Uchwała Nr 4/1/02 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu


Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku – tj. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 53 i § 66 Statutu Powiatu Węgrowskiego ustalonego uchwałą Nr IV/9/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 15, poz. 199) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Węgrowskiego upoważnia się:
1/ Starostę Węgrowskiego – Pana Bogdana Jana Dolińskiego, syna Henryka, ur. 29.08.1963 r.
2/ Wicestarostę Węgrowskiego – Panią Annę Grażynę Brodacką – Bartoszuk, córkę Romana, ur. 21.12.1943 r.
 
2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Węgrowskiego, w czasie nieobecności Starosty lub Wicestarosty, upoważnia się:
Członka Zarządu Powiatu – Panią Ewę Grażynę Besztak, córkę Janusza, ur. 14.09.1964 r.
 
3. Upoważnienie obejmuje podpisywanie umów, porozumień i innych dokumentów dotyczących Powiatu Węgrowskiego.
 
§ 2
Tracą moc uchwały Nr 314/178/01 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2001 roku i Nr 350/196/02 z dnia 6 maja 2002 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Członkowie Zarządu:
Bogdan Doliński – Starosta                                     
Anna Grażyna Brodacka – Bartoszuk – Wicestarosta                                                                                 
Ewa Besztak – Członek Zarządu
Teresa Lidia Chabiera – Członek Zarządu               
      Leszek Onaszkiewicz – Członek Zarządu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 00:07:09
Data utworzenia:2007-01-05 00:07:09
Data modyfikacji:2007-01-05 00:07:09
Liczba wyświetleń:577