Uchwała nr XXVI/212/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2012 pn.:1) przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu'; 2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa."

 

 

            Na podstawie  art. 12 pkt 4  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm), uchwala się , co następuje :

 

 

                                                                  §  1.

 

Rada Powiatu Węgrowskiego akceptuje stanowisko Zarządu Powiatu dotyczące uczestnictwa na zasadach partnerstwa w projektach kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn..:

1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez  stworzenie zintegrowanych baz  wiedzy o Mazowszu”, zwany dalej Projektem BW;

2)” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „, zwany dalej Projektem EA, przyjmując jednocześnie, że :

1)celami Projektu BW są :

a)       promocja  gospodarcza  Powiatu;

b)       wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów             publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację Powiatu oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;

c)       aktywizacja obywateli  oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z   obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Powiecie oraz do systemu informatycznego wspomagającego wsparcie i udostępnianie  ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje;

2)Celami Projektu EA są :

a)       a)poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek;

b)       b)zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej;

c)       c)usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców m.in. poprzez wdrożenie
e-Government ,  na który składać się będzie :

1.elektroniczny obieg dokumentów,

2.elekktroniczna obsługa obywateli,

3.elektroniczna skrzynka podawcza,

4.elektroniczny podpis,

5.systemy dziedzinowe.

 

 

 

§  2.

 

Środki finansowe  niezbędne  na pokrycie wkładu własnego w projektach BW i EA, zostaną zabezpieczone w budżetach Powiatu w latach 2009-2012, w rozdziale 15011.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Sekretarz Powiatu
Data wytworzenia informacji:2009-05-08 11:19:10
Data utworzenia:2009-05-08 11:19:10
Data modyfikacji:2009-05-08 11:24:53
Liczba wyświetleń:427