Uchwała Nr 26/13/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych egzaminu z przygotowania zawodowego.


  Na podstawie § 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia co następuje:
 
§ 1
 
W celu przeprowadzenia w roku szkolnym 2002/2003 wiosennej sesji egzaminu z nauki zawodu i egzaminu z przygotowania zawodowego powołuje na przewodniczących komisji egzaminacyjnych następujące osoby:
1.      w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie:
-          Tadeusza Kresę: zastępcę dyrektora, na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej egzaminu z przygotowania zawodowego w Technikum Elektrycznym i Technikum Mechanicznym na podbudowie szkoły podstawowej,
-          Bronisława Lisa: zastępcę dyrektora, na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej egzaminu z przygotowania zawodowego w Technikum Mechanicznym na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej oraz przewodniczącego komisji egzaminacyjnej egzaminu z nauki zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej,
-          Ryszarda Karwowskiego: kierownika, na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej egzaminu z przygotowania zawodowego w Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej,
-          Teresę Chabierę: kierownika, na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej egzaminu z przygotowania zawodowego w Technikum Rolniczym na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej,
2.      w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie:
-          Andrzeja Suchenka: dyrektora, na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej egzaminu z przygotowania zawodowego w Liceum Ekonomicznym na podbudowie szkoły podstawowej,
3.      w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem:
-          Zbigniewa Góraja: dyrektora, na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej egzaminu z nauki zawodu w Zasadniczej szkole Zawodowej.
4.      w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ostrówku:
-          Jacka Suchodolskiego: kierownika, na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej egzaminu z nauki zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
5.      w Zespole Szkół Specjalnych w Węgrowie:
-          Hannę Kasperowicz: dyrektora, na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej egzaminu z nauki zawodu w Zasadniczej szkole Zawodowej Specjalnej.
 
§ 2

Składy osobowe komisji egzaminacyjnych ustanawiane są przez przewodniczących komisji, o których mowa w § 1.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego oraz przewodniczącym komisji egzaminacyjnych, o których mowa w § 1.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu Węgrowskiego:
 
Bogdan Jan Doliński – Starosta                                 
Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk – Wicestarosta
Ewa Grażyna Besztak – Członek Zarządu                 
Teresa Lidia  Chabiera – Członek Zarządu                           
Leszek Henryk Onaszkiewicz– Członek Zarządu       
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 02:59:30
Data utworzenia:2007-01-05 02:59:30
Data modyfikacji:2007-01-05 02:59:30
Liczba wyświetleń:531