Biuro Kontroli i Audytu Wewnetrznego

Inspektor - mgr Mariola Górska
audytor wewnętrzny - Piotr Welenc
07-100 Węgrów, Starostwo Powiatowe, ul. Przemysłowa 5

tel.(025) 792-64-54, wew.103,
pokój nr 30, II piętro


Do zakresu działania Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego  należy prowadzenie kontroli   i audytu wewnętrznego  w Starostwie  Powiatowego i  jednostkach organizacyjnych Powiatu, a w szczególności:

1) w zakresie monitorowania i kontroli budżetu:

a) przeprowadzanie kontroli finansowej i gospodarowania mieniem w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostek podległych Powiatu zgodnie z Regulaminem kontroli wewnętrznej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu,

b) przeprowadzanie innych doraźnych kontroli zleconych przez Zarząd  lub Starostę,

c) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli,  opracowywanie wystąpień pokontrolnych i  zaleceń pokontrolnych oraz przygotowywanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,

d) nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych,

e) sporządzanie rocznych planów kontroli  i sprawozdań z realizacji zadań kontrolnych,

f) współpraca z audytorem wewnętrznym w zakresie prowadzonych czynności, 

2) w zakresie audytu wewnętrznego:

a) wykonywanie niezależnych i obiektywnych działań mających na celu wspieranie Starosty w realizacji celów i zadań jednostki przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze,

b) opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego w Starostwie
oraz sprawozdań z wykonania planów audytu za poprzedni rok,

c) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z rocznymi planami audytu, obejmującymi :

-systematyczną ocenę kontroli zarządczej w zakresie jej adekwatności, skuteczności i efektywności,

-czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,

d) dokonywanie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności Starostwa,

e) przeprowadzanie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawa i powszechnie uznanymi standardami audytu wewnętrznego,

3)wykonywanie innych zadań w zakresie działania biura, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 15:03:10
Data utworzenia:2006-12-29 15:03:10
Data modyfikacji:2012-09-19 13:14:44
Liczba wyświetleń:5708