Uchwała Nr XXXVII/245/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/221/06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób

                                                                                                                                      

      Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. nr 123 poz. 776 z poźn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/221/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2006 roku, w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2006 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                       

 

 

 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/245/06

 Rady Powiatu Węgrowskiego

 z dnia 29 września 2006  r.

 

Zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2006 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ogółem w złotych:

    705 487 zł

W tym na:

 

Rehabilitację zawodową i zatrudnianie osób niepełnosprawnych

 

   

     0,00 zł

w tym:

zobowiązania dot. zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych - art.26 ustawy

 

     0,00 zł

finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika Powiatowego Urzędu Pracy - art. 38 i 40 ustawy

      

      0,00 zł

pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - art. 12 ustawy

      0,00 zł

 

Rehabilitację społeczną

 

 

   705 487 zł

w tym:

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 

75 000 zł

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

    140 237 zł

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych

 

   150 000 zł

dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

   335 350 zł

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

                                                   4 900 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Jadwiga Snopkiewicz
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:06:06
Data utworzenia:2007-01-07 00:06:06
Data modyfikacji:2007-01-07 00:06:06
Liczba wyświetleń:462