Porządek XXIII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2005 roku


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XXIII sesję Rady   Powiatu    Węgrowskiego    w   dniu   18 marca  2005 r.   (piątek) o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum. 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.       Interpelacje i zapytania radnych.
6.       Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych;
2)      Zmiany uchwały nr XXII/152/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok;
3)      zmian w budżecie powiatu na 2005 rok;
4)      określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2005 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
5)      zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
6)      wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
7.       Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie.
8.       Informacja o realizacji "Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w latach 2002-2006.".
9.       Informacja o dopłatach bezpośrednich dla rolników w powiecie węgrowskim.
10.   Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2004 r.
11.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.   Przyjęcie protokółu XXII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego odbytej w dniu 4 lutego 2005 r.
13.   Wolne wnioski i oświadczenia.
14.   Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:11:40
Data utworzenia:2006-12-29 23:11:40
Data modyfikacji:2006-12-29 23:11:40
Liczba wyświetleń:660