Uchwała Nr XIV/95/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2004 roku, na które przeznacza s

                                                                                  

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) oraz art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. nr 123 poz.776 z poźn. zm) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuj e:

§ 1

Określa się zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte  do realizacji w 2004 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające samorządowi powiatowemu według algorytmu przekazywania środków Funduszu na realizację zadań przewidzianych ustawą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

                                                 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie i Kierownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.

                                                  § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          Załącznik

do uchwały Nr XIV/95/04

                                                                                           Rady Powiatu Węgrowskiego

                                                                                                 z dnia 26 marca  2004 r.

Zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2004 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające samorządowi powiatowemu według algorytmu przekazywania środków Funduszu na realizację zadań przewidzianych ustawą.

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ogółem:

    532 661 zł

W tym na:

 

Rehabilitacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych

 

   

     59 381zł

w tym

zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych art.26

 

     30.000 

finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika Powiatowego Urzędu Pracy art. 38 i 40

      

      3 381 zł

pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej art. 12

26 000 zł

 

Rehabilitacja społeczna

 

 

   473 280 zł

w tym:

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 

     42 000 zł

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

     43 000zł

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych

 

   115 000zł

zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku

 

    268 280 zł

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 5 000 zł                  

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 21:38:06
Data utworzenia:2006-12-29 21:38:06
Data modyfikacji:2006-12-29 21:38:06
Liczba wyświetleń:516