Uchwała Nr XXVII/185/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/158/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2005 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXV/179/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2005 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

                                                                                                                          

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. nr 123 poz. 776 z poźn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zmienia się Uchwałę Nr XXIII/158/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2005 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXV/179/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2005 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Załącznik Nr 1

do uchwały

Nr XXVII/185/05                                                                                             

Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2005  r.

 

Zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2005 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ogółem:

    648 550 zł

W tym na:

 

Rehabilitację zawodową i zatrudnianie osób niepełnosprawnych

 

   

     28 000 zł

w tym:

zobowiązania dot. zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych - art.26 ustawy

 

     28 000 zł

finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika Powiatowego Urzędu Pracy - art. 38 i 40 ustawy

      

      0 zł

pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - art. 12 ustawy

      0 zł

 

Rehabilitację społeczną

 

 

   620 550 zł

w tym:

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 

     82 000 zł

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

    120 000 zł

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych

 

   146 270 zł

dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

   268 280 zł

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

                                                   4000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Jadwiga Snopkiewicz
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:56:32
Data utworzenia:2007-01-07 17:56:32
Data modyfikacji:2007-01-07 17:56:32
Liczba wyświetleń:496