Uchwała Nr XXXIX/298/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 kwietnia 2010 r.w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego za rok 2009.

Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 199  ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr  249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W wyniku rozpatrzenia Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu węgrowskiego  za rok 2009 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady dotyczącym absolutorium dla Zarządu Powiatu, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej: w sprawie przedłożonego przez Zarząd Powiatu sprawozdania i o wniosku Komisji Rewizyjnej - udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2009.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Administracyjno-Społeczny
Data wytworzenia informacji:2010-10-22 12:53:10
Data utworzenia:2010-10-22 12:53:10
Data modyfikacji:2010-10-22 12:55:16
Liczba wyświetleń:434