Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała nr XXXIX/308/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Profesjonalna kadra” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu  pt. „Profesjonalna kadra” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Działając na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. - tj. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art.9 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. – o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008r  Nr  69, poz. 415 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na realizację projektu pt. „Profesjonalna kadra” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

§ 2

Określa się wkład własny Powiatu Węgrowskiego  na realizację projektu w latach 2010 - 2013o którym mowa w  § 1 na kwotę 55.801,00zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset jeden złotych).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2010-10-22 13:00:48
Data utworzenia:2010-10-22 13:00:48
Data modyfikacji:2010-10-22 13:04:24
Liczba wyświetleń:404