Załącznik do uchwały nr XVII/115/04

 

 

                                                        Załącznik do Uchwały Nr XVII/115/2004

                                                        Rady Powiatu Węgrowskiego

                                                        z dnia 30 lipca 2004 roku

 

 

 

PLAN

ROZWOJU LOKALNEGO

POWIATU WĘGROWSKIEGO

NA LATA 2004 – 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.OBSZAR ORAZ OKRES REALIZACJI PLANU

 

Obszar realizacji planu

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Węgrowskiego  wdrażany będzie na terenie całego powiatu, przede wszystkim w obszarze  infrastruktury komunikacyjnej. Plan dotyczy inwestycji  o charakterze lokalnym, o wartości nie przekraczającej 1 mln EURO.

Obok projektów objętych Planem Rozwoju Lokalnego na terenie powiatu  realizowane będą zadania komplementarne wobec zadań Planu ,z zakresu :

-         turystyki,

-         ochrony dziedzictwa kulturalnego,

-         ochrony środowiska naturalnego,

-         sfery społecznej,

 które nie wpisują się do Planu   z uwagi na nie spełnianie kryteriów dostępu /demograficznych,  wartości zadania, rodzaj projektu/.

 Plan Rozwoju Lokalnego jest spójny ze Strategią Rozwoju Powiatu Węgrowskiego na lata 2001 –2006 oraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Węgrowskiego na lata 2004 – 2011.

 

Okres realizacji planu

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Węgrowskiego obejmuje lata 2004-2006.

 Jednocześnie zakłada się, że po zakończeniu realizacji planu przygotowana zostanie jego druga edycja obejmująca lata 2007-2013,tj.kolejny okres programowania Unii Europejskiej.

 

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA POWIATU WĘGROWSKIEGO

 

1.Położenie,powierzchnia,ludność.

            Powiat węgrowski położony jest we wschodniej części województwa mazowieckiego .   Graniczy z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego :

-         od wschodu z powiatem sokołowskim, a w nim z gminami: Kosów Lacki, Sokołów         Podlaski, Bielany,

-         od południowego wschodu z powiatem siedleckim, a w nim z gminami: Mokobody i Kotuń,

-         od południowego zachodu z powiatem mińskim, a w nim z gminami: Kałuszyn i Dobre oraz z powiatem wołomińskim, a w nim z gminami Strachówka i Jadów,

-         od północnego zachodu z powiatami: wyszkowskim i ostrowskim, a w nich odpowiednio z gminami: Wyszków i Brańszczyk oraz Brok i Małkinia.

Powiązania powiatu węgrowskiego z sąsiadującymi obszarami dotyczą kilku sfer.

W sferze przyrodniczej odnoszą się do obszaru o bardzo wysokich walorach, których osiami są rzeki Bug i Liwiec. Obszary te w powiązaniu z obiektami zabytkowymi są atrakcyjne pod względem turystycznym.

W sferze społecznej powiązania powiatu dotyczą głównie korzystania z miejsc pracy i usług wyższego rzędu jak: szkolnictwo wyższe, lecznictwo specjalistyczne, teatry, muzea. Ludność powiatu korzysta z tych usług głównie w Warszawie i Siedlcach.

Powierzchnia powiatu węgrowskiego wynosi 1.220 km2. W skład Powiatu wchodzi dziewięć Gmin : Grębków, Korytnica, Liw, ,Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek,Węgrów, Wierzbno.

  Powiat  zamieszkuje 68.988 osób, z tego 50.031 na wsi (72,5%), a 18.957 (27,5%) w miastach. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 57 osób na 1 km2.

Spośród ogółu mieszkańców powiatu 34.713 - to kobiety (50,31%), mężczyźni - 34.275 (49.69%). Na 100 mężczyzn przypada 101 kobiet.

 

2.Środowisko przyrodnicze.

 

Powiat Węgrowski położony jest w obrębie Niziny Południowopodlaskiej wchodzącej w skład podprowincji Niziny Środkowopolskiej, na wysoczyźnie wznoszącej się od 150 do 200 m. n.p.m. oraz w północno – wschodniej części powiatu w obrębie Niziny Środkowomazowieckiej. Pod względem tektonicznym powiat węgrowski leży na terenie obniżenia podlaskiego należącego do platformy wschodnioeuropejskiej. Warunki klimatyczne na terenie powiatu są przestrzennie zróżnicowane, z większymi wpływami klimatu kontynentalnego charakteryzującego się dość ciepłym i suchym okresem letnim oraz dość mroźnymi zimami. Średnie temperatury roczne wahają się od 7 do 7,5 0C, średnia temperatura w okresie zimowym wynosi 0,6 0C, średnie temperatury miesięcznie kształtują się od – 4,5 0C (styczeń) do 18 0C (lipiec). Liczba dni mroźnych wynosi od 50 do 60, przymrozkowych od 110 do 130, a czas zalegania pokrywy śnieżnej od 90 do 110 dni. Suma opadów atmosferycznych w roku wynosi 500 – 600 mm. Roczna wielkość parowania wynosi 480 – 500 mm. Średnia wilgotność powietrza w ciągu roku wynosi około 82%.

 

3.Turystyka.

 

Realizacja zapisów ustawy o samorządzie powiatowym odbywa się poprzez zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty powiatu węgrowskiego. Potrzeby te mają dwojaki charakter. Można bowiem wyodrębnić: potrzeby społeczne mieszkańców wspólnoty samorządowej polegające na stworzeniu dla nich warunków do uprawiania turystyki i szerzej rekreacji, a także potrzeby wspólnoty i jej mieszkańców jako organizatorów turystyki, w tym dla celów komercyjnych, dla samej społeczności wspólnoty oraz, co w odniesieniu do turystyki ma szczególne znaczenie, dla osób przyjeżdżających. Najprościej egzemplifikują to sprawy obiektów hotelowych, możliwość pozyskania funduszy z Unii Europejskiej, formy wspierania aktywności przedsiębiorców w sferze turystyki, sprawy informacji turystycznej, promocji w kraju i za granicą.

Bardzo ważną formą turystyki, szczególnie rozpowszechnioną na naszym terenie jest agroturystyka. Agroturystyka to forma wypoczynku, organizowanego na terenach wiejskich                       o charakterze rolniczym, oparta na bazie noclegowej i aktywności rekreacyjnej związanych                                  z gospodarstwem rolnym lub równoważnym (hodowlanym, rybackim, ogrodniczym itd.)                  i jego otoczeniem – przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym.

Na naszym terenie jest około 22 gospodarstw agroturystycznych, które są rozmieszczone w najbardziej atrakcyjnych miejscach powiatu węgrowskiego.

Na terenie powiatu węgrowskiego działa również Punkt Informacji Turystycznej prowadzony przez  Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Węgrowie

Powiat węgrowski dysponuje poza bazą agroturystyczną również innymi miejscami  do noclegu. Wykaz obiektów hotelarskich (hoteli, kempingów, schronisk młodzieżowych) znajdujących się na terenie powiatu węgrowskiego ilustruje poniższa tabela.

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Nazwa obiektu

hotelarskiego

Liczba miejsc noclegowych

Określenie czy obiekt prowadzi usługi całoroczne czy sezonowe

 

1.

Krasnodębski Hotel, Restauracja

Zakład Usługowo Produkcyjny „Global”

 

 

36

 

 

usługi całoroczne

 

 

2.

 

 

Hotel Camping nad Liwcem

 

25 – hotel

30 – domki campingowe

100 – camping

 

 

usługi całoroczne

 

3.

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Internat

Zespołu Szkół Zawodowych

im. Jana Kochanowskiego

w Węgrowie

 

 

 

 

100

 

 

usługi sezonowe

( okres wakacji )

 

4.

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej w Gwizdałach

 

 

30

 

usługi sezonowe

( okres wakacji )

 

Powiat węgrowski leży na terenie tzw. Zielonych Płuc Polski. Nie skażona przyroda, zabytki kultury i gościnność mieszkańców gwarantują doskonały wypoczynek dla tych, którym zależy na oderwaniu się od miasta i "kombinatów turystycznych". Najbardziej atrakcyjne dla turystów tereny w okolicach Węgrowa chroni Nadbużański Park Krajobrazowy. A jest to obszar dość znaczny, bowiem NPK stanowi aż 30% powierzchni powiatu. Park obejmuje w całości miasto i gminę Łochów i gminę Sadowne oraz w części gminy: Korytnica, Stoczek, Liw i Miedzna.
Środowisko przyrodnicze i krajobrazowe Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego jest ewenementem na skalę europejską. W stanie zbliżonym do naturalnego zachowały się spore fragmenty zarówno doliny Bugu, dolnej Narwi i Liwca, jak i kompleksy leśne Puszczy Białej, Borów Łochowskich oraz Lasów Ceranowskich. Wielbiciele przyrody znajdą tutaj m.in. unikalny borealny bór świerkowy, lasy bagienne, łęgi wiązowo - jesionowe i grądy. Lasy te bogate są w rzadko już spotkane rośliny i zwierzęta (spotkać można np. łosie, wydry, bobry, żurawie czy bociany czarne).

Atrakcją turystyczną są także liczne zabytki architektury.

Wykaz zabytków architektury na terenie powiatu węgrowskiego

 

Nazwa zabytku

Miejscowość

Gmina

Bazylika Mniejsza

 

 

 

 

 

 

                 Węgrów

 

 

 

 

 

 

    Węgrów

Zespół poreformacki

Kościół ewangelicko-augsburski

Plebania Kościoła ewangelicko-augsburskiego

Kaplica cmentarna Kościoła ewangelicko-augsburskiego

Dom Gdański

Budynek kolegium O. Bartolomitów ( Urząd Skarbowy, Sąd)

 

Drukarnia Ariańska ,,Dom Lipki”

Skansen w Nowej Suchej

Nowa Sucha

Grębków

Kościół św. Wawrzyńca

Korytnica

Korytnica

Barokowy dwór

Paplin

Pałac z 1682 r.

Tuna

Dwór

Korytnica

Baszta zamku

Liw

Liw

Pałac Radziwiłłów

Stara Wieś

Kościół p. w. Św. Jakuba

Wyszków

Dwór modrzewiowy

Jarnice

Lamus-kaplica ariańska

Baczki

Łochów

Pałac właścicieli dóbr łochowski

Baczki

Zespół dworko-parkowy

Łochów

Negotycki kościól

Kamionna

Karczma – zajazd

Miedzna

Miedzna

 

Na szczególną uwagę zasługuje Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie. Zamek                 w Liwie jest najstarszym zabytkiem architektury na terenie powiatu węgrowskiego, pochodzącym z przełomu XIVi XV w.

Od 1963 r. na Zamku w Liwie istnieje Muzeum Zbrojownia, posiadająca w swych zbiorach kolekcję portretu sarmackiego z XVII - XIX wieku i malarstwa batalistycznego. Zbiór oręża zawiera okazy broni drzewcowej, palnej i białej, w tym liczący 105 okazów zbiór bagnetów. W Zamku odbywają się koncerty muzyki klasycznej i popularnej.

 

4.Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

1/ Gleby i powierzchnia ziemi.

 

Na terenie powiatu węgrowskiego występują gleby średniej przydatności rolniczej, należące głównie do IV – VI klasy bonitacyjnej. Wskaźnik bonitacji dla powiatu wynosi 0,89. Przeważają gleby lekkie i bardzo lekkie – bielicowe i rdzawe wytworzone z piasków gliniastych i żwirów piaszczystych. Miejscami na piaskach gliniastych i lekkich glinach wytworzyły się gleby płowe i gleby brunatne wyługowane. Wzdłuż koryta Bugu i Liwca występują mady, w niektórych miejscach w środkowym biegu rzeki Liwiec mady przechodzą w kompleksy gleb glejowych.

Użytki rolne stanowią 69,5 %

 Na obszarze powiatu dominują gleby o odczynie kwaśnym i bardzo kwaśnym (77,5 %), około 63,5 % gleb wymaga wapnowania. Gleby nie są zanieczyszczone (brak przemysłu) o naturalnej zawartości metali ciężkich.

Powierzchnię ziemi na terenie powiatu węgrowskiego można określić jako mało zdewastowaną i mało zdegradowaną, jej odporność na degradację, poza obszarami położonymi wzdłuż Bugu i Liwca, jest mała i lokalnie średnia, co ma bezpośredni związek ze strukturą ekologiczną, budową gruntu i rzeźbą terenu, stosunkami gruntowo – wodnymi oraz chemizmem gleby i roślin. Rekultywacji wymaga 60 działek o powierzchni 50,62 ha, są to przeważnie wyrobiska po eksploatacji żwiru i piasku. Na terenie powiatu znajdują się obiekty, które przy nieodpowiedniej eksploatacji, bądź przy nieodpowiednim zabezpieczeniu mogą spowodować duże zagrożenie dla powierzchni ziemi (ropociąg, stacje paliw, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów).

 

2/ Surowce naturalne.

Na obszarze powiatu węgrowskiego, w strefie przypowierzchniowej, występują przede wszystkim złoża kopalin pospolitych: osadów piaszczystych i żwirowych.

Udokumentowane złoża to: dwa piasków kwarcowych w miejscowości Sadowne           (do produkcji cegły wapienno – piaskowej) i w obrębie gminy Korytnica i Liw (do produkcji betonów komórkowych) a ponadto 12 udokumentowanych złóż kruszyw naturalnych (gminy: Grębków, Korytnica, Liw, Miedzna, Wierzbno i miasto Węgrów).

 

3/Wody powierzchniowe.

Teren powiatu węgrowskiego położony jest w dorzeczu Wisły, północno – zachodnią granicę powiatu wyznacza największa rzeka regionu Bug (rzeka naturalna  – nieuregulowana, żeglowna), stanowiąca korytarz ekologiczny migracyjnych szlaków ptactwa wodno – błotnego. Rzeka jest nadmiernie zanieczyszczona, w większości pozaklasowa. Wody Bugu są wykorzystywane głównie do celów rolniczych i leśnych.

Drugą co do wielkości rzeką powiatu  jest rzeka Liwiec, w obrębie powiatu mająca  charakter nieuregulowany. Rzeka narażona na rozmywanie (skutek małego zalesienia doliny). Wody rzeki pozaklasowe. Rzeka posiada 10 mniejszych dopływów, z których najważniejsze to: Czerwonka Liwska (dł. 7 km), Miedzanka (dł. 20 km), Czerwonka Grochowska (dł. 11 km), Struga (dł. 13 km) oraz Kostrzyń (dł. 14 km w granicach powiatu).

Sieć hydrograficzną powiatu uzupełniają zbiorniki wód stojących w tym liczne starorzecza oraz stawy rybne.

W powiecie węgrowskim wody powierzchniowe wykorzystywane są do nawadniania pól i gruntów leśnych, napełniania stawów rybnych, celów retencyjnych i rekreacyjnych, przeciwpożarowych a także jako odbiorniki ścieków komunalnych  i przemysłowych.

 

4/Wody podziemne.

Na terenie powiatu użytkowe poziomy wodonośne występują na utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych.

Jakość wód uznawana jest za średnią – wymagająca prostego uzdatniania (ponadnormatywne zawartości żelaza i manganu).

W obrębie powiatu szacuje się nieznaczne zasoby energii geotermalnej. Analiza ekonomiczna nie skłania do wykorzystania wód geotermalnych.

 

5/Lasy.

Całkowita powierzchnia lasów w powiecie węgrowskim wynosi 30 824 ha co stanowi 25% powierzchni powiatu (stan na 31 grudnia 2003 roku), 66 % lasów stanowi własność prywatną.

 

6/powietrze atmosferyczne.

Jakość powietrza atmosferycznego na obszarze powiatu węgrowskiego należy ocenić jako dobrą. Emisja zanieczyszczeń pyłowych (głównie ze spalania paliw) wynosiła 0,1 Mg/km2 (województwo mazowieckie 0,4 Mg/km2), gazowych (głównie Co2) 34 Mg/km2 (województwo mazowieckie 679,6 Mg/km2). Podwyższona zawartość dwutlenku węgla jest konsekwencją emisji z kotłowni węglowych oraz zanieczyszczeń komunikacyjnych.

 

 

   7/hałas

Ze względu na rolniczy charakter powiatu brak jest źródeł  zagrożenia hałasem. Przemysłowy (urządzenia i instalacje przemysłowe) ma związek z zakładami (głównie Zakładu Mleczarskiego „HOCHLAND” Polska Sp. z o. o w Węgrowie) a komunikacyjny (z ruchem kołowym na drogach i kolei).

 

8/ Ochrona przyrody.

Powiat węgrowski charakteryzuje się zmiennością krajobrazów i znacznymi obszarami o wysokiej wartości przyrodniczej jak:

-         tereny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego – 48 160 ha

-         rezerwaty przyrody – 6 na powierzchni 590 ha

-         użytki ekologiczne  na powierzchni 120 ha

-         pomniki przyrody – 181

-         tereny Siedlecko – Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

-         zespoły przyrodniczo – krajobrazowe – 17 obiektów

-         cały teren powiatu jako funkcjonalny obszar „Zielonych Płuc Polski” oraz                      Natury 2000.

 

5. Infrastruktura techniczna .

1/ Komunikacja.

            Połączenie stolicy powiatu węgrowskiego z poszczególnymi gminami leżącymi w jego granicach administracyjnych możliwe jest tylko za pomocą komunikacji samochodowej (publicznej i prywatnej).

            Linia kolejowa Warszawa – Białystok przebiega przez tereny gminy : Sadowne, Stoczek i Łochów zaledwie na odcinku 26 kilometrów. Wykorzystywana jest przez lokalne społeczności głównie jako środek transportu przy dojazdach do i z pracy oraz młodzieży do szkół i placówek oświatowych zlokalizowanych poza powiatem węgrowskim. Średnio w czasie doby przejeżdża 80 pociągów.

            N a terenie powiatu węgrowskiego, wg stanu na dzień 30.06.2004 r., zarejestrowanych jest ogółem 39019 pojazdów, w tym: 177 autobusów, 4516 samochodów ciężarowych, 20877 samochodów osobowych.

            Badanie techniczne wykonuje 6 stacji kontroli pojazdów, w tym 2 okręgowe.

            Za budowę oraz bieżące utrzymanie dróg , obiektów mostowych oraz przepustów w powiecie węgrowskim odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych.

            Na obszarze Powiatu występują następujące drogi:

1.      Krajowe – 66,6 km

Ø      Nr 50 Mińsk Mazowiecki – Łochów – Ostrów Mazowiecka /odcinek w granicach Powiatu o długości 25,5 km/,

Ø      Nr 62 Wyszków – Łochów – Węgrów – Sokołów Podlaski /odcinek w granicach Powiatu o długości 41,1 km/.

2.      Wojewódzkie – 49,5 km

Ø      Nr 637 Węgrów – Warszawa /odcinek Węgrów – Zakrzew długości 19,9 km - granica powiatu/,

Ø      Nr 696 Węgrów – Siedlce / odcinek Węgrów – Śnice długości 10,5 km - granica powiatu/,

Ø      Nr 697 Liw – Augustówka / odcinek Liw – Trzebucza długości 19,1 km - granica powiatu/.

3.      Powiatowe – 489,6 km

Lp.

Rodzaj nawierzchni

Zamiejskie w km

Miejskie w km

1.

Bitumiczne

346,4

18,8

2.

Betonowe

6,8

-

3.

Brukowcowe

10,6

-

4.

Gruntowe żwirowe

78,8

2,0

5.

Gruntowe naturalne

23,1

3,1

Razem:

465,7

23,9

Ogółem:

489,6

 

 

 

oraz mosty:

Lp.

Rodzaj konstrukcji

Zamiejskie

szt./mb

Miejskie

szt./mb

Razem

szt./mb

1.

Stalowe

5/40,4

-

5/40,4

2.

Żelbetonowe

30/436,4

2/18,5

32/454,9

Razem:

35/475,0

2/18,5

37/495,3

 

 

Drogi powiatowe stanowiące istotny czynnik w obsłudze komunikacyjnej  lokalnych społeczności, obsługujących m.in. ludność zamieszkałą tereny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i innych atrakcyjnych turystycznie terenów są w złym stanie technicznym.

 

2/ Zaopatrzenie w wodę.

Na terenie powiatu węgrowskiego zaopatrzenie w wodę bazuje na ujęciach wód podziemnych głównie z piętra czwartorzędowego, z których woda rozprowadzana jest siecią do odbiorców indywidualnych.

Dla potrzeb wodociągów gminnych wydano na terenie powiatu 21 pozwoleń wodnoprawnych. Największe ujęcia znajdują się w mieście Węgrowie.

Długość rozdzielczej sieci wodociągowej wynosi 660 km co pokrywa zaopatrzenie ludności w 66 % (od 99 % w gm. Stoczek do 3 % w gminie Wierzbno).

 

3/Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

System kanalizacji pokrywa tylko w 8 % zapotrzebowanie, występuje w miastach Węgrów i Łochów. Na terenie powiatu funkcjonują dwie większe oczyszczalnie ścieków komunalnych biologiczno – mechaniczne w Węgrowie ( o przepustowości 5050 m3/d) oraz w Łochowie (o przepustowości 570 m3/d) oraz kilkanaście małych oczyszczalni na terenie gmin: Korytnica, Liw, Łochów i Sadowne.

 

4/Sieć gazowa.

Przez teren gmin Grębków i Wierzbno na odcinku 18 km przechodzi gazociąg wysokiego ciśnienia Kobryń – Warszawa. Poprzez system urządzeń gaz jest doprowadzony do Węgrowa (sieć 20 km).

 

5/ Ropociąg.

Przez teren powiatu (gmina Korytnica, Liw i m. Węgrów), od miejscowości Karolew do Adampola przechodzi rurociąg przesyłowy ropy naftowej z Rosji przez Płock do Niemiec, jest to fragment Odcinka Wschodniego ropociągu PERN „Przyjaźń”, którego budowa została rozpoczęta w latach 60 – tych ubiegłego wieku. Transport ropy odbywa się w układzie podziemnym, dwoma równoległymi nitkami liczącymi ponad 20 km każda o średnicy 630 mm i 820 mm. Ze względu na zwiększające się zapotrzebowanie na ropę naftową, planuje się budowę trzeciej nitki do roku 2007. Przepustowość rurociągu „Przyjaźń” na Odcinku Wschodnim osiąga wartość ok. 43 mln ton ropy naftowej na rok.

 

6/ Ciepłownictwo.

            Na terenie powiatu węgrowskiego nie funkcjonują przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Wszystkie kotłownie należą do poszczególnych zarządców, (zakładów pracy lub instytucji) oraz właścicieli zabudowy jednorodzinnej. Zarządcą posiadającym najwięcej kotłowni jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgrowie (6 kotłowni o mocy około 10 MW). Podstawowym paliwem w kotłowniach spółdzielczych jest gaz i olej opałowy. Część innych kotłowni, szczególnie w Węgrowie posiada ogrzewanie gazowe , część olejowe , pozostałe

– to kotłownie, dla których paliwem jest węgiel.

            Uliczna sieć ciepłownicza w Węgrowie liczy około 4, 5 kilometra, jest własnością SM w Węgrowie.

 

7/Gospodarka odpadami.

Szacuje się, że na terenie powiatu węgrowskiego wytwarza się ponad 11 tyś. Mg odpadów komunalnych oraz około 6 tyś. Mg odpadów gospodarczych.

Odpady komunalne gromadzone są w miejscu powstawania, a następnie wywożone przez wyspecjalizowane jednostki na składowiska. Selektywną zbiórką odpadów nie są objęci wszyscy mieszkańcy powiatu.

Gospodarka odpadami przemysłowymi prowadzona jest przez podmioty gospodarcze wytwarzające odpady.

Usługi w zakresie zbiórki odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie powiatu świadczą następujące jednostki:

-         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Węgrowie

-         Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

-         Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku

-         Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem

-         Urząd Gminy w Wierzbnie

-         Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębkowie

Na terenie powiatu węgrowskiego funkcjonują cztery składowiska odpadów komunalnych:

-         Składowisko odpadów Węgrów – Ruszczyzna w Węgrowie

-         Składowisko odpadów komunalnych dla miasta i gminy Łochów w Łojewie

-         Składowisko odpadów w Gajówce Zachodniej dla gmin Stoczek i Sadowne

-         Międzygminne składowisko odpadów komunalnych dla gmin Wierzbno                                       i Grębków, w miejscowości Wierzbno.

 

8/Linie energetyczne.

Przez teren powiatu węgrowskiego przebiegają ważne linie energetyczne wysokiego, średniego i niskiego napięcia o charakterze tranzytowym:

-         linie przesyłowe wysokiego napięcia 110 kV, 220 kV i 400 kV (o długości104 km)

-         linie przesyłowe średniego napięcia 15 kV (o długości 803 km)

-         linie przesyłowe niskiego napięcia 0,4 kV (o długości 1370 km).   

 

6. Struktura własności  gruntów

 

 Struktura własności  gruntów na terenie powiatu węgrowskiego przedstawia się następująco :

Lp.

Kryterium własności

 

Powierzchnia ogólna w ha

Procentowy udział w powierzchni powiatu            (%)

1

Grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste

17563

14

2

Grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste

245

0.2

3

Grunty jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych osób prawnych

68

0.1

4

Grunty gmin z wyłączeniem gruntów będących w użytkowaniu wieczystym

2717

2

5

Grunty gmin przekazane w użytkowanie wieczyste

78

0.01

6

Grunty które są własnością samorządowych osób prawnych

0

0

7

Grunty osób fizycznych

99996

82

8

Grunty spółdzielni

28

0.02

9

Grunty kościołów i związków wyznaniowych

190

0.2

10

Wspólnoty gruntowe

240

0.2

11

Grunty powiatów  z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste

755

0.6

12

Grunty powiatów przekazanych w użytkowanie wieczyste

0

0

13

Grunty województw z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste

2

0

14

Grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste

0

0

15

Grunty będące przedmiotem własności i władania osób nie wymienionych w ptk 1 -14

176

0.1

 

Zestawienie zbiorcze gruntów według kryterium własności w Powiecie Węgrowskim  na dzień  01 .01 . 2004r.

Według zestawienia gruntów wykonanego na dzień 01.01.2004 r. , na podstawie ewidencji gruntów , 82%   powierzchni powiatu węgrowskiego ( tj.99996 ha ) jest własnością osób fizycznych ,

      w tym :

              - w  miastach – 3582 ha 

              - na terenach wiejskich – 96414 ha .

95619 ha gruntów będących własnością osób fizycznych wchodzi w skład gospodarstw rolnych, z czego 76329 ha stanowią użytki rolne , 2068 ha użytki rolne zabudowane ,16481 ha lasy i grunty zadrzewione , 107 ha są to tereny zabudowane i zurbanizowane , 35 ha gruntów pod wodami , 590 ha  nieużytków i 9 ha terenów różnych .

Własność Skarbu Państwa stanowi 14% powierzchni powiatu ( tj.17563 ha ), znaczną przewagę stanowią lasy i zadrzewienia – 13946 ha , głównie będące w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego ( 13446 ha ).

Ponadto Skarb Państwa posiada  245 ha gruntów oddanych w użytkowania wieczyste , są to głównie tereny zabudowane .

Do gmin należy 2% powierzchni  tj.2717 ha. Są to głównie tereny  zabudowane i zurbanizowane – 1774 ha , użytki rolne – 690 ha , lasy i zadrzewienia - 149 ha .

Powiat jest właścicielem 755 ha powierzchni  gruntów , z czego 567 ha stanowią drogi .

 

 

7.GOSPODARKA

 

1/Rolnictwo. 

 

            Rolnictwo jest podstawową funkcją powiatu węgrowskiego. Na koniec 2002 roku użytki rolne zajmowały powierzchnię 68377 ha, stanowiąc 83% ogólnej powierzchni Powiatu. Strukturę użytków rolnych przedstawia poniższa tabela[1]:

 

 

Lp.

Rodzaj użytków rolnych

Zajmowana powierzchnia w ha

Zajmowana powierzchnia w %

1.

Grunty orne

44141

53,6

2.

Sady

165

0,2

3.

Łąki, pastwiska

18241

29,3

4.

Grunty zalesione

3093

4

5.

Lasy prywatne

10824

13

6.

Lasy Skarbu Państwa

16514

20

 

Najbardziej popularną formą własności gruntów rolnych są gospodarstwa indywidualne. Tylko niewielki areał pozostający we władaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wydzierżawiany jest rolnikom indywidualnym. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 7,86 ha.

 

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco[2] :

 

 

Lp.

Powierzchnia gospodarstw

Liczba gospodarstw

Udział procentowy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

0-1 ha

1-2 ha

2-3 ha

3-5 ha

5-7 ha

7-10 ha

10-15 ha

15-20 ha

20-30 ha

30-50 ha

1365

1302

983

1662

1419

1542

1354

479

252

94

13 %

12,4 %

9,38 %

15,87 %

13,55 %

14,7 %

12,9 %

4,575 %

2,4 %

0,89 %

 

 

Nienajlepsza jakość gleb w Powiecie w istotny sposób warunkuje poziom produkcji rolnej. Powierzchnia upraw rolnych wynosi 37483 ha. Największą jej część zajmują:

 1. zboże – 29986 ha /80%/,
 2. ziemniaki – 4196 ha /11,2%/,
 3. przemysłowe – 160 ha /0,4%/,
 4. pastewne – 2901 ha /7,7%/,
 5. pozostałe – 255 ha /0,7%/.

Jeżeli zaś chodzi o produkcję zwierzęcą, to sprowadza się ona głównie do hodowli:

1.bydła – 33361 szt. ,

2.trzody chlewnej – 50178 szt.

      3.koni – 3202 szt. ,

      4.owiec – 326 szt.

     

 

2/Pozarolnicze formy aktywności gospodarczej.

 

Dominującą pozycję w strukturze gospodarki powiatu zajmuje rolnictwo. Pozarolnicze formy działalności są stosunkowo słabo rozwinięte.

Na terenie powiatu działa łącznie 4769 podmiotów gospodarczych,w tym 4606 w ramach sektora prywatnego i 163 w ramach sektora publicznego . W poszczególnych sekcjach dominują różne formy działalności usługowej, przede wszystkim podmioty handlowe oraz oferujące usługi w zakresie budownictwa oraz transportu.

 

    Zestawienie podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu węgrowskiego wg stanu na dzień 31.12.2002 r.[3] :  

   

l.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE

POWIAT WĘGROWSKI

1.

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

317

2.

Przemysł

681

3.

Budownictwo

706

4.

Handel i naprawy

1602

5.

Hotele i restauracje

82

6.

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

303

7.

Pośrednictwo finansowe

138

8.

Obsługa nieruchomości i firm; nauka

308

9.

Administracja publiczna i obrona; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

97

10.

Edukacja

102

11.

Ochrona zdrowia i opieka społeczna

169

12.

Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna

264

 

Ogółem

4769

 

 

Do głównych pracodawców należą[4] :

 

Nazwa zakładu pracy

Wielkość zatrudnienia

 1. Zakład Mleczarski HOCHLAND
 2. ADMETAL
 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie.
 4. Zespół Szkół Zawodowych               im J. Kochanowskiego w Węgrowie.
 5. SP ZOZ w Węgrowie.
 6. POZH Węgrów
 7. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o.
 8. Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie
 9. MEBLOCROSS
 10. Firma Usługowo-Handlowa KNAP
 11. Sąd Rejonowy w Węgrowie

      12. Starostwo Powiatowe

 

357

63

130

 

160

 

436

162

 

98

 

153

152

120

66

67

 

Strukturę podstawowych sektorów i liczbę pracujących  w poszczególnych sektorach przedstawiają  tabele[5]:

 

PRACUJĄCY WEDŁUG SEKTORÓW SEKTORÓW WŁASNOŚCI

LICZBA

 2001 rok

LICZBA

 2002 rok

Sektor publiczny

3593

3634

Sektor prywatny

2633

2541

Ogółem

6226

6175

 

PRACUJĄCY WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH

LICZBA

 2001 rok

LICZBA

 2002 rok

Sektor rolniczy

117

126

Sektor przemysłowy

1656

1639

Usługi rynkowe

1817

1680

Usługi nierynkowe

2635

2730

Ogółem

6226

6175

 

 

 

 

PRACUJĄCY WEDŁUG SEKCJI

LICZBA

2001 rok

LICZBA

2002 rok

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

114

123

Przetwórstwo przemysłowe

1300

1377

Budownictwo

323

252

Handel i naprawy

744

672

Transport, gospodarka magazynowa i łączność,

474

383

Obsługa nieruchomości i firm ; nauka

133

119

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

627

660

Edukacja

1333

1362

Ochrona zdrowia i opieka społeczna

675

708

Ogółem

6226

6175

 

 

 

 

OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

LICZBA

2003 rok

LICZBA

2004 rok stan w dniu 31.03.04

Handel i naprawy

1348

1276

Hotele i restauracje

66

64

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

267

236

Pośrednictwo finansowe

127

123

Obsługa nieruchomości i firm ; nauka

242

239

Ogółem

3843

3568

 

 

 

 

 

 

 

8.SFERA SPOŁECZNA.

 

1/Sytuacja demograficzna i społeczna powiatu.

 

Ludność według ekonomicznych grup wiekowych[6]

 

Wyszczególnienie

Ogółem

OGÓŁEM  LUDNOŚĆ

69,0

przedprodukcyjnym

(mężczyźni i kobiety w wieku 0-17 lat)

17,8

Produkcyjnym

(mężczyźni w wieku 18-64 lat, kobiety w wieku 18-59 lat)

mobilnym

(mężczyźni i kobiety w wieku 18-44 lat)

niemobilnym

(mężczyźni w wieku 45-64, kobiety w wieku 45-59 lat)

39,2

 

 

25,3

 

13,8

Poprodukcyjnym

(mężczyźni w wieku 65 lat i więcej, kobiety w wieku 60 lat i więcej)

12,0

 

Poziom wykształcenia ludności /  ludność w wieku 13 lat i >[7]

Wykształcenie

Liczba

(%)

Wyższe

 1 646

 5,71 %

Policealne

1 266

4,39 %

Średnie

5 853

20,32 %

Zasadnicze zawodowe

5 839

20,27%

Podstawowe

11 844

41,11%

podst.nieukon

2 355

8,17%

Nieustalone

5

0,03%

Ogółem

28 808

100,0%

 

 


Ludność według głównego źródła utrzymania[8]

 

 

Ludność wg źródeł utrzymania

Liczba

(%)

 

    Pracujący poza rolnictwem

Ogółem :

W tym :Praca najemna

             Na własny rachunek

 

        31 412

        27 582

          3 830

45,53%

Pracujący w rolnictwie-ogółem                    w tym własne gospodarstwo rolne :

13 615

13 060

19,74%

 Niezarobkowe źródlo utrzymania:

Emerytura

Renta

Pozostałe

23 865

12 998

 4 678

6 189

34,60%

Dochody z własności

72

0,10%

Nieustalono

24

0,03%

OGÓŁEM

68 988

100,00%

 

 

 

Aktywność ekonomiczna ludności (>15 lat)

Liczba

(%)

Aktywni zawodowo

32,1

58,6%

Bierni zawodowo

22,5

41,1%

Nieustalony status

0,2

0,3%

OGÓŁEM

54,8

100,0%

 

 

            W powiecie węgrowskim prowadzi działalność gospodarczą 4.198 podmiotów, w tym 23 państwowe, 171 komunalnych, 3.998 prywatne z tego 3 prywatne zagraniczne.

            .

 

2/Analiza rynku pracy i bezrobocia.

 

             Bezrobocie jest jednym z najdokuczliwszych zjawisk w powiecie węgrowskim. Niewielka liczba ofert na miejscowym rynku pracy, wysoki procent bezrobotnych mieszkańców Powiatu, szczególnie wśród ludzi młodych – to istotne zagrożenia dla funkcjonowania tego obszaru.

     Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w  końcu grudnia 2003 r wynosiła 5716 osób i w porównaniu  z końcem 2002 r zmniejszyła się o 56 osoby tj. o 1 %.

Prawo do zasiłku posiadało 496 osób tj. 8,7 % ogółu bezrobotnych.

Zasiłki i świadczenia przedemerytalne pobierało 765 osób tj. 118,4 % do końca 2002 r.

W okresie 12 miesięcy zarejestrowało się 4079 osób. Wyłączono z ewidencji 4135 osoby, w tym z powodu podjęcia pracy 1963 osób tj. 47,5 %.

Stopa bezrobocia na koniec 2003 r wynosiła:

- w powiecie węgrowskim                   -  16,6 % i spadła o   0,3 %

- w woj. mazowieckim             -  13,7 % i spadła o 0,2 %

- w kraju                                             -    18,0 % i spadła o   0,1 %.

 

Bezrobotnych zamieszkałych na wsi  zarejestrowanych było 3851 osób  tj. 67,4 % ogółu.

          Na dzień 31.12.2003 r. zarejestrowanych było 289 absolwentów  tj. o 10,8 % mniej niż przed rokiem. W ciągu roku zarejestrowało się 741 absolwentów, w tym ze szkół:

-  zasadniczych zawodowych               -  232 osoby    tj.  31,3 %

-  liceum ogólnokształcącym                -  199              tj.  26,9  %

-  średnich zawodowych                      -  182              tj.   24,6 %

-  wyższych                                         -  122              tj.   16,5 %.

 W ciągu roku pracę podjęło 182 absolwentów, w tym w ramach umów absolwenckich – 72 osoby, staży 131 osób. Szkoleniem objęto 55 absolwentów.

 

Struktura bezrobocia wg wieku :

18  -  24 lata                 -  32,2 %

25  -  34 lata                 -  26,9 %

35  -  44 lata                 -  18,9 %

45  -  54 lata                 -  19,3 %

55  -  59 lat                   -    2,2 %

60  -  64 lata                 -    0,5 %.

 

Struktura bezrobocia według poziomu wykształcenia:

 

- podstawowe i niepełne podstawowe-  33,1 %

- zasadnicze zawodowe                                   -    44,1 %

- średnie ogólnokształcące                               -    6,7 %

- średnie zawodowe                                        -   14,1 %

- wyższe                                                         -    2,0 %

 

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy:

 

do 1 miesiąca                -    5,7 %

1 - 3 miesięcy                -  10,7 %

3 - 6 miesięcy                -  11,9 %

6 - 12 miesięcy              -  14,4 %

12 - 24 miesięcy            -  17,0 %

powyżej 24 miesięcy     -  40,3 %.

 

W roku 2003 podjęły pracę 1963 osoby tj. o 12 więcej od 2002 r. Powiatowy Urząd Pracy pozyskał i zrealizował 1012 ofert pracy. W porównaniu do 2002 r. pozyskano o 98 ofert więcej,  w tym z sektora publicznego o 103, a z niepublicznego o 5 ofert mniej.

         Dla absolwentów pozyskano 209 oferty, a dla osób niepełnosprawnych 2.

 

3/Oświata .

  Powiat węgrowski jest organem prowadzącym dla 10 szkół i placówek oświatowych, w których naukę pobiera 3495 uczniów .

Badaniami deficytów w rozwoju uczniów z terenu powiatu węgrowskiego zajmuje się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgrowie .

W szkołach i placówkach oświatowych  liczba etatów nauczycielskich wynosi 289,79.

Kadra ekonomiczna , administracyjna liczy 105,18 etatu .

W ogólnej liczbie uczniów znaczną część stanowią uczniowie placówek kształcenia specjalnego ( Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie i Jaworku).

Należy stwierdzić, że baza lokalowa oraz wyposażenie w środki dydaktyczne jest dość dobra. W ciągu ostatnich  lat wyposażenie techniczne obiektów szkolnych w niektóre instalacje uległo znacznej poprawie. W latach 1991-2001 zmodernizowano bądź wyremontowano systemy grzewcze w Zespole Szkół w Sadownem, Zespole Szkół Zawodowych w Węgrowie, Liceum Ogólnokształcącym w Węgrowie. Wybudowano oczyszczalnię ścieków w Sadownem.

                                                                      

Największymi inwestycjami w obecnym czasie prowadzonymi przez powiat węgrowski jest budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych                                  im. Jana Kochanowskiego  w Węgrowie o wymiarach 48 m. x 26 m. oraz przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych   i   Gimnazjum Publicznym w Łochowie.

            Pierwsza z nich zostanie oddana do użytku w listopadzie 2004 roku, druga zaś w 2006 roku. Druga inwestycja jest  wspólną inicjatywą z Miastem i Gminą Łochów.                              Poza tymi dwoma inwestycjami w roku szkolnym 2003/2004 wykonano:

- termomodernizację budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego                         w Węgrowie poprzez wymianę stolarki okiennej i docieplenie ścian,

- modernizację systemu grzewczego w byłym internacie Liceum Ogólnokształcącego                        im. Adama Mickiewicza  w Węgrowie,

- termomodernizację  budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworku (wymiana stolarki okiennej).

 

4/Kultura.

 

W obecnych uwarunkowaniach formalno-prawnych głównymi organizatorami działalności kulturalnej są samorządy gminne i miejskie, które dysponują bazą materialną oraz środkami finansowymi do realizacji zadań z tego zakresu. Na terenie powiatu węgrowskiego funkcjonują:

-         Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie,

-         Muzeum Gwizdków w Gwizdałach,

-         2 Domy Kultury (Węgrów, Łochów),

-         9 Bibliotek Publicznych ,

-         Biblioteka Pedagogiczna w Węgrowie.

7.      Działalność kulturalną na terenie powiatu prowadzą również stowarzyszenia.

Zarówno samorządy gminne , jak i stowarzyszenia, organizują bądź współorganizują szereg imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim.

            Węgrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada Telewizję Kablową, z której korzysta 1.700 odbiorców, w ramach Telewizji tej funkcjonuje „TELEGAZETA”.

 

 

5/ Kultura Fizyczna

 

Kultura fizyczna jest częścią kultury narodowej, chronionej przez prawo. Obywatele,  bez względu na wiek, płeć, wyznanie, rasę oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności                         - korzystają z równego prawa do różnych form kultury fizycznej.

Podstawowymi celami kultury fizycznej jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli.

Powyższe cele realizowane są w szczególności poprzez: wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową oraz rehabilitację ruchową.

W naszym powiecie wyżej wymienione cele wprowadzane są w życie m. in.                           w szkołach ponadgimnazjalnych,  dla których powiat węgrowski jest organem prowadzącym a także przez działające na terenie naszej wspólnoty samorządowej związki sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzące                                działalności gospodarczej działające w większości szkół i placówek oświatowych.

Dwa główne związki sportowe działające na terenie powiatu węgrowskiego to: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Węgrowie oraz Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Węgrowie.

            Uczniowskich Klubów Sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej  nie prowadzących działalności gospodarczej a działających  na terenie powiatu węgrowskiego jest 48.

 

6/Ochrona zdrowia.

 

Ochrona zdrowia jest specyficzną dziedziną działalności społecznej. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu to jedno z podstawowych potrzeb społecznych.

Od stycznia 1999 roku, z chwilą powstania nowych struktur administracji samorządowej, powiat pełni funkcję organu założycielskiego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie. W strukturach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie funkcjonują: Szpital Powiatowy w Węgrowie, Poradnia Rejonowo – Specjalistyczna w Węgrowie, Przychodnia Rejonowa w Łochowie, 3 Wiejskie Ośrodki Zdrowia, Przychodnia Stomatologiczna oraz Dział Pomocy Doraźnej w Węgrowie i Łochowie.

Szpital posiada następujące oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych /Internistyczno- Kardiologiczny/, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Pediatryczny, Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Oddział Neonatologiczny oraz Oddział Intensywnej Terapii.

Poradnia Rejonowo –Specjalistyczna w Węgrowie świadczy usługi w zakresie POZ oraz 20 Poradni Specjalistycznych, zaś Poradnia Rejonowa w Łochowie w zakresie POZ oraz 5  Poradni Specjalistycznych. W obu Poradniach działają ponadto: Poradnia pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej, Poradnia położnej środowiskowej – rodzinnej, Gabinety Medycyny Szkolnej, Pracownia Rtg i Pracownia Ekg. Ośrodki Zdrowia zapewniają opiekę lekarza POZ, Poradni Stomatologicznej oraz Pielęgniarki lub Położnej środowiskowej –rodzinnej.

 

7/Pomoc społeczna ,określenie grup wymagających wsparcia.

 

Zadania powiatu w dziedzinie pomocy społecznej  realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

Do obowiązków tej jednostki organizacyjnej powiatu należy w szczególności inspirowanie, nadzorowanie i koordynowanie działań jednostek podległych i współdziałających.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje ze wszystkimi miejskimi i gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu węgrowskiego (9 GOPS). Powiat węgrowski zamieszkuje 17030 rodzin. Z pomocy społecznej korzysta 2499 rodzin, świadczenia rodzinne pobiera 2078 rodzin.. Łączna liczba osób w rodzinach objętych  pomocą wynosi 14880, co stanowi 21,6% ogółu mieszkańców powiatu.

Głównymi problemami społecznymi w powiecie węgrowskim są nasilające się procesy rozwarstwienia społecznego pod względem sytuacji materialnej rodzin. Szczególnie dotkliwie problem ten dotyka rodziny wiejskie. Bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność wychowawcza, potrzeba ochrony macierzyństwa , alkoholizm   - objawiają się najczęściej ubóstwem, sieroctwem lub bezdomnością.

            Te obiektywnie istniejące problemy społeczne wymuszają i ukierunkowują działalność PCPR na takie obszary jak:

1.Problematyka rodzin niewydolnych , dysfunkcyjnych.

2.Problematyka rodzin pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej i młodzieży niedostosowanej społecznie.

·        Na koniec grudnia 2003 roku w powiecie węgrowskim opieką objętych było 84 dzieci umieszczonych w 56 rodzinach zastępczych.

·        W  Domu Dziecka Julin w Kaliskach przebywa 40 dzieci .

W roku 2003  przygotowano pomieszczenia dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który docelowo ma zapewnić pomoc w zakresie noclegu oraz specjalistycznego wsparcia osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, a zwłaszcza osobom będącym ofiarami przemocy w rodzinie.

Istotnym zadaniem realizowanym przez Powiat jest wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wg stanu na dzień 31.12.2003 r. na terenie powiatu węgrowskiego zamieszkiwało 5980 osób niepełnosprawnych , w tym 1959 dzieci i młodzieży.

Pomoc dla osób niepełnosprawnych realizowana jest jako :

1/pomoc rodzinom w opiece nad osobami niepełnosprawnymi,

2/zwiększanie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym, poprzez:

-tworzenie warunków sprzyjających  integracji osób niepełnosprawnych,

-zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej warunków optymalnego rozwoju,

-dostosowanie środowiska społecznego /mieszkań ,budynków użyteczności publicznej, infrastruktury i komunikacji/dla potrzeb osób niepełnosprawnych

3/aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,

4/zwiększenie dostępności do usług medycznych i rehabilitacji,

5/promowanie różnych form wypoczynku i rehabilitacji /turnusy rehabilitacyjne/

            Kolejnym ważnym działaniem niezbędnym dla grup potrzebujących wsparcia, jest  rozwijanie specjalistycznych usług opiekuńczych i ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie.

 

8/Stan bezpieczeństwa powiatu węgrowskiego.

 

W zakres pojęcia bezpieczeństwo publiczne wchodzi zarówno ochrona zdrowia i życia jak również mienia oraz bezpieczeństwo socjalne.

            Na terenie powiatu węgrowskiego funkcjonują :

-Komenda Powiatowa Policji,

-Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą,

-Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,

-Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny,

-Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

 Oceniając stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2003roku  na terenie powiatu węgrowskiego, należy zanalizować poziom realnego zagrożenia przestępczością w pewnej perspektywie czasowej. W 2003 roku stwierdzono 1400 przestępstw, o 3,8 % więcej w stosunku do roku 2002, co w zasadzie nie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. 

          W poszczególnych ważniejszych kategoriach przestępstw sytua­ cja przedstawia się następująco:

-       w kategorii zabójstw - 2 przestępstwa wykrywalność 100%

-       w kategorii zgwałceń stwierdzono 2 przestępstwa,  wykrywalność 100%

-       w kategorii kradzieży stwierdzono  266 przestępstw , wykrywalność 15%

-       w kategorii kradzieży samochodów stwierdzono 90 przestępstw, wykrywalność 10%

-       w kategorii kradzieży z włamaniem stwierdzono 239 przestępstw, wykrywalność 19%

-       w kategorii rozbojów i stwierdzono 23 przestępstwa, wykrywalność 56,5%

 

Analizując powyższe wyniki należy stwierdzić, że w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zanotowano nieznaczny wzrost ilości stwierdzonych przestępstw przy wykrywalności ich sprawców na tym samym poziomie.

Jak wynika z danych, głównym problemem jest zapobieganie i zwalczanie przestępczości             o charakterze kryminalnym. Grupy przestępcze dokonujące zwłaszcza kradzieży z włamaniem i kra­dzieży samochodów pochodzą spoza terenu naszego powiatu, co po­woduje znaczne utrudnienia w typowaniu ich jako sprawców kon­kretnych czynów, jak też w wykonywaniu czynności do konkretnych spraw.

Rok 2003 w porównaniu do analogicznego, poprzedniego okresu, charakteryzował się wzrostem ilości wypad­ków drogowych. W omawianym okresie zaistniało 70 wypadków drogo­ wych t j . o 8 więcej niż w 2002 roku oraz 541 kolizji drogowych tj. o 67 więcej niż w 2002 roku. W wypadkach tych w 2003 roku śmierć poniosło 13 osób ( w 2002 - 15 osób), a 79 zostało rannych.

Najwięcej zdarzeń odnotowano na:

1.  drogach powiatowych - 16

2.  drodze krajowej K-62 Sokołów Podl.-Węgrów-Łochów-Wyszków - 14

3.  drogach gminnych - 12

4.  drodze krajowej K-50 Mińsk Maz.-Łochów-Ostrów Maz.-l0

5.  drogach wojewódzkich - 10

6.  ulicach miasta Węgrów – 8

W 2003 r. policjanci KPP w Węgrowie w trakcie realizacji zadań wykonali szereg służb prewencyjnych na terenie całego powiatu w zależności od istniejącego zagroże­nia i dążyli do poprawy uzyskiwanych efektów. Nałożyli m.in. 1569 mandatów karnych na ogólną sumę 217370 zł raz sporządzili 570 wniosków       o ukaranie do Sądu. Spośród 592 popełnionych wykroczeń, 287 tj.48,5 % stanowiły wykroczenia przeciw bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Analizując skalę przestępczości na obszarze powia­ tu węgrowskiego na podstawie danych statystycznych za okres 2003 roku należy wskazać na znaczny spadek ilości czynów karalnych   dokonywanych przez nieletnich.

  T rudna do przedstawienia  w wymiernych liczbach jest skala zjawiska narkomanii.

Ogółem w okresie 2003 r. na terenie powiatu wę­growskiego ujawniono 9 przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Były to czyny polegające na nielegalnym posiadaniu, nielegalnym wprowadzaniu do obrotu i udostępnianiu innym osobom środków odurzających.

 

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowanie są przez KPPSP. Zabezpieczenie operacyjne powiatu stanowi jedna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej oraz 45 jednostek ochotniczych straży pożarnych , z czego 12 jednostek OSP włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

 

Liczbę interwencji w latach 2002 i 2003 przedstawia tabela :

           

Rodzaj zdarzenia

   2002 r.

2003 r.

Wzrost/spadek %

 POŻARY ogółem

279

429

+53,76

W tym: bardzo duże

0

1

+100

            Duże

3

3

0

Średnie

40

58

+45

Małe

236

367

+55,5

Miejscowe zagrożenia

377

262

- 30,5

Fałszywe alarmy

16

18

+12.5

Ogółem

672

709

+ 5,21

 

           

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna realizuje swoje zadania dotyczące ochrony zdrowia ludzkiego w aspekcie zapobiegania w powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych, sprawuje nadzór na higieną środowiska, higieną  pracy w zakładach pracy, szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach wypoczynkowych,

kontroluje warunki zdrowotne żywności i żywienia.

             

            W 2003 roku PSSE w Węgrowie przeprowadziła 1992 kontroli, wydała 310 decyzji administracyjnych, pracownicy wykonali ogółem 3758 badań. W 2003 roku zarejestrowano 2336 przypadków chorób zakaźnych, najwięcej przypadków 2173 stanowiła grypa.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie prowadzi skuteczną działalność w zakresie:

- zwalczania zwierzęcych chorób zakaźnych,

- nadzoru nad eksportem i importem zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego,

- badania zwierząt rzeźnych i mięsa,

i innych przypisanych tej inspekcji zadań.        

W  zakresie chorób zakaźnych  w 2003 roku na terenie powiatu węgrowskiego stwierdzono 51 przypadków zachorowań na enzootyczną białaczkę bydła. Przeprowadzono badania – monitoring chorób zakaźnych zwierząt : 10669 sztuk – gruźlica bydła, 10 sztuk – pryszczyca, białaczka bydła-21183 szt. 8127 sztuk – bruceloza bydła, bruceloza owiec –28 szt, choroba pęcherzykowa świń – 10 szt.

W ramach nadzoru nad mięsem i mlekiem zbadano 19 957 szt ., przeprowadzono 616 kontroli.

 

 

III. Finanse Powiatu

 

Dochody budżetu powiatu w 2004 roku zostały zaplanowane w wysokości 31,2 mln zł. /plan po zmianach na dzień 30.06.04r./, tj. o 8,5%  /o 2,5 mln zł/ większe od dochodów w 2003 roku.

Wydatki budżetu Powiatu w 2004 roku przewidziano na poziomie  34,2 mln zł. /plan po zmianach  na dzień 30.06.04r./ tj. większe o 4,4%   /o 1,4 mln zł/ niż wykonane wydatki w 2003 roku.

            W latach  2001-2004 zarówno dochody, jak i wydatki w porównaniu z 2000r. kształtowały się zróżnicowanie z uwagi na zmiany warunków organizacyjnych Powiatu /z budżetu Powiatu wyłączono: w 2002r. – Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, w 2003r. – Komendę Powiatową Policji i od 01.04.2004r. – Powiatowy Inspektorat Weterynarii/. 

 

Rok

Dochody (zł)

Zmiana
(rok 2000=100)

Wydatki

Zmiana (rok 2000=100)

Nadwyżka /deficyt

2000

32 214 270

x

32 952 232

x

-737 962

2001

36 499 794

113,4%

38 651 615

117,3%

-2 151 821

2002

32 970 293

102,4%

36 173 788

109,8%

-3 203 495

2003

29 304 376

91,0%

32 761 744

99,4%

-3 457 368

2004

31 790 501

98,7%

34 199 513

103,8%

-2 409 012

 

W latach 2000-2002 budżet Powiatu obejmował inspekcje, służby i straże.

Wskaźnik zadłużenia powiatu zwiększał się z poziomu 3,5% w roku 2000 do 29,3% w roku 2003.

Zadłużenie Powiatu utrzymuje się na bezpiecznym poziomie.

Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości w tym zakresie.

 

Rok

Poziom zadłużenia
wartości w zł

Zadłużenie do dochodów powiatu ogółem

2000

1 117 552

3,5%

2001

4 060 537

11,1%

2002

6 333 977

19,2%

2003

9 664 436

29,3%

2004*

11 797 065

37,1%

*plan na dzień 30.06.2004r.

 

 

 

 

IV.IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH

 

Główne problemy rozwojowe w obszarze ochrony środowiska i infrastruktury technicznej

Na terenie Powiatu istnieją  niedobory w zakresie infrastruktury technicznej. Nie w pełni uporządkowana jest gospodarka wodno-ściekowa, szczególnie odczuwalne są braki sieci kanalizacyjnej. System kanalizacji pokrywa jedynie 8 % zapotrzebowania.

Brak kanalizacji przekłada się na cały szereg negatywnych zjawisk, w sferze środowiskowej: zanieczyszczenie cieków wodnych, zanieczyszczanie gleb . jest to poważny problem dla gmin.

Istotną sprawą jest uporządkowanie gospodarki odpadami. Na terenie Powiatu funkcjonują 4 wysypiska odpadów komunalnych . Niestety istnieją również dzikie wysypiska śmieci, które stanowią nie tylko poważne zagrożenie środowiskowe, lecz także wpływają na ogólny wizerunek. W celu uporządkowania gospodarki odpadami Rada Powiatu Węgrowskiego na sesji w dniu 23 .06.2004r. przyjęła  Plan Gospodarki Odpadami na  lata 2004 – 2011 .

Występujące problemy ochrony środowiska mają negatywny wpływ na jakość życia całej społeczności lokalnej, zaburzają rozwój oraz znacznie ograniczają atrakcyjność inwestycyjną terenu dla podmiotów zewnętrznych.

 

Powiat Węgrowski posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg. Drogi powiatowe mają ogółem 489,6 km długości, z czego 124,6km nie posiada nawierzchni bitumicznej. Mimo sukcesywnej rozbudowy i remontów, znaczna część dróg charakteryzuje się  złym stanem technicznym, wymaga kosztownych remontów i napraw. W złym stanie technicznym znajdują się również niektóre przepusty i  mosty.

Koszty bieżącego utrzymania sieci są zbyt wysokie w stosunku do możliwości ich finansowania ze środków własnych samorządu. Wpływa to na dalsze pogarszanie się stanu technicznego .

Realizacja bieżących potrzeb modernizacyjnych pozwala jedynie na realizację ograniczonych zakresów rzeczowych dla wybranych zadań remontowych. Wykonywanie kompleksowych zadań obejmujących gruntowne remonty, położenie nowej nawierzchni bitumicznej, spełniającej wymagane normy eksploatacyjno-techniczne  jest możliwe tylko przy uzyskaniu zewnętrznego wsparcia.

W dobie społeczeństwa informacyjnego, miarą dostępności do danego terenu oraz jakości świadczonych usług jest poziom informatyzacji. Jednostki organizacyjne Powiatu świadczące usługi publiczne nie są wyposażone w odpowiednią infrastrukturę informatyczną oraz nie dysponują nowoczesnymi zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem umożliwiającym świadczenie usług i udostępnianie informacji w zakresie wymaganym obowiązującym przepisami prawnymi.

 

Główne problemy rozwojowe w obszarze turystyki i dziedzictwa kulturowego

Powiat Węgrowski leży na terenie „Zielonych Płuc Polski”. Czyste środowisko naturalne, walory krajobrazowe, dość liczne zabytki stwarzają dużą szansę na rozwój turystyki. Powiat przystąpił do  projektu „Program rozwoju produktu turystycznego i kreacji marki obszaru gmin dorzecza nadbużańskiego„ realizowanego w ramach  Stowarzyszenia Wspólnota Nadbużańska przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A. Program ten będzie stanowił długofalową strategię rozwoju turystyki..  Ponadto w fazie realizacji jest projekt wykorzystania doliny Liwca dla celów turystycznych, obejmujący  renowację zbiornika retencyjno-rekreacyjnego Zalew nad Liwcem oraz zagospodarowanie otoczenia zalewu do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych. Projekt realizowany jest wspólnie przez samorządy Powiatu i Miasta Węgrowa. Wykonanie tego zadania znacznie podniesie atrakcyjność turystyczną rejonu i przyczyni się do rozwoju gospodarczego. Zagospodarowany zalew stanowić będzie doskonałe miejsce wypoczynku dla społeczności lokalnej , jak również miejsce sobotnio-niedzielnego wypoczynku dla turystów z zewnątrz, głównie z Warszawy. Znaczny koszt  zadania wyklucza jego realizację bez udziału środków zewnętrznych.

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest utrzymanie we właściwym stanie obiektów dziedzictwa kulturowego. Dla Powiatu szczególnie istotny jest remont Zamku w Liwie będącego  siedzibą Muzeum Zbrojowni, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Węgrowski. Część Zamku  – dwór w którym mieści się Muzeum Zbrojownia jest w katastrofalnym stanie. Występują znaczne i liczne spękania ścian,  w szczególności ściany szczytowej od strony rzeki Liwiec (tj. od wschodu), występują również ubytki w połaci dachowej od strony północnej.  Szerokość szczelin wewnątrz i na zewnątrz budynku dochodzi do  1 cm.  Przez to zagrożona jest stabilność konstrukcji obiektu w którym znajdują muzealia oraz system grzewczy obiektu. Kompleksowego zagospodarowania wymaga ponadto teren przylegający do Muzeum / ogrodzenie, zagospodarowanie zieleni /. Restauracja zamku ,jako jednego z najstarszych zabytków architektury na Mazowszu, jest zadaniem o znaczeniu ponadlokalnym. Całościowe wykonanie remontu i zagospodarowania terenu  zamku przekracza możliwości finansowe Powiatu.

 

Główne problemy rozwojowe w obszarze gospodarki i rynku pracy

Nadrzędnym problemem na terenie powiatu jest wysoki poziom bezrobocia oraz związane z tym zjawiskiem zubożenie części społeczności lokalnej.

Zjawisko bezrobocia jest powszechne wśród ludzi młodych wchodzących na rynek pracy. Bezrobotni w wieku do 34 lat, stanowią 60,1 % ogółu bezrobotnych. Charakterystyczne dla powiatu  jest zjawisko tzw. długotrwałego bezrobocia, to znaczy bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 2 lata jest 57,3 %. Główne problemy w sferze rolnictwa koncentrują się wokół następujących zagadnień:

-         rozdrobnienia gospodarstw i wynikającym z tego niewielkim potencjałem produkcyjnym,

-         trudności ze zbytem płodów rolnych, zwłaszcza ze strony małych gospodarstw, z którymi niechętnie nawiązują współpracę więksi odbiorcy,

-         brakiem dostatecznych więzi kooperacyjnych pomiędzy rolnikami, działaniem w pojedynkę,

-         brakiem wyraźnej specjalizacji w działalności rolniczej ,

-         niedoinwestowaniem części gospodarstw rolnych.

W sferze przedsiębiorczości pozarolniczej zwracają uwagę następujące problemy:

-         niewielka liczba dużych podmiotów gospodarczych, dających zatrudnienie większej liczbie pracowników,

-         słabo rozwinięty przemysł,

-         brak zaplecza rekreacyjnego i turystycznego.

 

Główne problemy rozwojowe w sferze społecznej i bezpieczeństwa

Zdecydowana większość problemów w sferze społecznej spowodowana jest trudną sytuacją materialną poszczególnych osób lub rodzin. Najczęściej występujący problem to ubóstwo. Dotyka ono głównie osób bezrobotnych oraz osób w podeszłym wieku.

Wśród patologii największym problemem jest alkoholizm. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspólnie z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej prowadzi opiekę na nad rodzinami znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej czy życiowej. W 2003 roku przygotowano pomieszczenia dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który ma zapewniać pomoc osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, zwłaszcza ofiarom przemocy w rodzinie. Aby Ośrodek mógł zafunkcjonować niezbędne jest jego wyposażenie w sprzęt i meble. Kolejną istotną sprawą jest zorganizowanie środowiskowego domu pomocy dla osób z problemami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Na terenie powiatu  mieszka 5980 osób niepełnosprawnych. Bardzo ważną sprawą jest likwidacja barier architektonicznych, umożliwiająca aktywizację społeczną i zawodową tych osób.

Poziom usług zdrowotnych jest dość dobry. SPZOZ corocznie rozszerza ofertę świadczonych usług medycznych, jednakże konieczne jest stałe uzupełnianie wyposażenia placówek służby zdrowia, zakupy nowoczesnej aparatury i sprzętu do diagnostyki i terapii. Budynek Szpitala Powiatowego jest sukcesywnie remontowany, jednakże wymaga dalszych modernizacji /remont Oddziału Chorób Wewnętrznych, bloku operacyjnego,  wykonanie elewacji budynku, wykonanie podjazdu dla karetek/. Remontu wymagają także budynki Przychodni w  Węgrowie i  Łochowie. W związku z narastającym problemem w zakresie zapewnienia opieki osobom przewlekle chorym niezbędne stanie się uruchomienie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.

Miarą poziomu życia mieszkańców danego terenu jest  także dostęp do oświaty i nauki. Na terenie Powiatu nie ma szkół wyższych. Edukacja zapewniona jest do poziomu szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły posiadają dobrą bazę lokalową, corocznie modernizowane są kolejne placówki .Obecnie w fazie budowy są dwie pełnowymiarowe sale sportowe przy  ZSZ w Węgrowie i ZSP w Łochowie. Pracownie dydaktyczne wyposażone są dość dobrze jednak wymagają stałego doposażania w  bardziej nowoczesny sprzęt i urządzenia.

Główne zagrożenia w sferze bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu stanowią kradzieże. Notuje się ich najwięcej, jednak walka z tym zjawiskiem jest dosyć trudna.

 

 

V.ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI

 

- Z zakresu ochrony środowiska

1.Współdziałanie powiatu z gminami, nadleśnictwami, Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym, WIOŚ, podmiotami gospodarczymi i mieszkańcami powiatu w celu zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska poprzez:

1/poprawę jakości wód przez budowę systemów kanalizacyjnych, budowę oczyszczalni ścieków, wspieranie realizacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w zabudowie rozproszonej.

2/uporządkowanie gospodarki odpadami przez:

-         opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami,

-         likwidację, rekultywację i przebudowę niewłaściwie urządzonych i eksploatowanych składowisk odpadów,

-         opracowanie programu usuwania odpadów azbestowych,

-         organizowanie i wspieranie działań promujących model zrównoważonej konsumpcji, minimalizację powstających odpadów oraz selektywną zbiórkę i zagospodarowanie surowców wtórnych,

3/ochronę powierzchni ziemi przez:

            -podjęcie działań w kierunku ochrony przed degradacją                                        obszarów cennych pod względem przyrodniczym,

            -rekultywację gleb zdegradowanych,

            -prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi w rejonach o możliwych przekroczeniach standardów ziemi,

4/  ograniczenie uciążliwości hałasu głównie dla odcinków tras komunikacyjnych,

5/ zapewnienie wysokiej jakości powietrza poprzez:

            - kontynuację zmiany systemów grzewczych na ekologiczne (gaz  ziemny , olej opałowy, inne), prowadzenie termomodernizacji budynków.

                   -wprowadzanie do przemysłu i gospodarki komunalnej nowoczesnych technologii

-przebudowę dróg.

 2.Realizacja gospodarki wodnej poprzez:

1/modernizację systemów zaopatrzenia w wodę,

2/zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych ( renowacja zbiornika wodnego w Krypach, renaturalizacja starorzeczy rzeki Liwiec, budowa zbiorników retencyjno – rekreacyjnych w gm. Stoczek, Miedzna, Łochów, Grębków),

 

3.Zwiększenie lesistości i ochrona lasów przez:

1/racjonalizację gospodarki leśnej:

-         sporządzenie ,, Planu urządzania lasu” dla Nadleśnictw Łochów i Siedlce,

-         sporządzenie ,, Uproszczonych planów urządzenia lasu” dla lasów niepaństwowych,

2/zwiększenia powierzchni lasów:

-         niepaństwowych ( 2004-2006 o 362 ha, 2007-2011 o 951 ha),

-         państwowych

4.Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego przez:

1/modernizację istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz budowę nowych obwałowań i zabezpieczeń,

2/propagowanie zasad przeciwdziałaniu zagrożeniu pożarowemu, porządkowanie leśnych dróg przeciwpożarowych,

3/zmniejszenie ryzyka awarii związanych z wykorzystaniem lub transportem substancji niebezpiecznych,

5.Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej przez:

1/kształtowanie wiedzy ekologicznej jako ważnego czynnika w procesie zarządzania,

2/tworzenie ekologicznych postaw kształtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej.

6.Rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej poprzez:

1/wzrost wykorzystania energii odnawialnej,

2/zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności produkcji

3/wdrażanie programów rolno- środowiskowych.

7.Utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych ( nowe rezerwaty, parki krajobrazowe, korytarz ekologiczny rzeki Liwiec, tereny Natura 2000).

    

-Z zakresu infrastruktury komunikacyjnej:

1/Wykonanie projektów technicznych na przebudowę dróg powiatowych,

2/Przebudowa dróg powiatowych łącznej dł.68,23 km

 

- Z zakresu  turystyki :

1/realizacja wspólnie z samorządem Miasta Węgrowa, projektu „Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych „

 

- Z  zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego :

1/remont i  kompleksowe zagospodarowanie terenu Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie

 

- Z zakresu infrastruktury społecznej :

1/budowa sal sportowych przy ZSZ w Węgrowie i ZSP w Łochowie

2/ rozbudowa bazy lokalowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

3/zorganizowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z problemami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie,

4/modernizacja Szpitala Powiatowego w Węgrowie, w tym :remont Oddziału Chorób Wewnętrznych, bloku operacyjnego, kotłowni, wykonanie elewacji, wykonanie podjazdu dla karetek, zakup aparatury i sprzętu medycznego,

5/remont Przychodni w Węgrowie i w Łochowie,

6/remont budynku administracyjnego SPZOZ,

7/zakup ambulansu  „R”i  2 karetek przewozowych w DPD

8/informatyzacja jednostek organizacyjnych Powiatu.

 

Część przedmiotowych zadań została objęta interwencją Planu Rozwoju Lokalnego, pozostałe natomiast stanowią projekty komplementarne, których realizacja pośrednio wspiera zadania objęte planem.

 

 

VI. LISTA ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH INTERWENCJĄ PLANU.

 

Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje zadania realizowane w ramach obszaru- infrastruktura komunikacyjna, który jest zgodny z celem głównym  „Strategii Rozwoju Powiatu Węgrowskiego: „ wspieranie rozwoju gospodarczego  powiatu” i celem operacyjnym: ”doskonalenie systemu komunikacji w powiecie”.

Planem Rozwoju Lokalnego objęto 31  projektów.

Przy wyborze zadań do objęcia planem zastosowano następujące kryteria:

-         zgodność projektu z obszarami interwencji planu (spełnienie kryteriów demograficznych, właściwa wartość zadania, właściwy rodzaj zadania),

-         zgodność ze Strategią Rozwoju Powiatu Węgrowskiego na lata 2001 - 2006,

-         stopień przygotowania danego zadania do realizacji,

-         wpływ realizacji zadania na poprawę jakości życia społeczności lokalnej,

-         zapewnienie płynności finansowania zadania (środki w budżecie Powiatu) oraz możliwości dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych,

-         wpływ na rozwój gospodarczy i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenu.

 

 

Listę zadań inwestycyjnych objętych Planem Rozwoju Lokalnego przedstawiają tabele na stronach 29 i 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wykaz zadań planowanych do wykonania na drogach powiatowych w 2004r

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Lp.

Nr i nazwa drogi

lokalizacja

długość

w km

rodzaj robót

wartość

ZPORR

ZP

UG

w tys. zł

1.       

36103 Jasiorówka – Brzuza – Sadowne

3+750 – 13+150

9,40

przebudowa

6450

4837,5

806,25

806,25

2.       

ul. Piwna w Węgrowie

0+000 – 0+450

0,45

przebudowa

927,04

608,36

101,39

217,29

Razem :

7377,04

5445,86

907,64

1023,54

 

 

Wykaz zadań planowanych do wykonania na drogach powiatowych w 2005r

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Lp.

Nr i nazwa drogi

Lokalizacja

długość

w km

rodzaj robót

Wartość

W tys.zł

ZPORR

ZP

UG

3.         

36108 Paplin – Sadowne

4+300 – 10+100

17+841 – 20+601 

4+300 – 10+100

17+841 – 20+601

5,8

2,76

5,8

2,76

} P.T.

 

} przebudowa

109

 

2140

--

 

1605

54,5

 

267,5

54,5

 

267,5

4.         

36121 Kosów – Węgrów

19+719 – 24+569

8+519 – 10+819 

19+719 – 24+569

8+519 – 10+819

4,85

2,3

4,85

2,3

} P.T.

 

} przebudowa

95

 

1998

--

 

1498,5

47,5

 

249,75

47,5

 

249,75

5.         

36141 Wyszków – Śnice

9+144 – 14+978

5,83

P.T.

72

--

36

36

6.        ,.

36301 Kałuszyn – Roguszyn

7+300 – 19+670

12,27

P.T.

przebudowa

156

3376

--

2532

78

422

78

422

7.         

36313 Grębków – Kopcie

5+985 – 14+285

8,3

P.T.

92

--

46

46

8.         

36329 Czarnowąż – Kopcie

6+300 – 9+906

3,6

P.T.

40

--

20

20

9.         

36110 Jerzyska – Ogrodniki

0+000 – 5+300

5,3

przebudowa

1060

795

132,5

132,5

10.      

ul. Dolna w Łochowie

0+000 – 2+200

2,2

P.T.

60

--

30

30

11.      

ul. Żeromskiego w Węgrowie

0+260 – 0+709

0+260 – 0+709

0,45

0,45

P.T.

przebudowa

20

220

--

165

10

27,5

10

27,5

12.      

ul. Al. Siedlecka w Węgrowie

0+180 – 0+800

0+180 – 0+800

0,62

0,62

P.T.

przebudowa

24

620

--

465

12

77,5

12

77,5

Razem :

10082

7060,5

1510,75

1510,75

 

Wykaz zadań planowanych do wykonania na drogach powiatowych w 2006r

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Lp.

Nr i nazwa drogi

lokalizacja

długość

w km

rodzaj robót

wartość

1.      ZPORR

ZP

UG

w tys. zł

13.  

36141 Wyszków – Śnice

9+144 – 14+978

5,83

przebudowa

1632

1224

204

204

14.  

36313 Grębków – Kopcie

5+985 – 14+285

8,3

przebudowa

1992

1494

249

249

15.  

36329 Czarnowąż – Kopcie

6+300 – 9+906

3,6

przebudowa

864

648

108

108

16.  

ul. Dolna w Łochowie

0+000 – 2+200

2,2

przebudowa

2700

2025

337,5

337,5

17.  

ul. Szamoty w Węgrowie

0+000 – 1+700

0+000 – 1+700

1,7

1,7

P.T.

przebudowa

50

2040

--

1530

25

255

25

255

18.  

ul. 1 Maja w Łochowie

0+000 – 1+600

0+000 – 1+600

1,5

1,5

P.T.

przebudowa

44

1800

--

1350

22

225

22

225

19.  

36138 Węgrów – Krypy

0+709 – 1+609

0+709 – 1+609

0,9

0,9

P.T.

przebudowa

18

620

--

465

9

77,5

9

77,5

20.  

36303 Wierzbno – Karczewiec

0+000 – 6+802

6,8

P.T.

88

--

44

44

21.  

36304 Wierzbno – Walentów

0+000 – 10+420

10,42

P.T.

132

--

66

66

22.  

36213 Pniewnik – Trawy

0+000 – 8+723

0+000 – 8+723

8,72

8,72

P.T.

 przebudowa

98

2180

 

1635

49

272,5

49

272,5

23.  

36136 Starawieś – Tchórzowa

3+420 – 9+241

5,82

P.T.

72

--

36

36

24.  

36147 Miedzna – Tchórzowa

0+000 – 4+778

4,78

P.T.

62

--

31

31

25.  

36149 Miedzna – Sokołów

1+290 – 5+100

3,81

P.T.

50

--

25

25

26.  

36110 Ogrodniki – Grabowiec

5+300 – 10+563

5,26

P.T.

68

--

34

34

27.  

36111 Grabowiec – Stoczek

7+880 – 11+880

4,0

P.T.

52

--

26

26

28.  

36117 Stoczek – Wrotnów

2+689 – 12+233

9,54

P.T.

120

--

60

60

29.  

36101 Kaliska – Barchów

2+657 – 7+883

5,23

P.T.

68

--

34

34

30.  

36111 Kamionna – Baczki

0+000 – 3+600

3,6

P.T.

46

--

23

23

31.  

36314 Bojmie – Grębków

1+600 – 4+950

3,35

P.T.

44

--

22

22

Razem :

14840

10371

2234,5

2234,5


Lista nie zawiera zadań komplementarnych .Zadania komplementarne to projekty, które nie wpisują się w obszar interwencji planu z uwagi na niespełnienie wymaganych kryteriów dostępu (demograficznych, określonej wartości zadania lub z uwagi na niewłaściwy rodzaj projektu).

 

Zakłada się możliwość aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego w trakcie jego wdrażania, szczególnie w zakresie:

-         aktualizacji listy zadań, przede wszystkim w zakresie wprowadzania nowych projektów,

-         korekt w harmonogramie realizacji projektów,

-         zmian w tabelach finansowych.

Realizacja zadań planu będzie miała  pozytywny wpływ na poprawę warunków i jakości życia społeczności lokalnej , przyczyni się do rozwoju komunikacji i infrastruktury, wpłynie na zwiększenie atrakcyjności powiatu pod względem inwestycyjnym i turystycznym.

 

VIII. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Poniżej zestawiono zadania realizowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Węgrowskiego.

Szczegółową charakterystykę projektów objętych Planem w okresie 2004-2006 zawierają poniższe karty.


ZADANIE nr 1

 

1.

Nazwa zadania:

 

2.

 

Obszar strategiczny

 

Cel strategiczny/operacyjny

 

Działanie

 

3.

Beneficjent końcowy (nazwa i adres):

 

4.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres)

 

5.

Lokalizacja zadania:

 

6.

Charakterystyka zadania:

 

7.

Uzasadnienie wyboru zadania (zastosowane kryteria):

 

8.

Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan)

 

9.

Harmonogram realizacji:

 

Okres realizacji od.......do.....
(kwartał, rok)

 

wykonana Ivkw.2003r.

 

od II kw. do III kw. 2004r.

 

od III kw. do IV kw. 2004r.

10.

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:

- wskaźniki produktu

Łączna długość sieci kanalizacyjnej - 958 m  (kanały Æ 200 mm580 m, przykanaliki Æ 160 - 378 m) , ilość przyłączy  ok. 15 szt.

11.

Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tys. zł)

Lata

Całkowity koszt projektu (w tys.zł)

w tym (w tys.zł)

Budżet gminy

Budżet państwa

Prywatne

Środki UE

Inne

WFOŚiGW

2004

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

12.

Przewidywane nakłady do poniesienia w następnych latach – projekty długoterminowe (w tys. zł)

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

13.

Uwagi:


 

IX.OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIEĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

-         POPRAWA JAKOŚCI DRÓG

-         LEPSZA DOSTĘPNOŚC – OŻYWIENIE GOSPODARCZe i ruch turystyczny,

-         Zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych,

-         Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie czystości powietrza oraz ograniczenie uciążliwości hałasu dla odcinków tras komunikacyjnych,

 

X.PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2006

 

 

XI.SYSTEM WDRAŻANIA, SPOSOBY MONITOROWANIA ORAZ OCENY PLANU

 

System wdrażania PRL.

Zarząd Powiatu jest odpowiedzialny za wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego. Zarząd  powoła Zespół do spraw monitorowania i wdrażania PRL,który będzie koordynował, monitorował i przygotowywał dokumenty do oceny i aktualizacji PRL.

Okres wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Węgrowskiego odpowiada okresowi wdrażania strategii.

Realizacja zadań opierać się będzie na wdrażaniu projektów zapisanych w ramach planu. Ponadto, obok zadań planu, realizowanych będzie szereg projektów wpisujących się w cele -i działania strategii lokalnej lecz nie wpisujące się w obszary interwencji planu.

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2004-2006 stanowi dokument o charakterze programu operacyjnego.

Zadania realizowane będą za pośrednictwem poszczególnych Wydziałów Starostwa

Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

Sposoby monitorowania .

Po zakończeniu roku budżetowego 2004, 2005, 2006, Zespół ds. monitorowania i wdrażania PRL opracuje raporty z realizacji zadań Planu Rozwoju Lokalnego.

Po zakończeniu realizacji Planu zostanie wykonany raport podsumowujący.

Rada Powiatu może w każdym czasie oceniać i aktualizować Plan .Ocena realizacji PRL przez Radę Powiatu odbywać się będzie nie rzadziej jak 1 raz w ciągu roku.

Wnioski do PRL powinny być składane w trybie i terminie właściwym dla składania wniosków do budżetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr XXVIII/ 191 /05

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 11 października 2005 roku

 

w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2004 – 2006.

 

 

            Na podstawie art. 4 ust.1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1592 z późn. zm. / Rada Powiatu postanawia, co następuje :

 

§ 1

 

W Planie Rozwoju Lokalnego  Powiatu Węgrowskiego na lata 2004 – 2006 ustalonym  Uchwałą Nr  XVII/115/04 z dnia 30 lipca 2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2004 - 2006 , dokonuje się następujących zmian:

 

1/ Okres obowiązywania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Węgrowskiego przedłuża się do końca 2007 roku.

 

2/Wykaz zadań planowanych do wykonania na drogach powiatowych w latach 2004 – 2007 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymuje  brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3/Karta zadania  : Przebudowa drogi powiatowej nr 36103 Jasiorówka – Brzuza- Sadowne oraz przebudowa mostu  na rzece Ugoszcz w miejscowości  Grabiny  otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Dane: Urząd Statystyczny, Warszawa „Narodowy Spis Powszechny. Powszechny Spis Rolny 2002”

[2] Dane: Urząd Statystyczny, Warszawa „Narodowy Spis Powszechny. Powszechny Spis Rolny 2002”

[3] Dane: Urząd Statystyczny, Siedlce

[4] Dane: Powiatowy Urząd Pracy, Węgrów

[5] Dane: Urząd Statystyczny, Siedlce

[6] Dane: Urząd Statystyczny, Warszawa „Narodowy Spis Powszechny 2002”

[7] Dane: Urząd Statystyczny, Warszawa „Narodowy Spis Powszechny 2002”

[8] Dane: Urząd Statystyczny, Warszawa „Narodowy Spis Powszechny 2002”

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-06-20 08:55:35
Data utworzenia:2007-06-20 08:55:35
Data modyfikacji:2007-06-20 08:57:27
Liczba wyświetleń:1224