Obwieszczenie Przewodniczącej Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 października 2012 roku

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Przewodniczącej Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 16 października 2012 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XIX sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 25. października 2012 r. (czwartek) o godz. 1300  w  Zajeździe w Miedznie,z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie powiatu na 2012 rok;

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2012-2031;

3) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”;

4) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2013 rok;

5) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

7. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2012 r.

8.     Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji za 2011 r. oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

9.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach  sprawdzianów i  egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2011/2012.

10. Informacja o stanie dróg i przygotowania do sezonu zimowego 2012-2013.

11. Informacje o oświadczeniach majątkowych radnych powiatu, członków Zarządu Powiatu, sekretarza, skarbnika i innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia

     6 września 2012 r. 

14.  Wolne wnioski i oświadczenia.

15. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

 Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Przewodnicząca Rady Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2012-10-17 12:21:18
Data utworzenia:2012-10-17 12:21:18
Data modyfikacji:2014-11-26 11:13:07
Liczba wyświetleń:464