Porządek XXXVII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 września 2006 roku


 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XXXVII sesję  Rady   Powiatu  Węgrowskiego   w   dniu 29 września  2006 r.  (piątek) o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
1.     Otwarcie sesji.
2.     Stwierdzenie quorum. 
3.     Przedstawienie porządku obrad.
4.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.     Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Węgrowskiego za I półrocze 2006 roku.
6.     Interpelacje i zapytania radnych.
7.     Podjęcie uchwał w sprawach:
1)     zmian w budżecie powiatu na 2006 rok;
2)     zmiany uchwały nr XXXIV/221/06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2006 roku, na które przeznacza się środki PFRON;
3)     nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie;
4)     nadania statutu Domowi Dziecka "JULIN" w Kaliskach;
5)     nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Węgrowie
6)     uchwalenia Programu "Bezpieczny Powiat Węgrowski na lata 2006-2010";
7)     nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Węgrowie;
8)     zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu w 2006 r.;
9)     zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.
8.     Informacja o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2006 r.
9.     Ocena przygotowania szkół ponadpodstawowych do funkcjonowania po 1 września 2006 roku.
10.  Informacja nt. stanu leśnictwa, rybactwa i gospodarki wodnej w  powiecie węgrowskim
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Przyjęcie protokołów XXXV zwyczajnej i XXXVI nadzwyczajnej  sesji Rady Powiatu  odbytych w dniach 9 czerwca i 9 sierpnia 2006 roku.
13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie sesji.
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:22:11
Data utworzenia:2006-12-29 23:22:11
Data modyfikacji:2006-12-29 23:22:11
Liczba wyświetleń:680