Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r.


 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XXXIII sesję  Rady   Powiatu  Węgrowskiego   w   dniu  10 marca  2006 r.  (piątek)
 o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5,z następującym porządkiem obrad:
 
1.     Otwarcie sesji.
2.     Stwierdzenie quorum. 
3.     Przedstawienie porządku obrad.
4.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.     Interpelacje i zapytania radnych.
6.     Uchwalenie budżetu powiatu na 2006 rok:
-         odczytanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem
-         odczytanie opinii RIO
-         dyskusja nad projektem budżetu i wniesionymi poprawkami oraz ich głosowanie
-         głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok.
7.     Podjęcie uchwał w sprawach:
1)     wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów przyznawania, trybu i wysokości nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat węgrowski w roku 2006;
2)     przystąpienia powiatu węgrowskiego do Stowarzyszenia "Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna";
3)     zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie wykonania projektów technicznych i przebudów dróg powiatowych i obiektów mostowych;
4)     upoważnienia Zarządu powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania w 2006 roku zadań z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych. 
8.     Informacja o realizacji "Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w latach 2002-2006.".
9.      Informacja PB ARiMR o dopłatach bezpośrednich i innych możliwościach pozyskiwania przez rolników środków pomocowych .
10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności powiatowego rzecznika konsumentów.
11. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2005 r.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Przyjęcie protokołu XXXII  sesji Rady Powiatu  z dnia 27 stycznia 2006 r.
14. Wolne wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie sesji.
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 21:56:40
Data utworzenia:2006-12-29 21:56:40
Data modyfikacji:2006-12-29 21:56:40
Liczba wyświetleń:787