Rok 2006

Uchwała Nr XXXII/210/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Uchwała Nr XXXII/211/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Uchwała Nr XXXII/212/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu WęgrowskiegoUchwała Nr XXXIII/213/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2006Uchwała Nr XXXIII/214/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz kryteriów przyznawania, trybu i wysokości nagród ze środków funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski w roku 2006.Uchwała Nr XXXIII/215/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do Stowarzyszenia „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna”. Uchwała Nr XXXIII/216/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na sfinansowanie wykonania projektów technicznych i przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych Uchwała Nr XXXIII/217/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania w 2006 r. zadań z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych Uchwała Nr XXXIII/218/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005Uchwała Nr XXXIV/219/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego za rok 2005 Uchwała Nr XXXIV/220/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.Uchwała Nr XXXIV/221/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2006 roku, na które przeznacUchwała Nr XXXIV/222/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych na granicach administracyjnych miast Węgrów i ŁochówUchwała Nr XXXIV/223/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powierzenia Maistu Węgrów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bibilioteki powiatowejUchwała Nr XXXIV/224/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie utworzenia szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych w SadownemUchwała Nr XXXIV/225/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za 2005 r. i podziału zyskuUchwała Nr XXXIV/226/06 Rady POwiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu StatutuUchwała Nr XXXV/227/06 r. Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obsługi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia ,,Termomodernizacja budynku Powiatu Węgrowskiego Uchwała Nr XXXV/228/06 r. Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obsługi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. ,,Adaptacja budynku na mieszkania w Łochowie, w tym zmiana źródła ogrzewania i termomodernizacja’’. Uchwała Nr XXXV/229/06 r. Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizacje przedsięwzięcia ,, Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych, w tym renowacja zbiornika retencyjnego w Krypach’’. Uchwała Nr XXXV/231/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych Uchwała Nr XXXV/232/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Węgrowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.Uchwała Nr XXXV/233/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Węgrowskiego za I półrocze każdego roku budżetowego. Uchwała Nr XXXV/234/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 r.w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za pierwsze półrocze.Uchwała Nr XXXV/235/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie za pierwsze półrocze. Uchwała Nr XXXV/236/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia planowanych dochodach powiatu w 2006 r. Uchwała Nr XXXV/237/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą oraz zabezpieczenia środków własnych na realizację Projektu w ramach Działania 2.2. ZPORR. Uchwała Nr XXXV/238/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendium w roku szkolnym 2006/2007 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą oraz zabezpieczenia środków własnych na realizację Projektu w ramach Działania 2.2. ZPORR. Uchwała Nr XXXV/239/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007 oraz zabezpieczenia środków własnych na realizację Projektu w ramach Działania 2.2. ZPORR. Uchwała Nr XXXIV/240/06 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 9 czerwca 2006 roku.w sprawie przyjęcia lub powierzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe. Uchwała Nr XXXV/240/06 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 9 czerwca 2006 roku. w sprawie przyjęcia lub powierzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe. Uchwała Nr XXXV/241/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany w uchwale w sprawie utworzenia szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych w Sadownem Uchwała Nr XXXVI/243/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 sierpnia 2006 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Miedznie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodni Rodzinnej” w Miedznie Uchwała Nr XXXVII/245/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/221/06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób Uchwała Nr XXXVII/246/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 września 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.Uchwała Nr XXXVII/247/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 września 2006 roku w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka „Julin” w Kaliskach.Uchwała Nr XXXVII/248/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 września 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Węgrowie. Uchwała Nr XXXVII/249/06 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 29 września 2006 r. w sprawie włączenia się Powiatu w realizację programu „Bezpieczny Powiat Węgrowski”Uchwała Nr XXXVII/250/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 września 2006 roku w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w WęgrowieUchwała Nr XXXVII/252/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.Uchwała Nr XXXVIII/255/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Uchwała Nr XXXVIII/256/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2006 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-08 00:13:41
Data utworzenia:2007-01-08 00:13:41
Data modyfikacji:2007-01-08 00:13:49
Liczba wyświetleń:877