Porządek III sesji Rady Powiatu W?growskiego z dnia 20 grudnia 2006 roku


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję III  sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 20 grudnia 2006 roku o godz. 1200 ,  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum.
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.       Interpelacje i zapytania radnych.
6.       Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
2)      powołania  składu osobowego Komisji Rewizyjnej;
3)      powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady;
4)      powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów;
5)      powołania składu osobowego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej;
6)      powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu;
7)      powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
8)      wyboru delegata Powiatu Węgrowskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich;
9)      wyboru delegata Powiatu Węgrowskiego do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich;
10)   delegowania dwóch radnych powiatu węgrowskiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
11)   zmiany uchwały nr XXXIII/215/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do Stowarzyszenia "Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna";
12)   zmian w Statucie Powiatu Węgrowskiego;
13)   zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu;
14)   zmian w budżecie powiatu na 2006 r.;
15)   wynagrodzenia Starosty Węgrowskiego.
7.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8.       Przyjęcie protokołu  II nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 1 grudnia 2006 roku.
9.       Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10.   Zamknięcie sesji.
 
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 21:54:38
Data utworzenia:2006-12-29 21:54:38
Data modyfikacji:2006-12-29 21:54:38
Liczba wyświetleń:683