kategorii zaszeregowania, stawek wynagradzania zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego.

2.       Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa rozporządzenie    w sprawie wynagradzania pracowników  -  w Tabeli IV B oraz w przedmiotowym Regulaminie wynagradzania, w Załączniku Nr 1.

3.       Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa załącznik Nr 1 do Regulaminu

 

§7

1.       Decyzję o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego zaszeregowania podejmuje pracodawca.

2.       Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje ustaleniem wynagrodzenia zasadniczego w wysokości odpowiedniej do ustalonego w umowie wymiaru czasu pracy.

 

Dodatek funkcyjny

 

§8

1.       Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu , powiatowemu rzecznikowi konsumentów, audytorowi wewnętrznemu i specjalistom przysługuje dodatek funkcyjny.

 

2.       Tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

 

Dodatek specjalny

 

§9

1.       Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności pracodawca może przyznać pracownikowi, na czas określony nie dłuższy niż rok, dodatek specjalny.

 

2.       Dodatek specjalny jest ustalany w zależności od posiadanych środków na wynagrodzenia i przyznawany w kwocie nie przekraczającej 40 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika lub w kwocie nie przekraczającej 60 proc. wynagrodzenia zasadniczego w wypadku ,gdy pracownik nie ma przyznanego dodatku funkcyjnego.

 

3.       Przepisy dotyczące dodatku specjalnego nie dotyczą pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

 

Nagrody

 

§10

1.       Dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym tworzy się w ramach planowanych środków na wynagrodzenie, fundusz nagród.

 

2.       Fundusz nagród obejmuje 3 % planowej wielkości środków na wynagrodzenia  dla pracowników Starostwa Powiatowego, pozostających w dyspozycji Starosty.

 

 

3.       Nagrody  mają charakter uznaniowy i  mogą być wypłacane w miarę posiadanych na ten cel środków finansowych, a w szczególności  :

1)     z okazji Dnia Pracownika Samorządowego (27 Maja),

2)     za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,

3)     w związku z ukończeniem  studiów wyższych z wynikiem co najmniej dobrym,

4)     na koniec roku kalendarzowego.

 

4.       Wysokość nagrody uznaniowej ustala się w szczególności w oparciu o następujące kryteria :

1)      ocenę uzyskanych wyników pracy zawodowej,

2)      stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań,

3)      dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań objętych zakresem obowiązków pracownika,

4)      wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika,

5)      podejmowanie działań usprawniających na stanowisku pracy,

6)      faktyczny okres wykonywania pracy.

 

 

5.       Pracownik, na którego nałożono karę porządkową w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień ustalania prawa do nagrody uznaniowej, traci prawo do tej nagrody.

 

6.       Pracownik traci prawo do nagrody uznaniowej w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków  z ubezpieczenia społecznego :chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i rehabilitacyjnego.

 

7.       Starosta

1)     określa limit środków finansowych przeznaczonych na nagrody uznaniowe dla poszczególnych wydziałów  i samodzielnych stanowisk pracy,

2)     przyznaje nagrody uznaniowe z własnej inicjatywy – Skarbnikowi,  Sekretarzowi,  Naczelnikom wydziałów i samodzielnym stanowiskom pracy .

3)     przyznaje nagrody uznaniowe z własnej inicjatywy lub na wniosek – pozostałym pracownikom Starostwa Powiatowego.

 

8.       Sekretarz Powiatu  może wnioskować  w sprawie nagród uznaniowych dla naczelników wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy.

 

9.       Naczelnik Wydziału może wnioskować o przyznanie nagrody dla pracowników wydziału.

 

 

§11

Wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za przepracowany w pełnym wymiarze czasu pracy miesiąc kalendarzowy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu, ogłaszane w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 15 września każdego roku.

 

§12

1.       Jeżeli wynagrodzenie pracownika jest niższe od minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, pracownikowi przysługuje stosowne wyrównanie, wypłacone za okres każdego miesiąca, łącznie z wynagrodzeniem,

 

2.       Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną.

 

3.       Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

 

§13

Oprócz wyżej wymienionych świadczeń pracownikom przysługuje:

1)        dodatek za wieloletnią pracę,

2)        wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, 

3)        dodatkowe wynagrodzenie za każdą dodatkową godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

 

Dodatek za wieloletnią pracę

 

§14

1.       Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje  w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5-ciu latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

 

2.       Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

3.       W przypadku gdy praca w Starostwie Powiatowym w Węgrowie stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

 

4.       Pracownikowi, który wykonuje pracę w Starostwie Powiatowym w Węgrowie w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu dodatkowego zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia podstawowego oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu – do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

 

5.       Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

 

6.       Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1)     począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2)     za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

 

 

Premie

 

§ 15

 

 

 

1.      Dla pracowników  zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i stanowiskach obsługi tworzy się fundusz premiowy w wysokości 25 % wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników, wchodzący w skład funduszu wynagrodzeń osobowych.

 

2.      Wysokość premii dla poszczególnych pracowników określa Starosta w umowie o pracę. Podstawą naliczenia premii jest miesięczne wynagrodzenie   zasadnicze danego pracownika.

 

 

         § 16

 

 1. W każdym miesiącu premia może być obniżona lub pracownik może być jej całkowicie pozbawiony za  uchybienia w pracy, a w szczególności za:

1/nie wykonywanie lub niestaranne wykonywanie  obowiązków należących do pracownika - o  30 %

      2/nie wykonanie  polecenia służbowego                                        -  o   20 %

      3/naruszenie dyscypliny pracy                                                       -   o  25 %

      4/spowodowanie zawinionej szkody lub utraty mienia Starostwa    - o   25 %

 

 

 1. W razie stwierdzenia  uchybień określonych  w co najmniej dwóch punktach
  ust.1  lub dwukrotnego zaistnienia takiego samego uchybienia w okresie 1 miesiąca, pozbawia się pracownika premii.

 

3.      Pracownika pozbawia się premii w przypadku stwierdzenia  spożywania alkoholu  lub przebywania pod wpływem  alkoholu w miejscu pracy.

 

4.      Decyzję o zmniejszeniu wysokości lub pozbawieniu pracownika premii podejmuje Starosta z własnej  inicjatywy bądź na uzasadniony pisemny  wniosek Sekretarza Powiatu lub Kierownika Referatu Gospodarczego.

 

5.      Premia jest zmniejszana proporcjonalnie ( w wysokości 1/30 wynagrodzenia za każdy dzień) za okres pobierania przez pracownika wynagrodzenia chorobowego i zasiłków:  chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i rehabilitacyjnego

 

§ 17

 

 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności  w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków lub wykonywaniem zajęć wykraczających poza  stały zakres czynności ,  wysokość premii  może być podwyższona.

 

 1. 2.Decyzję o podwyższeniu wysokości  premii podejmuje Starosta z własnej  inicjatywy  bądź na uzasadniony pisemny  wniosek Sekretarza Powiatu lub Kierownika Referatu Gospodarczego.

 

 

 

§18

 

Kwota nie wykorzystanego funduszu premiowego zasila rezerwą funduszu wynagrodzeń.

 

 

 

 

Rozdział IV

 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE ZWIĄZANE Z PRACĄ

 

§19

Pracownikom przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami, również inne świadczenia pieniężne związane z pracą:

1)        świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o art. 92 i 184 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

 

2)        świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w oparciu o art. 92 i 2371 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące zakres i wysokość tych świadczeń,

 

3)        odprawa po śmierci pracownika przysługująca na podstawie art. 93 Kodeksu Pracy w wysokości określonej w tym przepisie,

 

4)        dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” na podstawie przepisów o tym wynagrodzeniu,

 

5)        odprawa rentowa lub emerytalna w wysokości określonej w § 20 niniejszego Regulaminu,

 

6)        nagroda jubileuszowa w wysokości określonej w § 21 niniejszego Regulaminu.

 

7)         zwrot kosztów podróży służbowej wg zasad ustalonych przez Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

2.  Pracownikowi może być przyznany  ryczałt za godziny nadliczbowe  pomniejszany     proporcjonalnie za okres pobierania przez pracownika wynagrodzenia chorobowego i zasiłków:  chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i rehabilitacyjnego oraz za dni innych nieobecności stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku  w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy  /Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm/.


 

 

Odprawa emerytalna lub rentowa.

 

§20

 

1.       Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub na rentę inwalidzką przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) po dziesięciu latach pracy – w wysokości dwumiesięcznego

wynagrodzenia,

2) po piętnastu latach pracy – w wysokości trzymiesięcznego

wynagrodzenia,

3) po dwudziestu latach pracy – w wysokości sześciomiesięcznego

wynagrodzenia.

 

2.       Do okresów pracy uprawniających do jednorazowej odprawy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

3.       Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

 

 

Nagroda jubileuszowa

 

§21

 

 1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa, zwana dalej „nagrodą” w wysokości:

1)      po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego,

2)      po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego,

3)      po 30 latach pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego,

4)      po 35 latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego,

5)      po 40 latach pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego,

6)      po 45 latach pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego.

 

 1. Pracownikowi, który wykonuje pracę w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez innego pracodawcę w celu wykonania tej pracy, do okresu uprawniającego do nagrody wlicza się okres zatrudniania u tego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

 

 1. W razie jednoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.

 

 1. Pracownik nabywa prawo do nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

 

 1. Pracownik jest zobowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

 

 1. Wypłata nagrody następuje z urzędu, tj. bez wniosku pracownika, niezwłocznie po nabyciu do niej prawa.

 

 1. Podstawą do obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody.

 

 1. Podstawę wyliczenia nagrody stanowi, odpowiedni do przepracowanego okresu, procent sumy miesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 

 1. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 

 1. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

 

 1. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 10, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniając go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

 

 1. Przepisy ust. 10 i 11 mają odpowiednio zastosowanie w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

 

Rozdział V

 

SPOSÓB I TERMINY WYPŁATY WYNAGRODZEŃ

I POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH

 

§22

1.       Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu nie później jak do 28. dnia każdego miesiąca, jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

 

2.       Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest w terminie do dnia 28. następnego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

 

3.       Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia mu do wglądu dokumentacji płacowej .

 

§23

1.       Wynagrodzenie, po uzyskaniu pisemnej zgody  pracownika, przekazywane  jest   przelewem na  jego konto bankowe . 

 

2.       W przypadku braku zgody pracownika na przekazywanie  wynagrodzenia na  jego konto, wypłata odbywa się w kasie banku prowadzącego obsługę  bankową pracodawcy.

 

 

 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§24

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2009 roku.

 

§25

Regulamin  udostępnia się do wglądu pracowników w Wydziale Administracyjno-Społecznym  (na stanowisku d.s. kadrowych) oraz  przez  publikację na stronie internetowej Powiatu Węgrowskiego .

 

§26

Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego ustalania.

 

§27

 

Tracą  moc Zarządzenia   Starosty Węgrowskiego Nr 32/05  z dnia 30 września 2005 roku  w sprawie     ustalenia  funduszu premiowego w Starostwie Powiatowym w Węgrowie i Nr 33/09   z dnia 30 września 2005 roku w sprawie utworzenia  funduszu nagród w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.

 

 

 

 

                         STAROSTA

                         /-/ Krzysztof Feodorczyk

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                               Załącznik Nr 1 do Regulaminu

 

Wykaz stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi.

 

Nazwa stanowiska

pracy

Kategoria zaszeregowania

Poziom wynagrodzenia

w  złotych

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

Staż pracy

 /w latach/

Stanowiska kierownicze urzędnicze:

 

Sekretarz powiatu

 

XVII

 

2.000 – 4600

 

wyższe

 

4

 

Geodeta powiatowy

 

XV

 

 

1800 – 4400

 

wg ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

XV

 

1800 – 3800

 

wg ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

XV

 

1800 – 4000

 

wyższe

 

5

Naczelnik Wydziału

 

XV

 

1800 – 4000

 

wyższe

 

5

Audytor

Wewnętrzny

XV

1800 - 4000

wg ustawy o finansach publicznych

Kierownik Referatu

 

XIII

 

1600 - 2800

 

wyższe

4

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

XIII

1600 - 2500

wyższe

4

Stanowiska urzędnicze:

 

Radca prawny

 

 

 

 

XIII

 

 

 

 

1600 - 3800

 

 

 

 

wg ustawy o radcach

prawnych

 

Inspektor

 

 

XII

 

1500 – 3000

 

wyższe

 

3

Starszy informatyk

 

 

 

Starszy specjalista

 

 

XI

 

 

 

XI

 

 

1450 –  3000

 

 

 

1450 –2700

 

 

Wyższe

 

 

 

wyższe

 

 

3

 

 

 

3

Starszy geodeta

 

XI

1450 - 2500

wyższe

geodezyjne i kartograficzne

 

3

Geodeta

 

X

 

1400 – 2300

 

wyższe

geodezyjne i kartograficzne

 

-

Specjalista

 

X

1400 - 2300

średnie

3

Podinspektor

 

X

 

1400 – 2300

 

wyższe

średnie

 

-

3

Referent

 

IX

 

1350 – 2100

 

średnie

 

2

Księgowy

 

IX

 

1350 – 2100

 

średnie

 

2

Kasjer

 

IX

 

1350 – 2100

 

średnie

 

2

Młodszy referent

 

VIII

 

1300 –  2000

 

średnie

 

-

Młodszy księgowy

 

VIII

 

1300 – 2000

 

średnie

 

-

Stanowiska pomocnicze i obsługi:

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

 

 

 

 

XII

XI

 

 

 

1500 – 2400

1450 – 2200

 

 

 

 

wyższe

wyższe

 

 

 

 

3

-

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

X

IX

VIII

1400 – 2000

1350 – 1950

1300 – 1900

 

średnie

średnie

średnie

 

3

2

-

Sekretarka

 

 

IX

1350 - 2000

średnie

-

Archiwista

 

VII

 

1250 – 1500

 

średnie

 

-

Pomoc administracyjna

III

1140 - 1400

średnie

-

Kierowca samochodu osobowego

 

VII

 

1250 - 2000

wg ustawy prawo o ruchu drogowym

 

Konserwator

VIII

1300 - 1500

zasadnicze zawodowe

-

Sprzątaczka

 

III

1140 - 1450

Podstawowe

-

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Załącznik Nr 2 do Regulaminu

 

                                                                 Maksymalne kwoty dodatku funkcyjnego

 

 

Stanowisko

 

Kwota w złotych

 

Sekretarz Powiatu

 

1500

 

Geodeta Powiatowy

 

1400

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

1400

 

Naczelnik Wydziału

 

1300

 

Audytor wewnętrzny

 

1300

 

Kierownik referatu

 

1000

 

Radca prawny

 

1300

 

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

1000

 

Starszy specjalista/specjalista

 

1000

 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

ZARZĄDZENIE NR 2/10

STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia  7 stycznia  2010 roku

 

w sprawie  zmian  w „Regulaminie wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.”

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) i § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.  Nr 50, poz. 398) ustalam , co następuje :

 

§ 1

 

W „Regulaminie   wynagradzania  pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie” ustalonym Zarządzeniem Nr  17/09 Starosty Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku, załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                                                        Załącznik  do Zarządzenia Nr 2/10

                                                                                    Starosty Węgrowskiego z dnia 7 stycznia 2010r.

 

Wykaz stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi.

 

 

Nazwa stanowiska

pracy

Kategoria zaszeregowania

Poziom wynagrodzenia

w  złotych

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

Staż pracy

 /w latach/

Stanowiska kierownicze urzędnicze:

 

 

Sekretarz powiatu

 

XVII

 

2.000 – 4600

 

wyższe

 

4

 

Geodeta powiatowy

 

XV

 

 

1800 – 4400

 

wg ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

XV

 

1800 – 3800

 

wg ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

XV

 

1800 – 4000

 

wyższe

 

5

Naczelnik Wydziału

 

XV

 

1800 – 4000

 

wyższe

 

5

Audytor

Wewnętrzny

XV

1800 - 4000

wg ustawy o finansach publicznych

Kierownik Referatu

 

XIII

 

1600 - 2800

 

wyższe

4

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 

 

XIII

1600 - 2500

wyższe

4

Stanowiska urzędnicze:

 

Radca prawny

 

 

 

 

XIII

 

 

 

 

1600 - 3900

 

 

 

 

wg ustawy o radcach

prawnych

 

Inspektor

 

 

XII

 

1500 – 3900

 

wyższe

 

3

Starszy informatyk

 

Starszy specjalista

 

 

XI

 

 

 

XI

 

 

1450 –  3500

 

 

 

1450 –2700

 

 

Wyższe

 

 

 

wyższe

 

 

3

 

 

 

3

Starszy geodeta

 

XI

1450 - 3800

wyższe

geodezyjne i kartograficzne

 

3

Geodeta

 

X

 

1400 – 2600

 

wyższe

geodezyjne i kartograficzne

 

-

Specjalista

 

X

1400 - 2600

średnie

3

Podinspektor

 

X

 

1400 – 2600

 

wyższe

średnie

 

-

3

Referent

 

IX

 

1350 – 2300

 

średnie

 

2

Księgowy

 

IX

 

1350 – 2300

 

średnie

 

2

Kasjer

 

IX

 

1350 – 2300

 

średnie

 

2

Młodszy referent

 

VIII

 

1300 –  2000

 

średnie

 

-

Młodszy księgowy

 

 

 

 

 

 

 

VIII

 

1300 – 2000

 

średnie

 

-

Stanowiska pomocnicze i obsługi:

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

 

 

 

 

 

XII

XI

 

 

 

 

1500 – 2400

1450 – 2300

 

 

 

 

 

wyższe

wyższe

 

 

 

 

 

3

-

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

 

X

IX

VIII

1400 – 2100

1350 – 2050

1300 – 2000

 

średnie

średnie

średnie

 

3

2

-

 

 

Kierownik

magazynu

 

IX

 

1350-2300

 

średnie

 

3

Sekretarka

 

 

IX

1350 - 2300

średnie

-

Archiwista

 

VII

 

1250 – 2200

 

średnie

 

-

Pomoc administracyjna

III

1140 - 1400

średnie

-

Kierowca samochodu osobowego

 

VII

 

1250 - 2200

wg ustawy prawo o ruchu drogowym

 

Konserwator

VIII

1300 – 2200

zasadnicze zawodowe

-

Sprzątaczka

 

III

1110 - 1450

podstawowe

-

                                                                                            

 

                                                                                            ZARZĄDZENIE NR 5/2011

STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia  24 stycznia  2011 roku

 

w sprawie  zmian  w „Regulaminie wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.”

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) i § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.  Nr 50, poz. 398) ustalam , co następuje :

 

§ 1

 

W „Regulaminie   wynagradzania  pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie” ustalonym Zarządzeniem Nr  17/09 Starosty Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku, załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

    

§ 2

 

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 2/10 Starosty Węgrowskiego z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie zmian  w „Regulaminie wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.”

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

                                                                                      

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Załącznik  do Zarządzenia Nr 5/2011

                                                                    Starosty Węgrowskiego z dnia 24  stycznia 2011r.

 

Wykaz stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi.

 

 

Nazwa stanowiska

pracy

Kategoria zaszeregowania

Poziom wynagrodzenia

w  złotych

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

Staż pracy

 /w latach/

Stanowiska kierownicze urzędnicze:

 

Sekretarz powiatu

 

XVII

 

2000 – 4600

 

wyższe

 

4

 

Geodeta powiatowy

 

XV

 

 

1800 – 4400

 

wg ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

XV

 

1800 – 3800

 

wg ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

XV

 

1800 – 4000

 

wyższe

 

5

Naczelnik Wydziału

 

XV

 

1800 – 4000

 

wyższe

 

5

Audytor

Wewnętrzny

XV

1800 - 4000

wg ustawy o finansach publicznych

Kierownik Referatu

 

XIII

 

1600 - 3000

 

wyższe

4

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 

 

XIII

1600 - 2500

wyższe

4

Stanowiska urzędnicze:

 

 

 

 

 

Radca prawny

 

 

XIII

 

 

1600 - 3900

 

 

wg ustawy o radcach

prawnych

 

Inspektor

 

 

XII

 

1500 – 4200

 

wyższe

 

3

Starszy informatyk

 

Starszy specjalista

 

 

XI

 

 

 

XI

 

 

1450 –  3500

 

 

 

1450 –2700

 

 

Wyższe

 

 

 

wyższe

 

 

3

 

 

 

3

Starszy geodeta

 

XI

1450 - 3800

wyższe

geodezyjne i kartograficzne

 

3

Geodeta

 

X

 

1400 – 2800

 

wyższe

geodezyjne i kartograficzne

 

-

Specjalista

 

X

1400 - 2600

średnie

3

Podinspektor

 

X

 

1400 – 2800

 

wyższe

średnie

 

-

3

Referent

 

IX

 

1350 – 2300

 

średnie

 

2

Księgowy

 

IX

 

1350 – 2300

 

średnie

 

2

Kasjer

 

IX

 

1350 – 2300

 

średnie

 

2

Młodszy referent

 

VIII

 

1300 –  2000

 

średnie

 

-

Młodszy księgowy

 

 

 

 

 

Asystenci

 

VIII

 

1300 – 2000

 

średnie

 

-

Asystent

 

 

XI

 

1400 - 2800

 

średnie

 

-

Stanowiska pomocnicze i obsługi

 

 

 

 

 

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

 

 

 

 

 

XII

XI

 

 

 

 

1500 – 2500

1450 – 2450

 

 

 

 

 

wyższe

wyższe

 

 

 

 

 

3

-

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

 

X

IX

VIII

1400 – 2400

1350 – 2300

1300 – 2200

 

średnie

średnie

średnie

 

3

2

-

 

 

Kierownik

magazynu

 

IX

 

1350-2300

 

średnie

 

3

Sekretarka

 

 

IX

1350 - 2300

średnie

-

Archiwista

 

VII

 

1250 – 2200

 

średnie

 

-

Pomoc administracyjna

III

1140 - 1400

średnie

-

Kierowca samochodu osobowego

 

VII

 

1250 - 2200

wg ustawy prawo o ruchu drogowym

 

Konserwator

VIII

1300 – 2200

zasadnicze zawodowe

-

Sprzątaczka

 

III

1110 - 1500

podstawowe

-

 

 

 Starosta

/-/ Krzysztof Fedorczyk

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

ZARZĄDZENIE NR   46/2011

STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia  21 września  2011 roku

 

w sprawie  zmian  w „Regulaminie wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.”

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) i § 29 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgrowie ustalonego  uchwałą Nr XLII/334/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgrowie  ustalam, co następuje:

 

 

§ 1

W „Regulaminie   wynagradzania  pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie” ustalonym Zarządzeniem Nr  17/09 Starosty Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku  z późn. zm.,   § 19  otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„§19

1. Pracownikom przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami,  również inne świadczenia pieniężne związane z pracą:

1) świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o art. 92 i 184   Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

 

2)  świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w oparciu  o art. 92 i 2371 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące zakres i wysokość tych świadczeń,

 

1)        odprawa po śmierci pracownika przysługująca na podstawie art. 93 Kodeksu Pracy w wysokości określonej w tym przepisie,

 

2)        dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” na podstawie przepisów o tym wynagrodzeniu,

 

3)        odprawa rentowa lub emerytalna w wysokości określonej w § 20 niniejszego Regulaminu,

 

4)        nagroda jubileuszowa w wysokości określonej w § 21 niniejszego Regulaminu.

 

5)         zwrot kosztów podróży służbowej wg zasad ustalonych przez Ministra Pracy i

        Polityki Socjalnej.

 

2.  Pracownikowi może być przyznany  ryczałt za godziny nadliczbowe  pomniejszany     proporcjonalnie za okres pobierania przez pracownika wynagrodzenia chorobowego i zasiłków:  chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i rehabilitacyjnego oraz za dni innych nieobecności stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku  w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy  /Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm/.”

 

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

STAROSTA

/-/Krzysztof Fedorczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2012

STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia  01 lutego  2012 roku

w sprawie  zmian  w „Regulaminie wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.”

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.) i § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.  Nr 50, poz. 398 z późn.zm. ) ustalam , co następuje :

§ 1

W „Regulaminie   wynagradzania  pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie” ustalonym Zarządzeniem Nr  17/09 Starosty Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku z późn. zm., dokonuje się następujących zmian  : 

1.W załączniku Nr 1 ,w wykazie  stanowisk kierowniczych urzędniczych wprowadza się następujące zapisy :

Nazwa stanowiska

pracy

Kategoria zaszeregowania

Poziom wynagrodzenia

w  złotych

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

Staż pracy

 /w latach/

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

XIII

 

1600 – 3000

 

wyższe

 

4

 

2.  W załączniku Nr  2 „Maksymalne kwoty dodatku funkcyjnego „  dodaje się zapisy :                                                                                            

Stanowisko

Kwota w złotych

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

 

 1000

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

                                                                                                   Starosta Węgrowski

                                                                                                  (-)Krzysztof Fedorczyk

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

        ZARZĄDZENIE NR 25/2012

STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia  25 maja  2012 roku

 

w sprawie  zmian  w „Regulaminie wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.”

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) i § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.  Nr 50, poz. 398) ustalam , co następuje :

 

§ 1

 

W „Regulaminie   wynagradzania  pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie” ustalonym Zarządzeniem Nr  17/09 Starosty Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku, dokonuje się następujących zmian :

1)     załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2)     załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                                 Załącznik  do Zarządzenia Nr 25/2012

                                                                         Starosty Węgrowskiego z dnia 25  maja 2012r.

 

Wykaz stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi.

 

 

Nazwa stanowiska

pracy

Kategoria zaszeregowania

Poziom wynagrodzenia

w  złotych

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

Staż pracy

 /w latach/

Stanowiska kierownicze urzędnicze:

 

Sekretarz Powiatu

 

XVII

 

2000 – 5000

 

wyższe

 

4

 

Geodeta powiatowy

 

XV

 

 

1800 – 4800

 

wg ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

XV

 

1800 – 4000

 

wg ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

XV

 

1800 – 4300

 

wyższe

 

5

Naczelnik Wydziału

 

XV

 

1800 – 4800

 

 

 

wyższe

 

5

Zastępca Naczelnika Wydziału 

XIII

1600-3500

wyższe

4

Audytor

Wewnętrzny

XV

1800 - 4800

wg ustawy o finansach publicznych

Kierownik Referatu/Biura/jednostki równorzędnej

 

XIII

 

1600 - 3500

 

wyższe

4

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 

 

XIII

1600 - 3500

wyższe

4

Stanowiska urzędnicze:

 

 

 

 

 

Radca prawny

 

 

              XIII

 

 

      1600 - 4300

 

 

wg ustawy o radcach

prawnych

 

Inspektor

 

 

XII

 

1500 – 4200

 

wyższe

 

3

Starszy informatyk

 

Starszy specjalista

 

 

XI

 

 

 

XI

 

 

1450 –  3600

 

 

 

1450 –3000

 

 

Wyższe

 

 

 

wyższe

 

 

3

 

 

 

3

Starszy geodeta

 

XI

1450 - 4000

wyższe

geodezyjne i kartograficzne

 

3

Geodeta

 

X

 

1400 – 2800

 

wyższe

geodezyjne i kartograficzne

 

-

Specjalista

 

X

1400 - 2800

średnie

3

Podinspektor

 

X

 

1400 – 3000

 

wyższe

średnie

 

-

3

Referent

 

IX

 

1350 – 2500

 

średnie

 

2

Księgowy

 

IX

 

1350 – 2500

 

średnie

 

2

Kasjer

 

IX

 

1350 – 2500

 

średnie

 

2

Młodszy referent

 

VIII

 

1300 –  2200

 

średnie

 

-

Młodszy księgowy

 

 

Asystenci

 

VIII

 

1300 – 2200

 

średnie

 

-

Asystent

 

             XI

    1400 - 3000

          średnie

        -

Stanowiska pomocnicze i obsługi

 

 

 

 

 

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

 

 

 

              XII

XI

 

 

      1500 – 2800

1450 – 2700

 

 

 

         wyższe

wyższe

 

 

 

      3

-

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

 

X

IX

VIII

1400 – 2600

1350 – 2500

1300 – 2400

 

średnie

średnie

średnie

 

3

2

-

 

 

Kierownik

Magazynu

 

IX

 

1350-2600

 

średnie

 

3

Sekretarka

 

 

IX

1350 - 2600

średnie

-

Archiwista

 

VII

 

1250 – 2500

 

średnie

 

-

Pomoc administracyjna

III

1140 - 2000

średnie

-

Kierowca samochodu osobowego

 

VII

 

1250 - 2500

wg ustawy prawo o ruchu drogowym

 

Konserwator

VIII

1300 – 2500

zasadnicze zawodowe

-

Sprzątaczka

 

III

1110 - 1800

podstawowe

-

 


Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

                                                                                      Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012

                                                                          Starosty Węgrowskiego z dnia 25  maja 2012r.Maksymalne kwoty dodatku funkcyjnego

 

 

Stanowisko

 

Kwota w złotych

 

Sekretarz Powiatu

 

 1900

 

Geodeta Powiatowy

 

1800

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

1500

 

Naczelnik Wydziału

 

1600

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

 

1500

 

Audytor wewnętrzny

 

1800

 

Kierownik Referatu

 

1500

 

Radca prawny

 

1400

 

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

1200

 

Starszy specjalista/specjalista

 

1500

 

 

Starosta

                                                                                                          /-/Krzysztof Fedorczyk

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

  

 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Hanna Zenik
Wytworzył informację:Starosta Węgrowski
Data wytworzenia informacji:2009-06-05 09:24:35
Data utworzenia:2009-06-05 09:24:35
Data modyfikacji:2013-10-04 14:52:43
Liczba wyświetleń:2998