Aktualnosci rok 2014

Węgrów, 2014-01-14

ŚRB. 6341.65.2014.AM

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne  (Dz. U. z 2012 roku poz.145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Gminy Łochów 2 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potzreb wodociagu grupowego Łosiewice oraz na odprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracyjnego.

Termin składania uwag i wniosków –28 stycznia 2015  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31      

 

Węgrów, 2014-12-29

ŚRB. 6341.64.2014.LK

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne     (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek pełnomocnika Pana Kazimierza Krzemińskiego Biuro Projektowo –Konsultingowe „VIAE” Krzemiński Perkowski s. c działającego z upoważnienia Miasta Węgrów  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych  i roztopowych w ilości 43,89 l/s odbieranych przez projektowe wpusty deszczowe z ulicy Gajowej (droga gminna nr 420866W) do rzeki Czerwonka w km 2+677 oraz wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy Æ 400mm do rzeki Czerwonka w km 2-677   w miejscowości Węgrów.

Termin składania uwag i wniosków –12 stycznia 2015 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.      Węgrów, 2014-12-22

ŚRB. 6341.63.2014.AM

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.),  Starosta Węgrowski zawiadamia, że na wniosek Pana Piotra Skórki, ul. Węgrowska 3, 07-104 Stoczek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu rurowego  o średnicy Ø 0,4 m pod zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej nr 4207W do działki 781/2 w miejscowości Stoczek, gm. Stoczek

Termin składania uwag i wniosków do 5 stycznia 2015 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31

Węgrów, 2014-12-22

ŚRB. 6341.62.2014.AM

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.),  Starosta Węgrowski zawiadamia, że na wniosek Pana Rafała Zakrzewskiego, Pogorzelec 48, 07-130 Łochów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu rurowego  o średnicy Ø 0,4 m pod zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej nr 4201W do działek o nr ewid. 333 i 334 w miejscowości Pogorzelec, gm. Łochów

Termin składania uwag i wniosków do 5 stycznia 2015 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,      ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31

Węgrów, 2014-12-22

ŚRB. 6341.61.2014.LK

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne           (Dz. U. z 2012 roku poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,  że na wniosek Grzegorz Kowalczyk DOMBAL, ul. Śmiała 5/7, 01-523 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia  wodnego  tj. zmianę rowu przydrożnego na przepust rurowy  pod zjazdem indywidualnym   na działkę nr 85/1 z drogi powiatowej nr 4250W Oszczerze – Kopcie w miejscowości Proszew A gmina Grębków.

Termin składania uwag i wniosków  do dnia 5 stycznia 2015 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 15, tel. (25) 792 20 31.      

 

ŚRB. 6341.58.2014.AM                                                                         Węgrów, 2014-12-10

                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek MEBLOMASTER GRYGLAS KRASZEWSKI Sp.J. ul. Zelce I 3A, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

·         wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej wraz z systemem zbiorników rozsączających,  zlokalizowanych na działkach nr 6002/2 i 6013/2 obręb 0003 Węgrów,

·         szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków do ziemi w postaci podczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych

 

 oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 21.07.2014 r.,  ŚRB.6341.34.2014.MJ  

            Termin składania uwag i wniosków do 23 grudnia  2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,                ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.

 


ŚRB. 6341.60.2014.LK                                                                  

Węgrów, 2014-12-16


I n f o r m a c j a


            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Gminy Łochów, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Wilżanka km ok.11+730 w miejscowości Łochów, ul. Dolna.

            Termin składania uwag i wniosków do 30 grudnia 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.

 

Węgrów,2014-12-08

ŚRB. 6341.57.2014.LK

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne           (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Pana Marka Markowicza PILE ELBUD S.A., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków działającego z upoważnienia Wind Field Korytnica Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia dwutorową linia kablową 110 kV wraz z traktem światłowodowym pod dnem rzeki Osownica  w km 31+670 na działce nr ew. 415 w miejscowości Brzeźnik gmina Wierzbno.

Termin składania uwag i wniosków –22 grudnia 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.      


ŚRB. 6341.56.2014.MJ                                                                             Węgrów, 2014-11-19

                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Pana Mieczysława Chrupka zam. Żeleźniki 110, 07-106 Miedzna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie – budowę ziemnego stawu do hodowli ryb na działkach nr ew.1127, 1129, 1131
w miejscowości Żeleźniki, gm. Miedzna. . 

Termin składania uwag i wniosków do 3 grudnia 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.


ŚRB. 6341.55.2014.MJ                                 Węgrów, 2014-10-31

                                                       I n f o r m a c j a


            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Gminy Łochów, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, w związku z zamiarem wykonania inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łochowie od ulicy Folwarcznej do ul. Żeromskiego” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie remontu rowu melioracyjnego poprzez remont istniejącego przepustu poprzecznego w km 0+003,29 oraz przebudowę rowu przydrożnego poprzez przebudowę przepustu pod remontowanym zjazdem w miejscowości Łochów gmina Łochów.

            Termin składania uwag i wniosków do 14 listopada 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.

 

 

ŚRB. 6341.35.2014.MJ                                                                             Węgrów, 2014-10-24

                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek INTEGRA Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na: przebudowę rowu przydrożnego poprzez wykonanie dwóch zjazdów publicznych wraz
z przepustami z drogi powiatowej nr 4210W Kamionna-Baczki-Stoczek dla działek nr ew. 1128 i 1129 w miejscowości Drgicz gm. Stoczek.

            Termin składania uwag i wniosków do dnia 7 listopada 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.

 

ŚRB. 6341.54.2014.MJ                                                                             Węgrów, 2014-10-24

                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Pana Tomasza Choromańskiego, zam. Jartypory 137A, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ziemnego stawu hodowlanego na działce nr ew.34/2 w miejscowości Glina, gm. Miedzna.  

Termin składania uwag i wniosków do 7 listopada 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.

 ŚRB. 6341.52.2014.MJ                                                                             Węgrów, 2014-10-07

                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Gminy Łochów, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch przejść sieci wodociągowej w jej km 4+321 i 4+364 pod dnem rzeki Wilżanki, w miejscowości Łazy gm. Łochów.

            Termin składania uwag i wniosków do 21 października 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.


ŚRB. 6341.49.2014.MJ                                                                             Węgrów, 2014-09-30

                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanej sieci wodociągowej w jej km 17+680  na wysokości działek o nr ew. 387 i 388 oraz projektowanej sieci kanalizacyjnej w km 16+910, 17+193, 17+704 na wysokości działek o nr ew. 1044, 833 i 1060, 387 i 388 pod dnem rzeki Dzięciołek w miejscowości Drgicz gm. Stoczek.

            Termin składania uwag i wniosków do 14 października 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.

 ŚRB. 6341.50.2014.MJ                                                                              Węgrów, 2014-09-22

                                                               I n f o r m a c j a


Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek pełnomocnika p. Kazimierza Krzemińskiego Biuro Projektowo-Konsultingowe „VIAE” w Warszawie Krzemiński  i Perkowski s.c., działającego z ramienia Miasta Węgrów ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na  przebudowę rowu przydrożnego odpływowego zlokalizowanego wzdłuż
ul Gdańskiej, drogi krajowej  DK nr 62 na skrzyżowaniu z ul. Strefową, rowu melioracyjnego „D”
w km 0+174,70, rowu przydrożnego odpływowego od km 0+174,80 do km 0+305,99, rowu melioracyjnego „D-5”, budowę wylotów kanalizacji deszczowej do projektowanego rowu przydrożnego oraz do istniejących rowów melioracyjnych „D” i „D-5”, oraz na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego „D” wylotem W1, „D-5” wylotem W2 oraz do projektowanego rowu przydrożnego od km 0+174,800 do km 0+305,99
w związku z budową ul Strefowej w miejscowości Węgrów.

            Termin składania uwag i wniosków do 06 października 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.

 

 

ŚRB. 6341.51.2014.MJ                                                                             Węgrów, 2014-09-19

 

                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Państwa Beaty i Dariusza Garwolińskich zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu drogowego z rur na rowie przydrożnym w pasie drogi powiatowej Nr 4251W (dz. nr ew. 271) umożliwiającego wykonanie zjazdu indywidualnego do działki nr ew. 281/2 poprzez działkę nr ew. 281/1 przy ul 1 Maja w miejscowości Łochów gm. Łochów.

            Termin składania uwag i wniosków do 03 października 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.

 ŚRB. 6341.48.2014.MJ                                                                             Węgrów, 2014-09-09

                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Pani Ewy Ładosz zam. Wrotnów 130, 07-106 Miedzna  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację sączka drenarskiego na działce nr ew. 138/4 w miejscowości Wrotnów gm. Miedzna.

            Termin składania uwag i wniosków do 23 września 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.

 

ŚRB. 6341.47.2014.MJ                                                                             Węgrów, 2014-09-08

                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Pana Pawła Czaczkowskiego, zam Kolonia Złotki 35, 07-140 Sadowne zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego na przepust rurowy pod zjazdem indywidualnym, z drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Kołodziąż – Złotki, na działce nr ew. 28/2 w miejscowości Kolonia Złotki gm. Sadowne.

            Termin składania uwag i wniosków do 22 września 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.

 


ŚRB.6341.46.2014.MJ                                                                   Węgrów, 2014-09-02


                                                       I n f o r m a c j a


            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Województwo Mazowieckie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla przejścia telekomunikacyjnej linii kablowej przez ciek podstawowy na dz. nr ew. 5412, obręb Węgrów, rzeka Czerwonka km. 5+140 w miejscowości Węgrów.

 

            Termin składania uwag i wniosków do  16 września 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.ŚRB. 6341.44.2014.MJ                                                                             Węgrów, 2014-08-27

                                                       I n f o r m a c j a


            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek P. Moniki i Krzysztofa Filipiak  zam. Sokółka 96, 07-140 Sadowne zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego o powierzchni 475m2 na działce nr ew. 224 w miejscowości Sokółka gm. Sadowne.

 

Termin składania uwag i wniosków do 09 września 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.

 

           

ŚRB. 6341.45.2014.MJ                                                                             Węgrów, 2014-08-26

                                                     I n f o r m a c j a


            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Pana Konrada Ptaszyńskiego zam. ul. I.Gandhi 35 m. 118, 02-776 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sączków drenarskich na działce o nr ew. 621 w miejscowości Słuchocin gm. Grębków.

 

            Termin składania uwag i wniosków do  08 września 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.ŚRB.6341.43.2014.MJ                                                                   Węgrów, 2014-08-26

                                                       I n f o r m a c j a


            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Państwa Renaty i Mirosława Jachimowicz zam. Wierzbno 58, 07-111 Wierzbno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego nr II na działkach nr ew. 297, 298 wraz
z infrastrukturą towarzyszącą i kanałem odpływowym do rowu z wylotem na działkach nr ew. 298, 299/2, 263, 254/1 oraz wprowadzanie wód ze stawu do rowu na działce nr ew. 254/1 i do rzeki Struga w obrębie m. Wierzbno gm. Wierzbno. 

Termin składania uwag i wniosków do 08 września 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.ŚRB. 6341.41.2014.MJ                                                                             Węgrów, 2014-08-11

                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Szamoty 42b, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód powierzchniowych rzeki Czerwonki oczyszczonych ścieków komunalnych. 

            Termin składania uwag i wniosków do 25 sierpnia 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.

 

 

 

ŚRB. 6341.42.2014.MJ                                                                             Węgrów, 2014-08-07

                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Pani Mileny Plewka zam. Ruchna 122 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację sączka drenarskiego na działce nr ew. 307/2 w miejscowości Ruchna gm. Liw.   

            Termin składania uwag i wniosków do 21 sierpnia 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.

 


ŚRB. 6341.40.2014.MJ                                                                             Węgrów, 2014-08-06

                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Miasta Węgrów ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 

  1. wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego nr D-4 w km 0+800 poprzez wykonanie przepustu w ciągu ul. Słonecznej w Węgrowie.

 

            Termin składania uwag i wniosków do 20 sierpnia 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.

 

ŚRB.6341.39.2014.MJ                  Węgrów, 2014-08-05

                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek INTEGRA Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 

1. wykonanie dwukomorowego zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych na  działkach o nr ew. 1128 i 1129 położonych w obrębie miejscowości Drgicz gm. Stoczek.

            Termin składania uwag i wniosków do  19 sierpnia 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.ŚRB. 6341.37.2014.MJ                                                                    Węgrów, 2014-07-16

                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek INTEGRA Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 

1. wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej do poboru wód podziemnych dla potrzeb zakładu wylęgu drobiu na działce o nr ew. 498 położonej w miejscowości Stoczek Gm. Stoczek.

            Termin składania uwag i wniosków do 29 lipca 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.


ŚRB. 6341.36.2014.MJ                                                                    Węgrów, 2014-07-17

                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Pani Małgorzaty Kowalczyk zam. ul. Piłsudskiego 39B, 05-091 Ząbki (adres do koresp.: ul. Norwida 6, 05-091 Ząbki), zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 

1. przebudowę rowu przydrożnego na przepust rurowy, pod zjazdem indywidualnym, z drogi powiatowej nr 4214W Łochów – Twarogi – Gruszczyno do działki nr ew. 369 w miejscowości Żulin, gm. Stoczek.

 

ŚRB.6341.35.2014.MJ

   Węgrów, 2014-07-16

                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek INTEGRA Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 

1. wykonanie dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 4210W Kamionna-Baczki-Stoczek w miejscowości Drgicz, gm. Stoczek dla działek nr ew. 1128 i 1129.

 

            Termin składania uwag i wniosków do 29 lipca 2014 roku. Akta sprawy do wglądu
w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.

ŚRB. 6341.34.2014.MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Węgrów, 2014-07-03

I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek MEBLOMASTER GRYGLAS KRASZEWSKI Sp.J. ul. Zelce I 3A, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 

1. wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej wraz z systemem zbiorników rozsączających,  zlokalizowanych na działkach nr 6002/2 i 6013/2 obręb 0003 Węgrów,

2. szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków do ziemi w postaci podczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych.

            Termin składania uwag i wniosków do 16 lipca 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.

 

Węgrów, 2014-07-02

ŚRB. 6341. 32.2014.AM

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 145),  Starosta Węgrowski zawiadamia, że na wniosek Nadleśnictwa Łochów z siedzibą  ul. Wyszkowska 28, 07-130 Łochów  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Miedzanki i pobór wód powierzchniowych z rzeki Miedzanka do nawadniania upraw w Szkółce Leśnej „Miedzanka” w miejscowości Ludwinów.

Termin składania uwag i wniosków do 15 lipca 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,                   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31

 

Węgrów, 2014-06-27

ŚRB. 6341.33.2014.LK

I n f o r m a c j a 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne    (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Pani Magdaleny Grabek, zam. ul. Piaskowa 1, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie likwidacji odcinków saczków drenarskich nr 1 i 11 na działce nr 709 położonej w miejscowości Węgrów – Grudzie III.

Termin składania uwag i wniosków –11 lipca 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.     

Węgrów, 2014-06-25

ŚRB. 6341.31.2014.LK
I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne    (Dz. U. z 2012 roku poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,     że na wniosek Pani Niny Wielądek zam.  ul. Kondratowicza 29/16, 03-285 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego na przepust rurowy pod zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn – Cierpięta – Roguszyn do działki nr ew. 215/4 w miejscowości Czerwonka gmina Wierzbno.

Termin składania uwag i wniosków  do dnia 9 lipca 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 15, tel. (25) 792 20 31.      Węgrów, 2014-06-18
ŚRB. 6341.29.2014.AM
I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 145), Starosta Węgrowski zawiadamia, że na wniosek firmy Tebodin Poland Sp. z o.o  ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działającej w imieniu inwestora firmy Wind Field Korytnica Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Marynarska 15, 02-675 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usunięcie istniejących drenaży i wykonanie przekładek sieci drenarskiej dla turbin wiatrowych WTG 29, WTG 30, WTG 31, WTG 35, WTG 36, WTG 37 oraz stacji elektroenergetycznej GPO wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Wypychy, Żelazów, Pniewnik, gm. Korytnica,  Zawady, gm. Liw
Termin składania uwag i wniosków do 1 lipca 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,        ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31

                                                                                         

                                                        O B W I E S Z C Z E N I E  

                                               STAROSTY  WĘGROWSKIEGO

                                                         z dnia  13 czerwca 2014r          

                                      o   wydaniu decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej

 

        Na podstawie  art. 11 f.  ust.3   ustawy z dnia 10.04.2003r o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2008r nr 193 poz.1194 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek  z dnia  13 marca 2014r  złożony  przez Gminę Łochów, 07-130 Łochów Al. Pokoju 75, została wydana w dniu 13.06.2014r. decyzja Starosty Węgrowskiego nr 1/14 (znak sprawy: ŚRB.6740.1.1. 2014) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej nr.420418W Łojew – Samotrzask – Burakowskie w gminie Łochów, od przejazdu kolejowego w Łojewie do drogi powiatowej Łochów – Brzuza”  od km 0+000,00 do km 1+945,05

 

         Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji, w liniach rozgraniczających  teren inwestycji, na  niżej wymienionych  działkach o numerach  ewidencyjnych  gruntów:

Obręb Samotrzask działki nr ew. : 224 (224/1 i 224/2), 20 (20/1 i 20/2), 21 (21/1 i 21/2), 25 (25/1 i 25/2), 29 (29/1 i 29/2), 33 (33/1 i 33/2), 37/1 (37/2 i 37/3), 41/1 (41/2 i 41/3), 45 (45/1 i 45/2), 49 (49/1 i 49/2), 53 (53/1 i 53/2), 223 (223/1 i 223/2), 222/1 (222/4 i 222/5), 222/2 (222/6 i 222/7), 104 (104/1 i 104/2), 110 (110/1 i 110/2), 114 (114/1 i 114/2), 118 (118/1 i 118/2), 122 (122/1 i 122/2), 126 (126/1 i 126/2), 130 (130/1 i 130/2), 134 (134/1 i 134/2), 156, 139, 140 (140/1 i 140/2), 144 (144/1 i 144/2), 148 (148/1 i 148/2), 152 (152/1 i 152/2), 157 (157/1 i 157/2), 161 (161/1 i 161/2), 165 (165/1 i 165/2), 168 (168/1 i 168/2), 172 (172/1 i 172/2), 176 (176/1 i 176/2), 180, 184 (184/1 i 184/2), 187 (187/1 i 187/2), 190 (190/1 i 190/2), 193 (193/1 i 193/2), 196 (196/1 i 196/2), 199 (199/1 i 199/2), 202 (202/1 i 202/2), 205 (205/1 i 205/2), 208/2 (208/3 i 208/4), 209 (209/1 i 209/2), 206 (206/1 i 206/2), 203 (203/1 i 203/2), 200 (200/1 i 200/2), 197 (197/1 i 197/2), 194 (194/1 i 194/2), 191 (191/1 i 191/2), 188 (188/1 i 188/2), 185 (185/1 i 185/2), 182 (182/1 i 182/2), 61, 181, 166 (166/1 i 166/2), 169 (169/1 i 169/2), 173 (173/1 i 173/2), 177 (177/1 i 177/2), 162 (162/1 i 162/2), 149 (149/1 i 149/2), 153 (153/1 i 153/2), 158 (158/1 i 158/2), 145 (145/1 i 145/2), 141 (141/1 i 141/2), 136 (136/1 i 136/2), 59, 131 (131/1 i 131/2), 135, 119 (119/1 i 119/2), 123 (123/1 i 123/2), 127 (127/1 i 127/2), 111/2, (111/3 i 111/4), 115 (115/1 i 115/2), 105 (105/1 i 105/2), 210 (210/1 i 210/2), 99 (99/1 i 99/2), 96/1 (96/7 i 96/8), 96/4 (96/9 i 96/10), 90/1 (90/3 i 90/4), 90/2 (90/5 i 90/6), 93 (93/1 i 93/2), 81 (81/1 i 81/2), 87 (87/1 i 87/2), 84 (84/1 i 84/2), 78 (78/1 i 78/2), 75 (75/1 i 75/2), 72 (72/1 i 72/2), 69 (69/1 i 69/2), 66 (66/1 i 66/2), 63 (63/1 i 63/2), 58 (58/1 i 58/2), 54 (54/1 i 54/2), 50 (50/1 i 50/2), 46, 42/1, 38/1 (38/2 i 38/3), 34 (34/1 i 34/2), 30 (30/3 i 30/4), 26 (26/1 i 26/2), 22 (22/1 i 22/2), 17 (17/1 i 17/2), 14 (14/1 i 14/2), 11 (11/1 i 11/2), 2, 1 

Obręb Łojew działki nr ew. : 31

Obręb Łojki działki nr ew. 573/3, 560/2 (560/3 i 560/4), 561

Obręb Jasiorówka działki nr ew. 687, 516, 517 (517/1 i 517/2), 554, 553/1, 552/1, 551  

(przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,  w nawiasie podano  numery  działek powstałych po podziale, tłustym drukiem, także w nawiasie, zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotową inwestycję które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością  Gminy Łochów).

 

       Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:

-        określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,

-        oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością Gminy Łochów, z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji,

-        zatwierdzenie podziału nieruchomości,

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, pokój nr 1, I – Pietro  w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa, w godzinach pracy urzędu w dniach: poniedziałki, środy i czwartki w godz. 800 – 16 00 ,  wtorki od  800 – 1700,  w piątki  od  8 00 – 15 00 .

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, adres jw, w terminie  14 dni od daty jej doręczenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego),  zamieszczonego na stronach internetowych i  tablicach  ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie, Gminy Łochów, oraz w prasie lokalnej.

Ponadto zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Węgrowskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

                                                                                    

                                                                                    Starosta Węgrowski

                                                                                /- /  Krzysztof Fedorczyk

 


Węgrów, 2014-06-12

ŚRB. 6341.30.2014.LK

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne           (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek P.P.H.U. „ON-TRAK” Kazimierz Klimek, Ociete 101, 07-140 Sadowne  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych  z terenu Stacji paliw przy ul. Łochowskiej 12 w Sadownem do ziemi poprzez rów przebiegający przez teren stacji paliw.

Termin składania uwag i wniosków –26 czerwca 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.       Węgrów, 2014-06-12

ŚRB. 6341. 28.2014.AM

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 145),  Starosta Węgrowski zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kościuszki 6, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej z terenu bezdotykowej myjni samochodowej w miejscowości Łochów,  ul. Myśliwska 9

Termin składania uwag i wniosków do 25 czerwca2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31

 
Węgrów, 2014-06-02
ŚRB. 6341.27.2014.LK

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne     (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Wójta Gminy Wierzbno zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie  ścieku oczyszczonego z biologicznej oczyszczalni ścieków  do rowu melioracyjnego na działce nr 227 w miejscowości Krypy gmina Wierzbno.

Termin składania uwag i wniosków –  16 czerwca 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.     


I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne           (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Wójta Gminy Wierzbno zostało wszczęte postepowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego „Wierzbno” gm. Wierzbno oraz odprowadzanie wód popłucznych za pomocą kolektora sanitarnego do kanalizacji deszczowej.

Termin składania uwag i wniosków –27 maja 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.      


Węgrów, 2014-05-12
ŚRB. 6341.22.2014.AM
I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 145), Starosta Węgrowski zawiadamia, że na wniosek firmy Tebodin Poland Sp. z o.o  ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działającej w imieniu inwestora firmy Wind Field Korytnica Sp. z o.o. z siedzibą ul. Marynarska 15, 02-675 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usunięcie istniejących drenaży i wykonanie przekładek sieci drenarskiej dla turbin wiatrowych WTG 16, WTG 17, WTG 18, WTG 25, WTG 26, WTG 32, WTG 33, WTG 34, WTG 39 wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz terenami utwardzonymi  w miejscowości  Pniewnik, Korytnica, Żelazów, Czaple, Żabokliki, Nojszew, Decie, gm. Korytnica.
Termin składania uwag i wniosków do 25 maja 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,                   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31

Węgrów, 2014-05-07
ŚRB. 6341.24.2014.LK
I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne        (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek INDYK MAZOWSZE Sp. z o.o. Tchórzowa 2, 07-106 Miedzna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na  wykonanie wylotu kolektora sanitarnego w km 1+000 rowu melioracyjnego nr B-4,  wprowadzanie ścieków oczyszczonych z terenu projektowanej ubojni drobiu na działce nr ew. 213/2  do ziemi poprzez rów melioracyjny w miejscowości Tchórzowa gmina Miedzna oraz  wykonanie urządzeń wodnych – studni Nr 1 i Nr 2 do ujmowania wód podziemnych na działce nr 213/2  w miejscowości Tchórzowa gmina Miedzna.
Termin składania uwag i wniosków –21 maja 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.      Węgrów, 2014-05-07
ŚRB. 6341.23.2014.LK
I n f o r m a c j a
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne           (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek INDYK MAZOWSZE Sp. z o.o. Tchórzowa 2, 07-106 Miedzna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika infiltracyjno – odparowującego o powierzchni 2000 m2 oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ubojni drobiu na działce nr ew. 213/2  do ziemi w miejscowości Tchórzowa gmina Miedzna.
Termin składania uwag i wniosków –21 maja 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.      


 Węgrów, 2014-05-06
ŚRB. 6341. 21.2014.AM


I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 145),  Starosta Węgrowski zawiadamia, że na wniosek firmy MarGaz  Sp.J. J.P. Marchelewicz Aleja Solidarności 10, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej z terenu stacji paliw i myjni samochodowej w miejscowości Węgrów,  Al. Solidarności 10
Termin składania uwag i wniosków do 19 maja 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,      ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31

Węgrów, 2014-05-05
ŚRB. 6341. 19.2014.AM

I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 145),  Starosta Węgrowski zawiadamia, że na wniosek Pani Hanny Jaczewskiej zam. Wólka Paplińska 62, 07-130 Łochów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi powiatowej nr 4201 W Pogorzelec - Barchów na teren działki o nr ewidencyjnym 382 w miejscowości Barchów, gm. Łochów.
Termin składania uwag i wniosków do 18 maja 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,      ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31                                                                                         
                                                        O B W I E S Z C Z E N I E   
                                               STAROSTY  WĘGROWSKIEGO
                                                         z dnia  29 kwietnia 2014r          
                                  
o wszczęciu postępowania  w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej
 
      Na podstawie art.11 d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10.04.2003r o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r nr 193 poz.1194 ze zmianami)  zawiadamiam , że na wniosek z dnia 13 marca 2014r  złożony  przez Gminę Łochów, 07-130 Łochów Al. Pokoju 75, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn:  przebudowa drogi gminnej Nr 420418W Łojew – Samotrzask – Burakowskie w gminie Łochów, od przejazdu kolejowego w Łojewie do drogi powiatowej Łochów – Brzuza” od km 0+000 do km 1+945,05
Projektowana inwestycja  realizowana będzie na niżej wymienionych działkach o nr ewidencyjnym :
Obręb Samotrzask działki nr ew. : 224 (224/1 i 224/2), 20 (20/1 i 20/2), 21 (21/1 i 21/2), 25 (25/1 i 25/2), 29 (29/1 i 29/2), 33 (33/1 i 33/2), 37/1 (37/2 i 37/3), 41/1 (41/2 i 41/3), 45 (45/1 i 45/2), 49 (49/1 i 49/2), 53 (53/1 i 53/2), 223 (223/1 i 223/2), 222/1 (222/4 i 222/5), 222/2 (222/6 i 222/7), 104 (104/1 i 104/2), 110 (110/1 i 110/2), 114 (114/1 i 114/2), 118 (118/1 i 118/2), 122 (122/1 i 122/2), 126 (126/1 i 126/2), 130 (130/1 i 130/2), 134 (134/1 i 134/2), 156, 139, 140 (140/1 i 140/2), 144 (144/1 i 144/2), 148 (148/1 i 148/2), 152 (152/1 i 152/2), 157 (157/1 i 157/2), 161 (161/1 i 161/2), 165 (165/1 i 165/2), 168 (168/1 i 168/2), 172 (172/1 i 172/2), 176 (176/1 i 176/2), 180, 184 (184/1 i 184/2), 187 (187/1 i 187/2), 190 (190/1 i 190/2), 193 (193/1 i 193/2), 196 (196/1 i 196/2), 199 (199/1 i 199/2), 202 (202/1 i 202/2), 205 (205/1 i 205/2), 208/2 (208/3 i 208/4), 209 (209/1 i 209/2), 206 (206/1 i 206/2), 203 (203/1 i 203/2), 200 (200/1 i 200/2), 197 (197/1 i 197/2), 194 (194/1 i 194/2), 191 (191/1 i 191/2), 188 (188/1 i 188/2), 185 (185/1 i 185/2), 182 (182/1 i 182/2), 61, 181, 166 (166/1 i 166/2), 169 (169/1 i 169/2), 173 (173/1 i 173/2), 177 (177/1 i 177/2), 162 (162/1 i 162/2), 149 (149/1 i 149/2), 153 (153/1 i 153/2), 158 (158/1 i 158/2), 145 (145/1 i 145/2), 141 (141/1 i 141/2), 136 (136/1 i 136/2), 59, 131 (131/1 i 131/2), 135, 119 (119/1 i 119/2), 123 (123/1 i 123/2), 127 (127/1 i 127/2), 111/2, (111/3 i 111/4), 115 (115/1 i 115/2), 105 (105/1 i 105/2), 210 (210/1 i 210/2), 99 (99/1 i 99/2), 96/1 (96/7 i 96/8), 96/4 (96/9 i 96/10), 90/1 (90/3 i 90/4), 90/2 (90/5 i 90/6), 93 (93/1 i 93/2), 81 (81/1 i 81/2), 87 (87/1 i 87/2), 84 (84/1 i 84/2), 78 (78/1 i 78/2), 75 (75/1 i 75/2), 72 (72/1 i 72/2), 69 (69/1 i 69/2), 66 (66/1 i 66/2), 63 (63/1 i 63/2), 58 (58/1 i 58/2), 54 (54/1 i 54/2), 50 (50/1 i 50/2), 46, 42/1, 38/1 (38/2 i 38/3), 34 (34/1 i 34/2), 30 (30/3 i 30/4), 26 (26/1 i 26/2), 22 (22/1 i 22/2), 17 (17/1 i 17/2), 14 (14/1 i 14/2), 11 (11/1 i 11/2), 2, 1 
Obręb Łojew działki nr ew. : 31
Obręb Łojki działki nr ew. 573/3, 560/2 (560/3 i 560/4), 561
Obręb Jasiorówka działki nr ew. 687, 516, 517 (517/1 i 517/2), 554, 553/1, 552/1, 551.
(przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,  w nawiasie podano  numery  działek powstałych po podziale, tłustym drukiem, także  w nawiasie, zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotową inwestycję które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością  Gminy Łochów).
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Ponadto stronami w sprawie mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie drogi.
Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, pokój nr 4, I – Pietro  w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa, gdzie można  składać ewentualne uwagi i wnioski  dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie  14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz.1071, ze zm.), zawiadomienie stron postępowania przez obwieszczenie, lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości  sposób publicznego ogłaszania, uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego  z art.10 w/w ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.
 
                                                                                    Starosta Węgrowski
                                                                                /- /  Krzysztof Fedorczyk
 
 
1.      tablica ogłoszeń i strona internetowa
Starostwa Powiatowego w Węgrowie
2.      tablica ogłoszeń i strona internetowa
Urzędu Gminy Łochów.
3.      Prasa lokalna
 


Węgrów, 2014-04-14
ŚRB. 6341.18.2014.LK
I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne     (Dz. U. z 2012 roku poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Pana Piotra Nawary zam. ul. Bukowa 21, 15-796 Białystok działającego z upoważnienia Małgorzaty i Bogusława Pijanowskich zam. ul. Meissnera 2 m 33, 03-982 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego - przepustu w zjeździe indywidualnym    z drogi krajowej nr 62 relacji Strzelno – Drohiczyn w działce drogowej nr ew. 438 na teren działki o nr ew. 561  w miejscowości Wólka Paplińska gmina Łochów.
Termin składania uwag i wniosków  do dnia 28 kwietnia 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 15, tel. (25) 792 20 31.      

Węgrów, 2014-04-14
ŚRB. 6341.17.2014.LK
I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne           (Dz. U. z 2012 roku poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Państwa Anny i Piotra Tulwin zam. ul. Sienkiewicza 16, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego  tj. budowę przepustu rurowego o śr. 40 cm pod zjazdem indywidualnym z drogi krajowej nr 62 na działkę nr 196  w miejscowości Ludwinów gmina Liw
Termin składania uwag i wniosków  do dnia 28 kwietnia 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 15, tel. (25) 792 20 31.      Węgrów, 2014-04-07
ŚRB. 6341.16.2014.LK
I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (Dz. U. z 2012 roku poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,       że na wniosek Państwa Aldony i Krzysztofa Bereza zam. Borzychy ul. Podlaska 93, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego  tj. budowę przepustu o śr. 0,4m i dł. 12,4 pod zjazdem publicznym  z drogi krajowej nr 62 relacji Strzelno – Drohiczyn w miejscowości Borzychy gmina Liw na teren działek o nr ew. 806, 807 i 808.
 
Termin składania uwag i wniosków  do dnia 21 kwietnia 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 15, tel. (25) 792 20 31.      
Węgrów, 2014-04-04

ŚRB.6341.15.2014.AM
I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne   (Dz. u.z  2013 roku, poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek ORLEN Eko Sp. z o.o. Zespół Prewencji Centrum Mościska ul. Estrady 8,     05-080 Izabelin działającego z upoważnienia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA, ul. Chemików 7, 09-411 Płock zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie  wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. Nr 1335 przy ul. Kościuszki 140  w Węgrowie.
Termin składania uwag i wniosków – 18 kwietnia 2014 roku. Akta sprawy do wglądu     w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31


Węgrów, 2014-03-20
ŚRB. 6341.14.2014.LK
I n f o r m a c j a
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne           (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Pana Krzysztofa Kowalczyka, za. ul. Nowogrodzka 78 m 33, 02-018 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę saczków drenarskich o nr 54, 55 i 61a oraz końcówki zbieracza f w dziale drenarskim nr 9 na działce o nr 748/2 położonej na terenie miejscowości Tończa gmina Liw.
Termin składania uwag i wniosków –3 kwietnia 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.    
  
Węgrów, 2014-03-18
ŚRB. 6341.8.2014.AM
I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 145), Starosta Węgrowski zawiadamia, że na wniosek firmy Tebodin Poland Sp. z o.o  ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działającej w imieniu inwestora firmy Wind Field Korytnica Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Marynarska 15, 02-675 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usunięcie istniejących drenaży i wykonanie przekładek sieci drenarskiej dla turbin wiatrowych WTG 19, WTG 21, WTG 22, WTG 23, WTG 24 na farmie wiatrowej  w miejscowości  Wypychy, Roguszyn, Żelazów, gm. Korytnica.
Termin składania uwag i wniosków do 31 marca 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,    ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31


Węgrów, 2014-03-14
ŚRB.6341.13.2014.AM
I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (Dz .U. z 2012, poz. 145) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Pana Mariusza Niewiatowskiego zam. Stara Sucha 4, 07-110 Grębków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ziemnego stawu rybnego o powierzchni  w obrysie 800 m2 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 142 w miejscowości Stara Sucha, gm. Grębków.
Termin składania uwag i wniosków – 27 marca  2014 roku. Akta sprawy  do wglądu       w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31

Węgrów, 2014-03-14
ŚRB.6341.12.2014.AM
I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne       (Dz .U. z 2012, poz. 145) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Andrzeja Wajgiel zam. ul. Orzycka 25/25, 02-695 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ziemnego stawu rybnego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 141 położonej w miejscowości Stara Sucha, gm. Grębków.
Termin składania uwag i wniosków – 27 marca  2014 roku. Akta sprawy  do wglądu       w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31
Węgrów, 2014-03-06
ŚRB. 6341.11.2014.LK
I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne           (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek AC – Projekt Andrzej Cielecki ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa działającego z upoważnienia Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń   wodnych  tj. przebudowy istniejących rowów przydrożnych i budowy przepustów pod skrzyżowaniem i zjazdem publicznym oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni przebudowanego odcinka drogi od km 7+227,70 do km 7+443,00 do ziemi poprzez przebudowywane rowy drogowe w miejscowości Suchodół gmina Grębków.
Termin składania uwag i wniosków –20 marca 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.      
Węgrów, 2014-03-06
ŚRB. 6341.9.2014.AM
I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 145), Starosta Węgrowski zawiadamia, że na wniosek firmy Tebodin Poland Sp. z o.o  ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działającej w imieniu inwestora firmy Wind Field Korytnica Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Marynarska 15, 02-675 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego nawykonanie zarurowania rowów oraz przebudowę rowów dla turbin wiatrowych WTG 4, WTG24, WTG1 wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz terenami utwardzonymi w miejscowości  Rabiany, Żelazów, Trawy, gm. Korytnica.
Termin składania uwag i wniosków do 19 marca 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,      ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31

Węgrów, 2014-02-27
ŚRB. 6341.10.2014.LK
I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne    (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Pani Doroty Mianowicz  zam. ul. Prymasa Wyszyńskiego 2, 07-140 Sadowne zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanego przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na działkach nr 729/11 i 729/13 pod dnem rzeki Bojewka w km 12+300 w miejscowości Sadowne.
Termin składania uwag i wniosków –13 marca 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,    ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.     
Węgrów, 2014-02-20
ŚRB. 6341.7.2014.LK
I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Pani Natalii Jachimowicz zam. Wierzbno 58, 07-111 Wierzbno zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów przemysłowych – pieczarkarni do stawu, odprowadzanie ścieków oczyszczonych do stawu oraz odprowadzanie ścieków technologicznych mogących zawierać substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów na działkach nr 299/2, 322/2 położonych w obrębie miejscowości Wierzbno gmina Wierzbno.
Termin składania uwag i wniosków – 6 marca 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,      ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.     

Węgrów, 2014-02-19
ŚRB. 6341.4.2014.LK
I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne     (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Pani Natalii Jachimowicz zam. Wierzbno 58, 07-111 Wierzbno zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu rybnego z wylotem umocnionym o ogólnej powierzchni w obrysie 1125 m2  zlokalizowanego na działce nr 299/2 w obrębie miejscowości Wierzbno gmina Wierzbno.
Termin składania uwag i wniosków – 5 marca 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.      
Węgrów, 2014-02-10
ŚRB. 6341.3.2014.LK
I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne        (Dz. U. z 2012 roku poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Pana Szczepana Rogali zam. Wyczółki 1, 07-111 Wierzbno zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie Æ 40 cm dł. 9,2 m wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego  tj. budowę przepustu pod zjazdem publicznym  na działkę nr 172/1 z drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn – Roguszyn w miejscowości Czerwonka gmina Wierzbno.
Termin składania uwag i wniosków  do dnia 24 lutego  2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 15, tel. (25) 792 20 31.      


Węgrów, 2014-01-29
ŚRB. 6341.2.2014.LK
I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne      (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb bytowych Szpitala Powiatowego w Węgrowie, ul. Kościuszki 201 z dwóch studni wierconych                               o ustalonych zasobach wodnych w kat. „B” studnia nr 1 w wielkości 10,0 m 3 /h przy depresji s= 47,0 m , studnia nr 2 wielkości 45,0 m 3 /h przy depresji s = 15,3,0 m zlokalizowanych na terenie działki nr 2216 w Węgrowie w ilości:    Qśr.d =  132 m3/d, Qmax. h=  10 m3/h,  Qmax.= 51720m3/rok
Termin składania uwag i wniosków –12 lutego 2014 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.     


Węgrów, 2014-01-20
ŚRB.6341.1.2014.AM
I n f o r m a c j a
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne    (tj. z roku 2005, Dz. U. nr 239, poz. 2019), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stoczku, ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia sieci wodociągowej o średnicy  Ø 160 mm rozdzielczej pod dnem rzeki Dzięciołek w km 11+700 w miejscowości Topór, gm. Stoczek.
Termin składania uwag i wniosków do dnia 2 lutego 2014  roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i budownictwa  Starostwa Powiatowego w Węgrowie,  ul. Piłsudskiego 23, I piętro,  tel. (25) 792-20-31


Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Kwiatkowska Lucyna
Wytworzył informację:Kwiatkowska Lucyna
Data wytworzenia informacji:2014-01-22 00:00:00
Data utworzenia:2014-01-22 11:33:59
Data modyfikacji:2015-02-12 14:15:36
Liczba wyświetleń:643