Uchwała nr XV/128/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia dotyczącego współfinansowania realizacji przedsięwzięcia p.n. "Budowa ul. Mickiewicza w Węgrowie na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Powstańców, w km od 0+000 do 0+232,5"

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),  art. 46, 47 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), art. 167 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu w Węgrowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Powiatu w Węgrowie upoważnia Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia dotyczącego współfinansowania realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowa ul. Mickiewicza w Węgrowie na odcinku od ul. Konopnickiej  do ul. Powstańców, w km  od 0 + 000 do 0 + 232,5”.

 

§ 2

 

 

Szczegółowe warunki wykonania, współfinansowania, przeznaczenia i zasady rozliczenia środków finansowych na realizację zadania wymienionego w § 1 zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Miastem Węgrów.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2008-04-04 13:33:37
Data utworzenia:2008-04-04 13:33:37
Data modyfikacji:2008-04-04 13:39:40
Liczba wyświetleń:680