Uchwały - rok 2011

Uchwała Nr 11/8/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w WęgrowieUchwała nr 12/8/11 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. „Mój świat – Bajka – wykorzystanie nowoczesnych środków w arteterapii”Uchwała nr 13/8/11 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. „Podróż w przyszłość – zajęcia wspierające rozwój dzieci i młodzieży z gminy Miedzna”Uchwała nr 14/8/11 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. Będę kimś – program na rzecz rozwoju edukacji i przeciwdziałania marginalizacji wychowanków Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach”.Uchwała Nr 15/8/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w MiedznieUchwała Nr 16/8/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w MiedznieUchwała Nr 17/9/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.Uchwała Nr 18/10/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w MiedznieUchwała Nr 19/ 11/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.Uchwała Nr 20/11/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej p.n.: Realizacja kalendarza imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym Szkolnego Związku Sportowego dla dzieci i młodzieży powiatu węgrowskiego w 2011 roku Uchwała Nr 21/11/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej p.n.: Realizacja powiatowego kalendarza imprez sportowych dla dzieci i młodzieży wiejskiej w ramach Ludowych Zespołów Sportowych na rok 2011 Uchwała Nr 22/11/11 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.Uchwała Nr 23/11/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2011.Uchwała Nr 25/13/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r. Uchwała Nr 26/14/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/12/2011 z dnia 11 lutego 2011 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r.Uchwała Nr 27/14/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r. Uchwała Nr 28/14/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 Uchwała nr 29/15/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2010 r.Uchwała nr 30/15/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za rok 2010 Uchwała Nr 31/16/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r.Uchwała Nr 32/17/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w WęgrowieUchwała nr 33/17/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie, do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych związanych z przewozem wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie w ramach wspólnego z gminami wykonania zadania wynikającego z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświatyUchwała Nr 34/18/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Staroście Węgrowskiemu Uchwała Nr 35/18/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie Uchwała Nr 36/18/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie Uchwała Nr 37/18/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie Uchwała Nr 38/18/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia kwietnia 2011 r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w SadownemUchwała Nr 39/18/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie Uchwała Nr 40/18/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku Węgrowskim Uchwała Nr 41/18/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach Uchwała Nr 42/18/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w JaworkuUchwała Nr 43/18/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgrowie Uchwała Nr 44/18/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w WęgrowieUchwała Nr 45/18/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w WęgrowieUchwała Nr 46/18/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w MiedznieUchwała Nr 47/18/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie Uchwała Nr 48/18/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w WęgrowieUchwała Nr 49/18/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Węgrowie Uchwała Nr 50/18/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie Uchwała nr 51/19/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu etatów w Starostwie Powiatowym w WęgrowieUchwała Nr 52/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Staroście Węgrowskiemu w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała Nr 53/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. W sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała Nr 54/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała Nr 55/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała Nr 56/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała Nr 57/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała Nr 58/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała Nr 59/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała Nr 60/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała Nr 61/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała Nr 62/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała Nr 63/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała Nr 64/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała Nr 65/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała Nr 66/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 67/19/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku 2012 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatuUchwała Nr 68/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r.Uchwała Nr 69/19/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 roku W sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę piwnicy zlokalizowanej na terenie Szpitala Powiatowego w Węgrowie usytuowanej na działce o numerze ewidencyjnym 2216 położonej na terenie m. WęgrowaUchwała nr 70/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2011 rokUchwała Nr 71/20/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r.Uchwała Nr 72/21/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki w 2011 roku,Uchwała Nr 73/21/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury realizowanych w 2011 roku Uchwała Nr 74/21/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w 2011 rokuUchwała Nr 75/21/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2011 rokuUchwała Nr 76/21/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania realizowanych w 2011 rokuUchwała Nr 77/21 /2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w OstrówkuUchwała Nr 78/21/2011 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczychUchwała Nr 79/21/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego dla zawodników amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowymUchwała nr 80/21/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu pn. „Śmiałym szczęście sprzyja – edycja III”Uchwała nr 81/21/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. „Do biegu…gotowi…START!...na rynek pracy”Uchwała Nr 82/22/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r.Uchwała nr 83/24/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku Uchwała Nr 84/25/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r.Uchwała Nr 85/25/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie, w którym nie ma utworzonego stanowiska wicedyrektoraUchwała Nr 86/25/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Budowy Lokalnego Systemu Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną w Powiecie Węgrowskim na lata 2011 - 2015 Uchwała nr 87/26/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarząduUchwała nr 88/26/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanegoUchwała Nr 89/26/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie, w której nie ma utworzonego stanowiska wicedyrektoraUchwała Nr 90/26/2011 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczychUchwała Nr 91/26/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r.Uchwała nr 93/27/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w MiedznieUchwała nr 94/27/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w SadownemUchwała nr 95/27/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w WęgrowieUchwała nr 96/27/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie Uchwała nr 97/27/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanegoUchwała nr 98/27/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2011 rok Uchwała nr 99/27/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r.Uchwała nr 100/27/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego sprzętu znajdującego się w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w WęgrowieUchwała nr 101/27/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Powiatu Węgrowskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę oleju opalowego na sezon grzewczy 2011/2012 Uchwała nr 102/28/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r.Uchwała nr 103/29/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie, w którym nie ma utworzonego stanowiska wicedyrektoraUchwała nr 104/29/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r.Uchwała nr 105/29/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazanie nieodpłatnie Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Miedznie sprzętu znajdującego się w ewidencji Starostwa Powiatowego w WęgrowieUchwała nr 106/30/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Węgrowie za I półrocze 2011 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Uchwała nr 107/30/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r.Uchwała nr 108/30/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu Uchwała nr 109/30/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie Uchwała nr 110/30 /2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie Uchwała nr 111/30/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem Uchwała nr 112/30/2011 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych Uchwała nr 113/30/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych zatrudnionych na podstawie Karty NauczycielaUchwała nr 114/30/11 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem do pełnienia funkcji inwestora zastępczego do składania oświadczeń woli przy realizacji zadania dotyczącego remontu kuchni i stołówki szkolnej przy ZSP w Sadownem Uchwała nr 115/30/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego sprzętu znajdującego się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Węgrowie Uchwała nr 116/30/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego sprzętu znajdującego się w ewidencji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w JaworkuUchwała Nr 117/31/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.Uchwała Nr 118/32/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 września 2011 r. w sprawie uchylenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w WęgrowieUchwała Nr 119/32/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 września 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie Uchwała Nr 120/33/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r. Uchwała Nr 121/34/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.Uchwała nr 122/35/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 października 2011 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, w którym nie ma utworzonego stanowiska wicedyrektoraUchwała nr 123/35/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 października 2011 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. „Bezpieczni mieszkańcy, bezpieczny powiat - kurs ratownictwa chemiczno - ekologicznego” Uchwała Nr 124/36/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r. Uchwała Nr 125/37/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.Uchwała Nr 126/37/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości PowiatuUchwała nr 127/37/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem do pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym Powiatu Węgrowskiego o nazwie „Budowa sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem”Uchwała Nr 128/38/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.Uchwała Nr 130/41/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r.Uchwała Nr 131/41/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanegoUchwała Nr 132/41/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych związanych z przewozem wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie w ramach wspólnego z gminami wykonania zadania wynikającego z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświatyUchwała Nr 133/42/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 01 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r.Uchwała Nr 134/43/ 2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni szkolnych w szkołach i placówkach oświatowych podległych Powiatowi Węgrowskiemu oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń.Uchwała Nr 135/43/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r.Uchwała Nr 136/43/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyznania nagrody sportowej dla zawodników amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Uchwała Nr 137/44/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r.Uchwała Nr 138/44/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. W sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.Uchwała Nr 139/44/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 52/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Staroście Węgrowskiemu w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.Uchwała Nr 140/44/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr 53/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.Uchwała Nr 141/44/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 54/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała Nr 142/44/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr 55/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.Uchwała Nr 143/44/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr 56/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.Uchwała Nr 144/44/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr 57/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.Uchwała Nr 145/44/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr 58/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.Uchwała Nr 146/44/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr 59/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.Uchwała Nr 147/44/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr 60/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.Uchwała Nr 148/44/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr 61/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.Uchwała Nr 149/44/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr 62/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.Uchwała Nr 150/44/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr 63/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.Uchwała Nr 151/44/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr 64/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.Uchwała Nr 152/44/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr 65/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.Uchwała Nr 153/44/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr 66/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.Uchwała Nr 154/44/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. W sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Węgrowskiego Nr 67/19/11 z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2012 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu.Uchwała Nr 155/44/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Powiatu Węgrowskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę paliw dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego Uchwała Nr 156/44/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2011 rok
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2011-01-07 12:27:26
Data utworzenia:2011-01-07 12:27:26
Data modyfikacji:2013-12-31 11:19:58
Liczba wyświetleń:1135