Uchwała Nr XXXV/241/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany w uchwale w sprawie utworzenia szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych w Sadownem

 

Na podstawie art. 5 ust 2, pkt. 1 i art. 58 ust 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz art. 4, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku – tj. Nr 142, poz. 1592) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr XXXIV/224/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie utworzenia szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych w Sadownem zmienia się brzmienie załącznika nr 2 na brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2006 roku.

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/241/06

Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku

 

 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

P O N A D G I N A Z J A L N E J      S Z K O Ł Y      P U B L I C Z N E J

 

 

 

Na podstawie art. 5 ust 2, pkt. 1 i art. 58 ust 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592)   zakłada się   z dniem 1 września 2006 roku:

 

--------------------------------- publiczną szkołę ponadgimnazjalną ---------------------------------

 

o nazwie: -------------------------------- Szkoła Policealna  -------------------------------------------

 

------------------------------- w Sadownem, ul. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne --------------------

 

cykl kształcenia: ------------------------------ jednoroczny ----------------------------------------------

 

na podbudowie liceum profilowanego o profilu usługowo-gospodarczym – jako profilu kształcenia ogólnozawodowego

 

Szkole nadaje się Statut stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/224/06  Rady  Powiatu  Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2006 roku -------------------------------------------

 

Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, ul. Kościuszki 74

 

Bazę lokalową i dydaktyczną stanowi część budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w w Sadownem, ul. Kościuszki 74.

 

 

 

 

pieczęć urzędowa

        

 

 

 

                                                                                      ...................................................................................

                                                               

                                                                         (pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

 

Węgrów, dnia 9 czerwca 2006 roku

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Tadeusz Krupa
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:33:27
Data utworzenia:2007-01-07 03:33:27
Data modyfikacji:2007-01-07 03:33:27
Liczba wyświetleń:446