Sprawozdanie Nr 8/2003 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 12 września do 12 listopada 2003 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 6 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:
 W dniu 25 września:
1.      Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
2.      Zarząd pozytywnie zaopiniował  wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów.
3.      Zarząd pozytywnie zaopiniował wnioski wstępne do WFOŚiGW na następujące przedsięwzięcia do realizacji w 2004 r.:
a)      sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów dla gmin Stoczek i Korytnica;
b)      wykonanie prac pielęgnacyjno – leczniczych pomników przyrody w zabytkowym parku w Paplinie gm. Korytnica;
c)        dofinansowanie opracowania „Programu ochrony środowiska”;
d)      renowacja doliny Liwca.
4.      Zarząd podjął decyzję o pozostawieniu na dotychczasowym poziomie wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres 1.10.2003 – 31.03.2004.
5.      Zarząd wyraził zgodę na realizację zajęć 4 grup kursowych II° z teoretycznych przedmiotów zawodowych w ZSZ w Węgrowie.
6.      Zarząd wyraził zgodę na utrzymanie dotychczasowej odpłatności 70 zł za pobyt dziecka w internatach SOS-W oraz przeznaczenia kwoty 8.960 zł na wyżywienie wychowanków SOS-W w Węgrowie.
7.      Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SOS-W w Węgrowie w sprawie upoważnienia do dysponowania wydzielonym kontem (subkontem) w ramach realizacji programu „SOCRATES – COMENIUS”.
8.      Zarząd wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego uczniowi SOS-W w Węgrowie oraz uczniowi LO w Węgrowie.
9.      Zarząd wyraził zgodę na pokrycie kosztów transportu do i z Serpelic dzieci z rodzin uboższych.
10.  Zarząd zatwierdził treść pisma okólnego Zarządu Powiatu w sprawie przyjmowania wniosków i projektów planów dotyczących budżetu powiatu na 2004 r.
11.  Zarząd zatwierdził harmonogram prac nad projektem budżetu powiatu węgrowskiego na 2004 r.
12.  Zarząd zatwierdził pismo do kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży w sprawie projektów planów finansowych na 2004 r.
13.  Zarząd wyraził zgodę na przekazanie na rzecz Gminy Łochów budynku po przeniesionym Pogotowiu Ratunkowym w Łochowie.
14.  Zarząd wyraził zgodę na  ustawienie dwóch znaków drogowych ograniczających prędkość przy drodze powiatowej Kamionna – Baczki.
15.  Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek lokatorki mieszkania przy ul. Boh. Warszawy o wyrażenie zgody na wymianę stolarki okiennej w ramach płaconego czynszu.
 W dniu 7 października 2003 r.;
1.      Zarząd podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do składania oświadczeń woli w sprawie prowadzenia remontu wieży gotyckiej zespołu muzealnego w Liwie.
2.      Zarząd postanowił przyznać Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej p.p.: Hannie Kasperowicz – Dyrektor SOS-W w Węgrowie, Agnieszce Wojciechowskiej – Dyrektor ZSZ w Ostrówku, Adamowi Ulińskiemu, Zbigniewowi Ciszewskiemu – ZSZ w Węgrowie, Lucjanowi Jachowiczowi – LO w Węgrowie, Henryce Kocińskiej – ZSP w Łochowie, Barbarze Sówce – ZSP w Sadownem, Justynie Rutkowskiej – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Agnieszce Wiśniewskiej – SOS-W w Węgrowie, oraz na wniosek Dyrektor PODN p.p. Małgorzacie Konopińskiej z Gimnazjum w Węgrowie i Barbarze Sobolewskiej z Gimnazjum w Łochowie.
3.      Zarząd podjął decyzję o podwyższeniu o 7% od 1 stycznia 2004 r. wynagrodzeń nauczycielom za realizację zajęć w ramach kursów teoretycznych I i II° z przedmiotów zawodowych w ZSZ w Węgrowie.
4.      Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 600 zł na organizację w dniu 15.10.2003 r. powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
5.      Ze względów formalno – prawnych Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji o dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł zakończenia zadania pn. „Rozbudowa Komisariatu Policji w Łochowie”, polegającego na przebudowie ogrodzenia.
 W dniu 16 października 2003 r.:
1.      Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski  lokatorów mieszkań przy ul. Boh. Warszawy w Węgrowie o wyrażenie zgody na odliczenie kosztów wymiany drzwi wejściowych z ościeżnicą oraz stolarki okiennej od ceny kupna mieszkania.
2.      Zarząd podjął decyzję o przekazaniu kwoty 612 zł na zakup mundurów z okazji uroczystości 50-lecia istnienia jednostki OSP w Morzyczynie.
3.      Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę 2 tys. zł. na zakup taboretu gazowego dla potrzeb kuchni przy ZSP w Łochowie.
4.      Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Łochowie w sprawie zwiększenia zatrudnienia w kuchni przy ZSP i podjął decyzję, że pracownica może być zatrudniona w ramach prac interwencyjnych przy współpracy z PUP.
5.      Zarząd podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu utworzenie w ZSP w Łochowie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.
6.      Zarząd wyraził zgodę na wykonanie przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Wierzbnie   podłączenia wodociągowego do ujęcia wody SOS-W w Jaworku.
7.      Zarząd wyraził zgodę na likwidację przestarzałego sprzętu komputerowego, znajdującego się w Starostwie.
8.      Zarząd pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów.
 W dniu 23 października 2003 r.:
1.      Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości lokalowej, znajdującej się w budynku przy ul. Boh. Warszawy w Węgrowie, przeznaczonej do sprzedaży.
2.      Zarząd wyraził zgodę na zakup piaskarki dla potrzeb ZDP w Węgrowie.
3.      Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 10 tys. zł na doposażenie pracowni fizyki LO w Węgrowie.
4.      Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie o ¼ etatu zatrudnienia w SOS-W w Węgrowie.
5.      Zarząd wyraził zgodę na utworzenie etatu wychowawcy w świetlicy LO w Węgrowie, zaznaczając jednocześnie, że pracownik świetlicy powinien być zatrudniony we współpracy z PUP w ramach prac interwencyjnych .
6.      Zarząd pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów.
7.      Zarząd pozytywnie zaopiniował zaliczenie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego ulicy Rynek (prawa strona) oraz Gościńca Niepodległości w mieście Węgrów do kategorii dróg wojewódzkich.
8.      Zarząd podjął wstępną decyzję o przydzieleniu pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie dla potrzeb Obwodu Drogowego w Węgrowie.
9.      Zarząd wyznaczył p. Annę Grażynę Brodacką-Bartoszuk oraz p. Jana Mielniczka do pełnienia funkcji obserwatorów prac Komisji Przetargowej przy SP ZOZ w Węgrowie.
 W dniu 29 października 2003 r.:
1.      Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
2.      Zarząd zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)      zmian w budżecie powiatu na 2003 r.;
b)      wspólnej realizacji z gminami z terenu powiatu, zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
c)       zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wspólnego z gminami z terenu powiatu węgrowskiego opracowania „Programów Ochrony Środowiska wraz z Planami Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2011 dla Powiatu Węgrowskiego oraz dla gmin: Grębków, Wierzbno, Miedzna, Korytnica, Liw, Łochów, Sadowne, Stoczek i m. Węgrów”;
d)      zgłoszenia kandydata do Nagrody Marszałka Województwa.
3.      Zarząd zatwierdził ocenę przestrzegania przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu.
4.      Zarząd pozytywnie ocenił  stan i  przygotowanie dróg powiatowych do sezonu zimowego 2003/2004.
5.      Zarząd zatwierdził informację o oświadczeniach majątkowych radnych powiatu.
6.      Zarząd przyjął informację o oświadczeniach majątkowych członków zarządu, sekretarza, skarbnika i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
7.      Zarząd zatwierdził porządek obrad X sesji Rady Powiatu Węgrowskiego.
8.      Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu działalności  Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Węgrowie poprzez refundację kosztów wg przedstawionych faktur i rachunków do kwoty 2,5 tys. zł.
9.      Zarząd pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów.
10.  Zarząd rozpatrzył propozycję Burmistrza Węgrowa dotyczącą zmian do porozumienia o współfinansowaniu inwestycji na drogach powiatowych i podjął decyzję, że w r. 2004 Miasto Węgrów otrzyma środki finansowe zapewnione na mocy w/w porozumienia a nie wykorzystane na inwestycje drogowe w r. 2003.
 W dniu 12 listopada 2003 r.:
1.      Zarząd rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu.
2.      Zarząd zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/60/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27.06.2003 r. w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2003 r., na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3.      Zarząd zatwierdził autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
4.      Zarząd upoważnił Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do przeprowadzenia w trybie zamówień publicznych przetargu centralnego na zakup środków transportu w obszarze D programu „Wyrównywania różnic między regionami”.
5.      Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału „ŚRB” o przeznaczenie w budynku przy ul. Piłsudskiego 23 pomieszczenia na archiwum Wydziału.
6.      Zarząd pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów.
 
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:52:56
Data utworzenia:2006-12-29 23:52:56
Data modyfikacji:2006-12-29 23:52:56
Liczba wyświetleń:650