Menu
Skip Navigation Links.
Collapse Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Expand Katalog usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w WęgrowieKatalog usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Obsługa osób słabo słyszących i głuchoniemych
Informacje publiczne nieudostępniane w BIP
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Expand Władze i strukturaWładze i struktura
Expand Starostwo PowiatoweStarostwo Powiatowe
Expand Organy opiniodawczo-doradczeOrgany opiniodawczo-doradcze
Expand Jednostki organizacyjneJednostki organizacyjne
Expand Prawo lokalnePrawo lokalne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Expand Finanse PowiatuFinanse Powiatu
Expand Zamówienia publiczneZamówienia publiczne
Expand InwestycjeInwestycje
Expand Oświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Expand Organizacje pozarządoweOrganizacje pozarządowe
Expand OgłoszeniaOgłoszenia
Collapse Oferty pracyOferty pracy
Expand Nabór na stanowisko księgowego w Wydziale FinansowymNabór na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowym
Expand Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Referacie Geodezji i Gospodarki NieruchomościamiNabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Expand Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu-Referacie Komunikacji w ŁochowieNabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu-Referacie Komunikacji w Łochowie
Expand Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i RozwojuNabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku
Expand Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i BudownictwaNabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa
Expand Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczejNabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Expand Nabór na stanowisko starszego specjalisty-Szkolnego Organizatora Rozwoju EdukacjiNabór na stanowisko starszego specjalisty-Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji
Expand Nabór na stanowisko księgowego w Wydziale FinansowymNabór na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowym
Expand Nabór na stanowisko starszego specjalisty - Szkolnego Organizatora Rozwoju EdukacjiNabór na stanowisko starszego specjalisty - Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji
Expand Nabór na stanowisko Kierownika Biura - Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"Nabór na stanowisko Kierownika Biura - Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"
Expand Nabór na stanowisko Inspektora - Asystenta Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"Nabór na stanowisko Inspektora - Asystenta Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie
Expand Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i BudownictwaNabór na stanowisko referenta w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa
Expand Nabór na stanowisko inspektora do spraw promocji powiatuNabór na stanowisko inspektora do spraw promocji powiatu
Expand Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i TurystykiNabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Expand Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczejNabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie
Expand Nabór na stanowisko audytora wewnętrznegoNabór na stanowisko audytora wewnętrznego
Expand Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomościamiNabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Kwestionariusz osobowy
Expand Skargi i wnioskiSkargi i wnioski
Expand KontroleKontrole
Expand Wybory samorządowe 2014Wybory samorządowe 2014
Expand Informacje pomocniczeInformacje pomocnicze
Expand ArchiwumArchiwum
Polityka Cookies

regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

ZARZĄDZENIE Nr  28 /09

STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia 15 lipca  2009 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Węgrowie .

 

 

      Na podstawie   art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) oraz § 27 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgrowie ustalonego  Uchwałą Nr IX/67/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 września 2003 roku  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgrowie , zarządzam , co następuje :

 

§ 1.

 Wprowadza się  Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w  Starostwie Powiatowym w Węgrowie  w brzmieniu wskazanym  w załączniku  do zarządzania.

 

§ 2.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 28/09   

                                                                       Starosty Węgrowskiego  z dnia  15 lipca 2009r.      

 

                                                           

 

 

                                

Regulamin naboru

na wolne stanowiska urzędnicze

w Starostwie Powiatowym w Węgrowie .

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§ 1.

1.Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych, w Starostwie Powiatowym w Węgrowie  w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.
2. Regulamin ma odpowiednie zastosowanie przy naborze na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego , których nie dotyczą odrębne przepisy  w tym zakresie.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

1)Regulaminie -należy przez to rozumieć Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Węgrowie;
2) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Węgrowskiego;
3) kierowniku – należy przez to rozumieć naczelników wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych, dla których ustalono inny tytuł służbowy, wchodzących w skład Starostwa Powiatowego;
4) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Węgrowie, odpowiednio: wydział, referat, samodzielne stanowisko;
5) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Węgrowie;
6) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Węgrowski;
7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.);
8) wolnym stanowisku urzędniczym, należy przez to rozumieć stanowisko, na które zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik;
9) nieposzlakowanej opinii kandydata na pracownika – należy przez to rozumieć opinię podkreślającą dobre cechy osobowości kandydata, takie jak: bezstronność, uczciwość, odpowiedzialność, przestrzeganie norm prawnych moralnych w życiu osobistym i zawodowym, oraz oznaczającą kandydata budzącego zaufanie i szacunek w społeczności lokalnej, posiadającego autorytet, który poprzez brak kompromitujących go faktów nie będzie narażony na szantaż i daje rękojmię etycznego postępowania również na stanowisku pracy.

§ 3.


1 Zatrudnienie pracownika w wyniku przeprowadzonego naboru następuje na podstawie umowy o  pracę.
2. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458).

 

 § 4.

 Regulamin nie ma zastosowania do:
1) stanowisk obsadzanych na podstawie wyboru i powołania;
2) stanowisk pomocniczych i obsługi;
3) pracowników, których status określają inne przepisy niż ustawa;
4) pracowników zatrudnianych na zastępstwo (chorobowe, macierzyńskie lub w związku z przypadkami losowymi);
5) stanowisk doradców i asystentów;
6) pracowników przeniesionych do pracy z innych jednostek samorządowych;
7) pracowników zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego lub przesunięcia wewnętrznego, przy czym:
a) awansowanie pracowników lub przesunięcie wewnętrzne na inne stanowisko odbywa się na podstawie art. 20 ustawy i dotyczy jedynie pracowników wykazujących inicjatywę w pracy i sumiennie wykonujących swoje obowiązki oraz posiadających niezbędne kwalifikacje i spełniających formalne wymogi określone dla danego stanowiska pracy,
b) o zmianę stanowiska urzędniczego wnioskuje przełożony pracownika za pośrednictwem sekretarza powiatu, w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Rozdział 2. Planowanie rekrutacji

§ 5.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do bieżącego monitorowania potrzeb kadrowych i prognozowania mogących powstać w niedalekiej przyszłości wakatów.
2. Potrzeba stworzenia nowego stanowiska pracy może pojawić się w szczególności w wyniku:
1) planowanych zmian w strukturze organizacyjnej Starostwa;
2) zmiany przepisów nakładających na Powiat nowe kompetencje i zadania;
3) naturalnych zmian w stanie zasobów kadrowych (przejście na emeryturę, rentę itp.).
3. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Starosta, w oparciu o wniosek o wakującym stanowisku urzędniczym w Starostwie przekazany przez kierownika komórki organizacyjnej za pośrednictwem Sekretarza Powiatu.
4. Wniosek o przyjęcie nowego pracownika, o którym mowa w ust. 3, powinien być przekazany co najmniej z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 6.

1.Kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji Sekretarza Powiatu – wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 – opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy wraz z analizą skutków finansowych oraz zakresem czynności. Wzór formularza opisu stanowiska pracy stanowi załącznik  Nr 2 do Regulaminu.
2. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać:
1) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego to stanowisko;
2) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osoby, która ma zajmować dane stanowisko;
3) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

§ 7.

1.Akceptacja opisu stanowiska pracy oraz zgoda Starosty na zatrudnienie pracownika powoduje rozpoczęcie procedury naboru kandydata na wolne stanowisko.                                                              2.Czynności rekrutacyjne powinny być rozpoczęte w terminie pozwalającym na przeprowadzenie naboru zgodnie z przepisami ustawy.
3 Otwarta rekrutacja i jawny nabór mają na celu pozyskanie jak najlepszych pracowników na wolne stanowiska.

Rozdział 3. Etapy naboru

§ 8.

 Nabór obejmuje następujące etapy:
1) powołanie komisji rekrutacyjnej;
2) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko;
3) przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych;
4) wstępna ocena złożonych dokumentów aplikacyjnych;
5) ogłoszenie informacji, ile osób zgłosiło się do naboru oraz ile aplikacji spełnia wymogi formalne;
6) postępowanie sprawdzające, na które mogą się składać :
a) merytoryczna ocena dokumentów aplikacyjnych,
b) test kwalifikacyjny,
c) rozmowa kwalifikacyjna;
7) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru ;
8) podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę;
9) ogłoszenie wyników naboru.

Rozdział 4. Powołanie komisji rekrutacyjnej

§ 9.

1.Komisję rekrutacyjną (wraz ze wskazaniem członkom komisji pełnionych w niej funkcji) powołuje Starosta.
2. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osobowym .W skład komisji  wchodzą osoby powołane przez  Starostę,  a w szczególności  :                                                                                                                                                          1)Wicestarosta;
2) Sekretarz Powiatu;                                                                                                                                      3) kierownik komórki organizacyjnej właściwy merytorycznie ze względu na stanowisko, którego dotyczy nabór;                                                                                                   4)pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kadr;                                                                     3. Jeżeli nabór dotyczy stanowiska kierowniczego, to w skład komisji mogą wchodzić :
1)Wicestarosta;
2) Sekretarz Powiatu;                                                                                                                 3)Skarbnik Powiatu
4) pracownik ds. kadr.

4.Starosta zastrzega sobie prawo  uczestniczenia w pracach komisji, w szczególności jeżeli nabór  będzie dotyczył kierowniczego stanowiska urzędniczego.
6. W pracach komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. Członek komisji składa stosowne oświadczenie, zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 3
7. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.
8. Obsługę techniczną komisji rekrutacyjnej zapewnia Wydział Administracyjno-Społeczny..

Rozdział 5. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

§ 10.

1.Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej BIP, oraz na tablicy informacyjnej Starostwa, a ponadto w przypadku naboru na wolne stanowisko kierownika jednostki – w siedzibie tej jednostki.
2. Możliwe jest umieszczenie informacji o ogłoszeniu dodatkowo w innych miejscach, np. w:
1) urzędach pracy;
2) prasie;
3) serwisach internetowych innych niż BIP.

§ 11.

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko zawiera w szczególności:
1) nazwę i adres jednostki, której dotyczy nabór;
2) określenie stanowiska urzędniczego;
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, zgodnie z opisem danego stanowiska oraz ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
4. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP.

Rozdział 6. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

 

§ 12.

1.       Po ogłoszeniu, o którym mowa w § 9, następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
1) list motywacyjny,
2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;
3) oryginał kwestionariusza osobowego;
4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
6) oświadczenie o niekaralności;
7) inne wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze, a zwłaszcza kwestionariusz kandydata na pracownika samorządowego zawierający informację, czy kandydat pracował w samorządzie, przez jaki okres czasu, czy odbył służbę przygotowawczą, czy zdał pomyślnie egzamin końcowy, itp.
3. Kandydaci na wolne stanowisko kierownicze składają oprócz dokumentów wymienionych w ust. 2, autorską propozycję pracy w danej komórce organizacyjnej oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm.).
4. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i wyłącznie w formie pisemnej. Nie dopuszcza się formy elektronicznej.

Rozdział 7. Przeprowadzenie konkursu

§ 13.

 Konkurs na stanowisko urzędnicze, przeprowadza się w dwóch etapach:
1) w pierwszym etapie komisja rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu;
2) w drugim etapie, który składa się z:
a) oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b) testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej
– dochodzi do wyłonienia kandydata.

§ 14.

Ocena formalna złożonych aplikacji
1. Analiza formalna dokumentów aplikacyjnych polega na zapoznaniu się przez komisję z aplikacją nadesłaną przez kandydata. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
2. Wynikiem analizy formalnej dokumentów jest wstępne określenie przydatności kandydata do pracy na wolnym stanowisku i jego dopuszczenie do dalszego etapu konkursu.
3. Warunkiem udziału kandydata w dalszym postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów formalnych wynikających z treści art. 6 ustawy oraz zawartych w ogłoszeniu o naborze.
4. Z przeprowadzonej oceny formalnej sporządza się i upublicznia informację, ile osób zgłosiło się do naboru oraz ile aplikacji spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
5. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu zostają o tym fakcie powiadomieni w formie pisemnej lub telefonicznie.
6. Informację o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej, podaje się do wiadomości na tablicy ogłoszeń, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym.                                                 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

§15.

Ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych
1. Oceny merytorycznej złożonych dokumentów dokonuje każdy członek komisji rekrutacyjnej przydzielając kandydatowi punkty w skali od 1 do 5, przy czym najwyżej punktowani są kandydaci posiadający:
1) wykształcenie wyższe magisterskie (prawnicze, administracyjne lub specjalistyczne niezbędne na zajmowanym stanowisku);
2) szczególne kwalifikacje (określone przez wskazanie zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej), wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe;
3) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej;
4) odbytą służbę przygotowawczą, zakończoną pozytywnym wynikiem egzaminu.

§ 16.

Test kwalifikacyjny
1. Test kwalifikacyjny opracowywany jest przez komisję rekrutacyjną lub inne wskazane przez starostę osoby.
2. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.
3. Test składa się z nie więcej jak  9  pytań  lub zadań z zakresu wiedzy specjalistycznej merytorycznie związanej ze stanowiskiem objętym naborem.
4. Każda poprawna odpowiedź na pytanie testu punktowana jest jednym punktem, zaś za odpowiedź nieprawidłową przyznaje się 0 punktów, przy czym łącznie można przyznać maksymalnie 9 pkt.
5. Sprawdzone testy parafują wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej i dołączają do dokumentów aplikacyjnych odpowiednio każdego z kandydatów.

§ 17.

Rozmowa kwalifikacyjna
1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest poprzez bezpośredni kontakt z kandydatem, weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz poznanie i ocena:
1) predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków;
2) posiadanej wiedzy na temat jednostki organizacyjnej, w której kandydat ubiega się o stanowisko;
3) obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata;
4) celów zawodowych kandydata.
2. Ocena kandydatów prowadzona jest metodą punktową w skali od 1 do 5, po zakończonych rozmowach kwalifikacyjnych oraz analizie autorskiej propozycji pracy na stanowisku kierowniczym. Z przebiegu rozmowy sporządza się notatkę służbową, którą podpisują członkowie komisji.

§ 18.

1. Po przeprowadzeniu konkursu komisja rekrutacyjna ustala jego wynik, wskazując kandydata, który uzyskał największą sumę punktów.
2. Ze swoich czynności komisja sporządza protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
3. Protokół zawiera w szczególności:
1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów;
2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
3) uzasadnienie danego wyboru.
4. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia kandydata wyłonionego przez komisję rekrutacyjną podejmuje Starosta..

Rozdział 8. Ogłoszenie wyników naboru

§ 19.

1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru upowszechniana jest przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór oraz jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej trzech miesięcy.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i adres jednostki;
2) określenie stanowiska urzędniczego;
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejscowość zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego z kandydatów.
3. Jeżeli w okresie trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole dotyczącym tego naboru. Przepisy ust. ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 9. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 20

1Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostaje wyłoniony w procesie rekrutacji, są dołączane do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały wymienione w protokole, będą przechowywane zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób są przechowywane  z pozostała dokumentacją konkursową, z zachowaniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych,chyba że  osoba  biorąca udział w konkursie wystąpi o ich zwrot.

Rozdział 10. Warunki zatrudnienia pracowników

§ 21.

1. Maksymalny okres adaptacji dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę zawodową w Starostwie wynosi sześć miesięcy.

2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym), w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy, umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
3. W czasie trwania zawartej umowy na czas określony, pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem.
4. Szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę, określa odrębne zarządzenie Starosty.
5. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, o którym mowa w ust. 3, przed zawarciem nowej umowy o pracę pracownik składa ślubowanie.
6. W uzasadnionych okolicznościach, np. ze względu na duże doświadczenie, wysokie kwalifikacje pracownika pożądane w Starostwie, starosta może podjąć decyzję o zatrudnieniu na innych warunkach niż określone w ust. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Regulaminu

                                                                                                                                                                        naboru

 

 

……………………................                                                                     Węgrów, dn .............................

  (komórka organizacyjna)

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NOWEGO PRACOWNIKA

            Zwracam się z prośbą o wszczęcie naboru na wolne stanowisko urzędnicze  ...................................   w ......................... ........................................................................

                                                                                              (nazwa komórki)

Wakat powstaje z powodu m.in:(*)

a)   przejścia pracownika na emeryturę, rentę,

b)   powstania nowej komórki,

c)   zmiany przepisów prawnych, wprowadzenia nowych zadań do realizacji,

d)   innej sytuacji: ............................................................................................ .

 

Uzasadnienie: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

_____________________________

* - niepotrzebne skreślić

                                                                                                                             ......................................................

(data, podpis i pieczęć osoby

kierującej komórką organizacyjną

lub nadzorującej pracę tej komórki)

 

Załączniki:

1) Opis stanowiska pracy

2) Zakres obowiązków

3) Analiza skutków finansowych

 

 

 

OPIS STANOWISKA PRACY

 

 

 

 I. DANE PODSTAWOWE

 

1.Nazwa stanowiska pracy: (np. : referent, kasjer, księgowy, podinspektor, informatyk, inspektor, radca prawny, kierownik referatu, audytor wewnętrzny, naczelnik wydziału)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Wymiar czasu pracy: ………………………………………………………………………………...

 

3. Nazwa komórki organizacyjnej: (podać nazwę wydziału, samodzielnego stanowiska pracy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4. Nazwa komórki wewnętrznej w komórce organizacyjnej: (podać nazwę referatu w wydziale , albo nazwę samodzielnego stanowiska pracy tej komórce)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Symbol komórki organizacyjnej i komórki organizacyjnej wewnętrznej w komórce organizacyjnej: (podać symbol określony w Regulaminie Organizacyjnym)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6. Relacje stanowiska do innych stanowisk, jednostek, podmiotów:

 

pracownik zastępuje:

 

pracownik jest zastępowany przez:

pracownik współpracuje z: (wskazać właściwe komórki organizacyjne, jednostki podległe, inne instytucje, organy, podmioty)

 

 

 

 

 

 

 

II. ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

1. Szczegółowy zakres zadań oraz czynności wykonywanych na stanowisku:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2. Szczegółowy zakres uprawnień służbowych związanych ze stanowiskiem: (np.: uprawnienia do podpisywania określonych dokumentów, samodzielne prowadzenie uzgodnień, koordynowanie określoną pracą)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3. Zakres odpowiedzialności ponoszonej na stanowisku:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

4. Dostęp do informacji niejawnych i danych osobowych: (podać, czy pracownik w zakresie zadań realizowanych na stanowisku ma dostęp do informacji niejawnych oraz wskazać klauzulę niejawności tych informacji, a w przypadku danych osobowych – wskazać zakres dostępu)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

III. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE (ogólne wymagania kwalifikacyjne wynikające wprost z regulaminu naboru)

1. Wykształcenie: (podać stopień – średnie, wyższe zawodowe, wyższe magisterskie, oraz kierunek – specjalność wykształcenia)

niezbędne (konieczne)

dodatkowe (pożądane)

 

 

 

2. Doświadczenie zawodowe - staż pracy: (podać wymaganą co najmniej liczbę lat pracy , ewentualnego doświadczenia na określonym stanowisku lub pracy w określonego rodzaju instytucjach)

niezbędny (konieczny)

dodatkowy (pożądany)

 

 

 

3. Niezbędna (konieczna) wiedza specjalistyczna lub dziedzinowa: (wyszczególnić hasłowo nazwy przepisów, procedur postępowania oraz zagadnień, które pracownik na danym stanowisku powinien znać, jak również powinien je stosować i z nich korzystać )

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

4. Znajomość języków obcych: (podać rodzaj języka, stopień i zakres znajomości oraz wskazać, czy znajomość może być udokumentowana w określonym stopniu jego znajomości)

niezbędna (konieczna)

dodatkowa (pożądana)

 

 

 

5. Cechy osobowości: (podać kluczowe cechy osobowości, którymi powinien charakteryzować się pracownik na stanowisku, np.: wysoka lub niska ekstrawersja, ugodowość, otwartość, krytycyzm, sumienność, odpowiedzialność, zorganizowanie, wytrwałość, realizm w myśleniu, odporność na stres, opanowanie, twórcze podejście, gotowość na zmiany, solidność, wysoka lub niska motywacja, przedsiębiorczość w działaniu, dynamizm, pewność siebie, asertywność, pozytywna emocjonalność, ekspresja, skrupulatność, dokładność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, determinacja w dążeniu do celu, aktywna  współpraca, dociekliwość, zaangażowanie, kreatywność, obowiązkowość, pracowitość, opanowanie, zdecydowanie, wnikliwość, spostrzegawczość, cierpliwość, punktualność, sposób bycia, elokwencja, dyskrecja, lojalność)

niezbędne (konieczne)

dodatkowe (pożądane)

 

 

 

6. Umiejętności praktyczne: (podać kluczowe, umiejętności praktyczne, które powinien posiadać pracownik na stanowisku, np.: w zakresie obsługi komputera, wskazanych programów komputerowych, określonych maszyn i urządzeń biurowych, przygotowania określonych dokumentów, opracowań, dokonywania tłumaczeń, wykonywania innych określonych czynności)

 

niezbędne (konieczne)

dodatkowe (pożądane)

 

 

 

 

 

 

IV. UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

V. OSOBA SPORZĄDZAJĄCA OPIS STANOWISKA PRACY

 

Imię i nazwisko:

 

 

Stanowisko:

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia opisu stanowiska pracy                                   Podpis i pieczątka osoby sporządzającej opis stanowiska pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Hanna Zenik
Wytworzył informację:Hanna Zenik
Data wytworzenia informacji:2011-03-29 14:09:04
Data utworzenia:2011-03-29 14:09:04
Data modyfikacji:2014-09-19 12:03:22
Liczba wyświetleń:2822