Uchwała Nr XXV/175/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXII/150/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia


 
 
Działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. – tj. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  oraz  art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2003 r. – tj.  Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Skreślić ust. 1 § 12 regulaminu na rok 2005 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli będącym załącznikiem do uchwały Nr XXII/150/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005 roku.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego oraz dyrektorom szkół,     placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych.
 
§ 3
 
Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli należnych za okres od 1 stycznia 2005 roku.
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 

 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 21:40:22
Data utworzenia:2006-12-29 21:40:22
Data modyfikacji:2006-12-29 21:40:22
Liczba wyświetleń:597