Uchwała nrXXVI/214/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny

Na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i art. 12 pkt. 8 lit. "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny od Gminy Stoczek na rzecz Powiatu Węgrowskiego działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Drgicz nr 69 o pow. 0,32 ha z przeznaczeniem na drogę powiatową.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Geodezji Kartografii
Data wytworzenia informacji:2009-05-08 12:19:53
Data utworzenia:2009-05-08 12:19:53
Data modyfikacji:2009-05-08 12:30:05
Liczba wyświetleń:498