Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Sprawozdanie Nr 7/2004 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 22 października do 26 listopada 2004 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 6 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 2 listopada 2004 r. Zarząd:
1.podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora SP ZOZ w Węgrowie;
2.podjął uchwałę w sprawie wskazania szkoły, w której naliczany będzie fundusz socjalny dla emerytów i rencistów zlikwidowanego ośrodka;
3.upoważnił dyrektora ZSP w Łochowie do dysponowania nieruchomością i budynkiem w celu wykonania remontu strefy wejściowej do szkoły. Ponadto, z powodu braku środków Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji;
4.rozpatrzył wniosek o dofinansowanie II Konkursu "Gry na ligawce" organizowanego przez MiGOK w Łochowie i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 400 zł;
5.postanowił, że decyzję w sprawie obsady 6 stanowisk doradców metodycznych na podstawie umowy o pracę na 1/3 etatu zawartej przez PODN podejmie po skonsultowaniu tej sprawy z wójtami i burmistrzami z terenu powiatu;
6.rozpatrzył wniosek o dofinansowanie wyjazdu uczniów ZSP w Łochowie na czwarty Model ONZ - Sismund 2004 w Berlinie i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1 tys. zł;
7.wyraził zgodę na przyznanie 6 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego uczniowi SOS-W w Węgrowie;
8.rozpatrzył wniosek Dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki o ufundowanie nagrody dla uczestnika XXV Wojewódzkiego Przeglądu Dorobku Artystycznego Amatorskich Zespołów Tanecznych i postanowił, że nagroda ufundowana zostanie jeżeli sukces w w/w imprezie osiągnie uczestnik z powiatu węgrowskiego;
9.podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
10.zapoznał się z zakresem potrzeb remontowych dotyczących prac wewnątrz budynku po byłym Pogotowiu Ratunkowym przy ul. Wyszyńskiego w Węgrowie;

W dniu 5 listopada 2004 r. Zarząd:
1.podjął decyzję, że osoby do sprzątania nowej sali gimnastycznej przy ZSP w Węgrowie zatrudnione zostaną w ramach robót publicznych;
2.dokonał analizy planu wydatków bieżących do projektu budżetu powiatu na 2005 r.

W dniu 9 listopada 2004 r. Zarząd:
1.rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu do projektu budżetu powiatu na 2005 r.;
2.dokonał analizy wydatków bieżących i inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 r..

W dniu 15 listopada 2004 r. Zarząd:
1.podjął uchwałę w sprawie projektu budżetu powiatu na 2005 r.;
2.rozpatrzył wnioski: Burmistrza Miasta Łochowa o dofinansowanie rozbudowy Domu Pogodnej Starości w Ostrówku oraz Wójta Gminy Stoczek o dofinansowanie remontu Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach i postanowił przeznaczyć dla DPS w Ostrówku kwotę 17 tys. zł i dla DPS w Starych Lipkach kwotę 8,5 tys. zł.

W dniu 17 listopada 2004 r. Zarząd:
1.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)zmian w budżecie powiatu na 2004 r.;
b)trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom oraz ośrodkom i placówkom szkolno - wychowawczym o uprawnieniach szkół publicznych;
c)wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu;
d)zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie wykonania projektów budowlanych przebudowy dróg powiatowych;
2.zatwierdził informację o stanie dróg i przygotowaniu do sezonu zimowego 2004/2005;
3.zatwierdził informację o przestrzeganiu i stosowaniu przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu;
4.zatwierdził porządek obrad XX sesji Rady Powiatu Węgrowskiego;
5.podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do zarządzania nieruchomością gruntową;
6.podjął uchwałę w sprawie powołania komisji do przejęcia mieszkania służbowego;
7.zatwierdził porozumienie z Gminą Sadowne w sprawie współfinansowania  inwestycji oświatowej pn. "Remont i modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Sadownem";

W dniu 25 listopada 2004 r. Zarząd:
1.rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu;
2.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)zmiany uchwały Nr XVIII/127/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2004 r. w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2004 r., na które przeznacza się środki PFRON;
b)zmiany uchwały Nr XIX/129/04 Rady Powiatu z dnia 22 października 2004 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie budowy sali gimnastycznej przy ZSP w Węgrowie;
3.przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.;
4.podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.:
5.podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego w przypadku nieobecności dyrektora szkoły;
6.postanowił ufundować dwa puchary dla zwycięzców Mikołajkowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:51:56
Data utworzenia:2006-12-29 23:51:56
Data modyfikacji:2006-12-29 23:51:56
Liczba wyświetleń:676