Menu
Skip Navigation Links.
Collapse Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Expand Katalog usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w WęgrowieKatalog usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Obsługa osób słabo słyszących i głuchoniemych
Informacje publiczne nieudostępniane w BIP
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Expand Władze i strukturaWładze i struktura
Expand Starostwo PowiatoweStarostwo Powiatowe
Expand Organy opiniodawczo-doradczeOrgany opiniodawczo-doradcze
Expand Jednostki organizacyjneJednostki organizacyjne
Expand Prawo lokalnePrawo lokalne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Expand Finanse PowiatuFinanse Powiatu
Expand Zamówienia publiczneZamówienia publiczne
Expand InwestycjeInwestycje
Expand Oświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Expand Organizacje pozarządoweOrganizacje pozarządowe
Expand OgłoszeniaOgłoszenia
Collapse Oferty pracyOferty pracy
Expand Nabór na stanowisko księgowego w Wydziale FinansowymNabór na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowym
Expand Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Referacie Geodezji i Gospodarki NieruchomościamiNabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Expand Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu-Referacie Komunikacji w ŁochowieNabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu-Referacie Komunikacji w Łochowie
Expand Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i RozwojuNabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku
Expand Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i BudownictwaNabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa
Collapse Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczejNabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
INFORMACJA z przeprowadzonej oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych
Informacja o wyniku naboru
Expand Nabór na stanowisko starszego specjalisty-Szkolnego Organizatora Rozwoju EdukacjiNabór na stanowisko starszego specjalisty-Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji
Expand Nabór na stanowisko księgowego w Wydziale FinansowymNabór na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowym
Expand Nabór na stanowisko starszego specjalisty - Szkolnego Organizatora Rozwoju EdukacjiNabór na stanowisko starszego specjalisty - Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji
Expand Nabór na stanowisko Kierownika Biura - Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"Nabór na stanowisko Kierownika Biura - Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"
Expand Nabór na stanowisko Inspektora - Asystenta Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"Nabór na stanowisko Inspektora - Asystenta Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie
Expand Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i BudownictwaNabór na stanowisko referenta w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa
Expand Nabór na stanowisko inspektora do spraw promocji powiatuNabór na stanowisko inspektora do spraw promocji powiatu
Expand Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i TurystykiNabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Expand Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczejNabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie
Expand Nabór na stanowisko audytora wewnętrznegoNabór na stanowisko audytora wewnętrznego
Expand Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomościamiNabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Kwestionariusz osobowy
Expand Skargi i wnioskiSkargi i wnioski
Expand KontroleKontrole
Expand Wybory samorządowe 2014Wybory samorządowe 2014
Expand Informacje pomocniczeInformacje pomocnicze
Expand ArchiwumArchiwum
Polityka Cookies

Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Ogłoszenie o naborze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie ogłasza nabór na stanowisko:

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie;

b) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

c)osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

d) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;

e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe;

f) znajomość przepisów z zakresu:

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- ustawy o pomocy społecznej,

- ustawy o samorządzie powiatowym,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole,

b) odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, samodzielność,

c) dyspozycyjność,

d) bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu;

f) prawo jazdy kategorii B;

g) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;

h) umiejętność interpretowania przepisów;

i) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)            udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

2)            przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą, planu pomocy dziecku,

3)            pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

4)            zapewnienie rodzinom zastępczym  dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej,

5)            zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

6)            udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

7)            przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,

8)            systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.

9)            wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;

10)          sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;

11)          w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje art.53 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

12)          w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje art.61 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

13)          w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art.67 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

14)          w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art.67 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

15)          wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo- wychowawczej tego samego typu;

16)          sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;

17)          współpraca z ośrodkiem adopcyjnym;

18)          systematyczne podnoszenie sowich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie

 

4) Wymagane dokumenty:

1)                  życiorys (CV) i list motywacyjny;

2)                  dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły),

3)                  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

4)                  dokument poświadczający co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka zgodnie z pkt.1. b).

5)                  oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci);

6)                  oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

7)                  oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;

8)                  oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

9)                  oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

 

5) Miejsce wykonywanej pracy:

Teren Powiatu Węgrowskiego, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

 

6) Inne informacje

·                     Praca Koordynatora będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w weekendy (40 godz. tygodniowo).

·                     Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonywana będzie w okresie od marca 2014 roku do  sierpnia 2014 roku.

·                     Praca Koordynatora nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.

·                     Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej.  

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 21 lutego 2014 roku do godz.1600                      w siedzibie tut. Centrum lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie,  ul. Piłsudskiego 23, 07 – 100 Węgrów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 

 

Oferty , które wpłyną do PCPR po w/w. terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie BIP Powiatu Węgrowskiego, na stronie PCPR w Węgrowie oraz na tablicy informacyjnej w PCPR w Węgrowie.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego                    w Węgrowie oraz na stronie PCPR w Węgrowie www.pcpr.wegrow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR   w Węgrowie.

    

Kandydaci  spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Węgrów, 5 lutego 2014r.                                                                       W/z Dyrektora PCPR w Węgrowie

 

                                  /-/ Agata Kuć

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Hanna Zenik
Wytworzył informację:Agata Kuć
Data wytworzenia informacji:2014-02-05 00:00:00
Data utworzenia:2014-02-06 09:51:07
Data modyfikacji:2014-09-19 12:03:22
Liczba wyświetleń:1537