Sprawozdanie Nr 4/2006 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 28 kwietnia do 9 czerwca 2006 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 4 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 11 maja 2006 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) upoważnienia Dyrektora ZSP w Sadownem do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem „Przebudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sadownem – dobudowa sali małych gier wraz  z zapleczem socjalnym”; 
b) upoważnienia Dyrektora ZSP w Sadownem do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego „Przebudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sadownem – dobudowa sali małych gier wraz  z zapleczem socjalnym”;
c) umorzenia należności SP ZOZ w Węgrowie za świadczone usługi medyczne.
2. przyjął informację o przebiegu konkursów na wyłonienie kandydatów na dyrektorów LO w Węgrowie i PODN w Węgrowie;
3. wytypował kandydatów do nagrody MEN oraz do nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
4. ustalił ranking wniosków o pracownie komputerowe dla szkół ponadgimnazjalnych,

W dniu 17 maja 2006 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady powiatu w sprawie zmian w regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.; 
2. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia lub powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe;
3. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r. 
4. podjął decyzję, że zmniejszona kwota subwencji oświatowej nie będzie zastąpiona kredytem bankowym.
5. pozytywnie rozpatrzył wnioski:
a) Prezes Węgrowskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami o wsparcie finansowe;
b) Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Węgrowie  o dofinansowanie przejazdu na szkolenie do Powsina i Żabieńca;
c) Dyrektor PODN o wsparcie finansowe „V-go Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych”;
d) Dyrektora LO w Węgrowie o dofinansowanie wymiany instalacji elektrycznej w trzech pracowniach lekcyjnych;
e) samorządu uczniowskiego i Dyrektora LO w Węgrowie o wsparcie finansowe organizacji „LICEALIÓW 2006”;
f) Komendanta Powiatowego Policji o ufundowane nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Żyj zdrowo i bezpiecznie”.

W dniu 30 maja 2006 r. Zarząd:
1. Zarząd zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych;
b) szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności;
c) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu w I półroczu każdego roku budżetowego;
d) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Węgrowie za I półrocze;
e) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie za I półrocze; 
f) zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu w 2006 r;
g) zmian w budżecie powiatu na 2006 r.;
h) regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Działania 2.2 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą na rok szkolny 2006/2007;
i) regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Działania 2.2 dla studentów w roku akademickim 2006/2007;
2. przyjął  informacje o ofercie instytucji kultury działających na terenie powiatu oraz o rozwoju  turystyki w powiecie węgrowskim;
3. zatwierdził porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego;
4. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.;
5. pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Łochowie o zwiększenie planu wydatków szkoły w związku ze szkoleniami nauczycieli – informatyków;
6. podjął decyzję o użyczeniu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej na okres dwóch lat trzech pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Węgrowie.

W dniu 8 czerwca 2006 r. Zarząd:
1. rozpatrzył wnioski komisji Rady Powiatu;
2. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obsługi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23”;
b) zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia „Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych, w tym renowacja zbiornika retencyjnego w Krypach”;
c) zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obsługi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Adaptacja budynku na mieszkania w Łochowie, w tym zmiana źródła ogrzewania i termomodernizacja”;
3. zatwierdził autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu;
4. podjął uchwały w sprawach:
a) powierzenia stanowiska Dyrektora LO w Węgrowie;
b) powierzenia stanowiska Dyrektora PODN w Węgrowie;
c) zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworku.
5. pozytywnie ocenił działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworku;
6. pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta Węgrowa o przeznaczenie środków na sfinansowanie wyprowadzenia kanalizacji deszczowej z przebudowywanych skrzyżowań trasy śródmiejskiej z Al. Siedlecką i ul. Mickiewicza.
7. zatwierdził regulaminu stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie z art. 90g ust. 10 i 11 ustawy o systemie oświaty.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:41:01
Data utworzenia:2006-12-29 23:41:01
Data modyfikacji:2006-12-29 23:41:01
Liczba wyświetleń:647